1979. évi 12. törvényerejű rendelet

az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodás kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál 1979. március 15. napján megtörtént. A megállapodás a Magyar Népköztársaság vonatkozásában az 1979. év június 15. napján lép hatályba.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november hó 22. napján kelt megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"MEGÁLLAPODÁS

AZ OKTATÁSI, A TUDOMÁNYOS ÉS A KULTURÁLIS JELLEGŰ TÁRGYAK BEHOZATALÁRÓL

Bevezetés

A SZERZŐDŐ ÁLLAMOK

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a gondolatok és az ismeretek szabad cseréje, továbbá általában a kultúra különféle megnyilvánulási formáinak legszélesebb körű terjesztése elengedhetetlen feltétele mind a szellemi fejlődésnek, mind a nemzetközi megértésnek, s ennek következtében elősegíti a világbéke fenntartását;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ez a csere főként könyvek, kiadványok és oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű művek útján történik;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének Alapokmánya a nemzetek közötti együttműködést a szellemi tevékenység minden ágában javasolja - beleértve a "kiadványok, művészeti és tudományos vonatkozású tárgyak és egyéb tájékoztatási anyagok" cseréjét -, továbbá előirányozza, hogy a Szervezet a népek kölcsönös megismerését, megértését a tömegek tájékoztatásának minden eszközével támogassa, és e célból olyan nemzetközi megállapodások létrehozását ajánlja, amelyek alkalmasak lehetnek a gondolatok szavakban és képekben történő áramlásának előmozdításához;

FELISMERVE, hogy e célok elérésének hathatós eszköze lehet egy olyan nemzetközi megállapodás, amely a könyvek, a kiadványok, az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak szabad cseréjét elősegíti,

EZÉRT az alábbiakban egyeztek meg:

I. cikk

1. A Szerződő Államok kötelezik magukat arra, hogy nem alkalmaznak vámot és más illetéket a behozatalkor vagy a behozatallal kapcsolatban:

a) a jelen megállapodás A mellékletében felsorolt könyvekre, kiadványokra és dokumentumokra;

b) a jelen megállapodás B, C, D és E mellékletében felsorolt oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyakra,

ha azok megfelelnek az említett mellékletekben megállapított feltételeknek, és ha azok egy másik Szerződő Állam termékei.

2. A jelen cikk 1. pontjának rendelkezései nem zárják ki, hogy az egyes Szerződő Államok a behozott tárgyak után

a) bármilyen belföldi adót vagy egyéb illetéket szedjenek a behozatalkor vagy azt követően, amennyiben ezek a hasonló hazai termékeket közvetve vagy közvetlenül sújtó ilyen illetékeket nem haladják meg;

b) olyan nem vámjellegű illetékeket és díjakat szedjenek, amilyeneket a kormányszervek a behozatalkor vagy a behozatallal kapcsolatban szoktak szedni, azzal a megszorítással azonban, hogy ezek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségére korlátozódjanak, és ne irányuljanak a belföldi áruk közvetett védelmére, vagy ne szolgáljanak behozatali adóként, bevétel céljára.

II. cikk

1. A Szerződő Államok kötelezik magukat arra, hogy az alább felsorolt tárgyak behozatalához szükséges engedélyeket és/vagy devizákat megadják:

a) olyan könyvekhez és kiadványokhoz, amelyek nyilvános könyvtárak és gyűjtemények, valamint közoktatási, kutató vagy kulturális intézmények könyvtárai és gyűjteményei részére érkeznek;

b) a származási országban kiadott hivatalos kormánykiadványokhoz, azaz hivatalos országgyűlési és adminisztratív jellegű dokumentumokhoz;

c) az Egyesült Nemzetek Szervezetének és szakosított intézményeinek könyveihez és kiadványaihoz;

d) az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez beérkező és általa vagy ellenőrzése alatt ingyenesen terjesztett könyvekhez és kiadványokhoz;

e) a behozatali országon kívüli idegenforgalom előmozdítását szolgáló kiadványokhoz, amelyeket ingyenesen küldenek és osztanak szét;

f) a vakok részére készült tárgyakhoz;

(i) a vakok részére domború nyomással készült különféle könyvekhez, kiadványokhoz és dokumentumokhoz;

(ii) egyéb, speciálisan a vakok oktatása, tudományos vagy kulturális fejlődése érdekében készített tárgyakhoz, ha ezeket közvetlenül a vakok intézményei vagy a vakokat segélyező olyan szervezetek hozzák be, amelyek a behozatali ország illetékes hatóságaitól ilyen típusú tárgyak vámmentes behozatalára felhatalmazást nyertek.

2. A Szerződő Államok közül azok, amelyek bármikor mennyiségi, vagy deviza korlátozásokat alkalmaznak, kötelezik magukat, arra, hogy lehetőség szerint megadják az egyéb oktatási, tudományos és kulturális jellegű művek, különösen a jelen megállapodás mellékleteiben felsorolt tárgyak behozatalához szükséges devizákat és engedélyeiket.

III. cikk

1. A Szerződő Államok kötelezik magukat arra. hogy minden lehető kedvezményt megadnak az olyan oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyak behozatalához, amelyeket kizárólag azért hoznak be, hogy a behozatali ország illetékes hatóságai által engedélyezett nyilvános kiállításon bemutatásra kerüljenek, és amelyeket ezután ismét kiszállítanak. Ezek a kedvezmények magukban foglalják a szükséges engedélyek kiadását, a vámok, valamint az olyan belső adók és egyéb illetékek alóli mentesítést, amelyeket a behozatalkor szednek, kivéve azokat, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségének felelnek meg.

2. A jelen cikk egyik rendelkezése sem tiltja meg a behozatali ország hatóságainak azt, hogy a kérdéses tárgyaknak a kiállítás bezárása után történő visszavitele biztosításához szükséges intézkedéseket megtegyék.

IV. cikk

A Szerződő Államok kötelezik magukat arra, hogy minden lehető módon

a) folytatják közös erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy minden eszközzel elősegítsék az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak szabad cseréjét, és hogy e szabad csere útjában álló minden olyan korlátozást is eltörölnek vagy enyhítenek, amelyet a jelen megállapodás nem említ meg;

b) az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozatalával kapcsolatos adminisztratív eljárást egyszerűsítik;

c) megkönnyítik az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak gyors és biztonságos vámkezelését.

V. cikk

A jelen megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Államok azon jogát, hogy saját törvényeiknek megfelelően intézkedjenek bizonyos tárgyak behozatalának vagy behozatal után történő forgalomba hozatalának megtiltására vagy korlátozására, amennyiben ezen intézkedések közvetlenül az állambiztonsággal, a közerkölccsel vagy közrenddel függnek össze.

VI. cikk

A jelen megállapodás nem módosítja, illetőleg nem érinti a Szerződő Államoknak a szerzői jogra, a védjegyekre vagy a szabadalmakra vonatkozó törvényeit és rendelkezéseit, illetve nemzetközi szerződéseit, egyezményeit, megállapodásait vagy nyilatkozatait.

VII. cikk

A Szerződő Államok kötelezik magukat, hogy a jelén megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó minden nézeteltérés rendezése érdekében a tárgyalások vagy a megegyezés módszeréhez folyamodnak anélkül, hogy ezzel a nézeteltérések rendezése tárgyában közöttük esetleg korábban létesült egyezmények rendelkezéseit megsértenék.

VIII. cikk

Ha a Szerződő Államok között vita merül fel valamely behozott tárgy oktatási, tudományos és kulturális jellegét illetően, az érdekelt felek közös megegyezéssel tanácsként kikérhetik az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatójának véleményét.

IX. cikk

1. A jelen Egyezmény, amelynek angol és francia szövege egyaránt hiteles, a mai nappal kelt és azt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama és minden olyan állam is aláírhatja, amely ilyen értelmű felhívást kap az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Végrehajtó Tanácsától.

2. A jelen megállapodást az aláíró államok saját alkotmányos eljárásuk szerint megerősítik.

3. A megerősítő okmányokat az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

X. cikk

A jelen megállapodáshoz a IX. cikk 1. pontjában felsorolt államok 1950. november 22-től csatlakozhatnak. A csatlakozás az arra vonatkozó okmánynak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történő letétbe helyezése útján történik.

XI. cikk

A jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Egyesült Nemzetek Főtitkára tíz államtól megkapta a megerősítő vagy csatlakozási okmányt.

XII. cikk

1. Az az állam, amely a jelen megállapodás hatálybalépésének napján annak Szerződő Állama, minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megállapodás az említett időponttól számított hat hónapon belül a gyakorlatban alkalmazásra kerüljön.

2. Mindazon Államok számára, amelyek a megerősítő vagy csatlakozási okmányt a megállapodás hatályba lépése után helyezik letétbe, e határidő a megerősítő vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésétől számított három hónap.

3. A jelen cikk 1. és 2. pontjában meghatározott határidő elteltét követően egy hónapon belül, a jelen megállapodás Szerződő Államai jelentést küldenek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének arról, hogy milyen intézkedéseket tettek a gyakorlati alkalmazás biztosítására.

4. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete ezt a jelentést megküldi valamennyi Államnak, amely a jelen megállapodást aláírta, továbbá a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetnek (átmenetileg e szervezet Ideiglenes Bizottságának).

XIII. cikk

Minden Szerződő Állam az aláíráskor a megerősítő vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésekor vagy később bármikor az Egyesült Nemzetek Főtitkárához intézett értesítés formájában bejelentheti, hogy a jelen megállapodás hatálya egy vagy több olyan területre is kiterjed, amelynek nemzetközi kapcsolataiért ő a felelős.

XIV. cikk

1. A jelen megállapodás hatálybalépésétől számított két év elteltével, minden Szerződő Állam a saját nevében, vagy bármely olyan terület nevében, amelynek nemzetközi kapcsolataiért ő a felelős, a jelen megállapodást az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál egy írásbeli nyilatkozat letétbe helyezésével felmondhatja.

2. A felmondás a felmondási okmány kézhezvételétől számított egy év elteltével lép hatályba.

XV. cikk

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára a IX. cikk 1. pontjában megnevezett államokat, továbbá az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetet (átmenetileg annak Ideiglenes Bizottságát) értesíti a IX. és X. cikkekben említett megerősítő és csatlakozási okmányok letétbe helyezéséről, valamint a XIII., illetve XIV. cikkekben említett értesítésekről és felmondásokról.

XVI. cikk

A jelen megállapodás Szerződő Államai egyharmadának kérésére az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Főigazgatója a Szervezet legközelebbi közgyűlésének ülésszaka napirendjére tűzi a jelen megállapodás felülvizsgálatával foglalkozó konferencia összehívásának kérdését.

XVII. cikk

Az A, B, C, D és E mellékletek, valamint a megállapodáshoz mellékelt Jegyzőkönyv a jelen megállapodás szerves részét képezik.

XVIII. cikk

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 102. cikke értelmében a jelen megállapodást, annak hatálybalépése napján, az Egyesült Nemzetek Főtitkára bejegyzi.

2. AMELYNEK HITELÉÜL a szabályszerűen meghatalmazott alulírottak kormányuk nevében a jelen megállapodást aláírták.

KÉSZÜLT Lake Successben, New Yorkban ezerkilencszázötven november huszonkettedikén, egy példányban, amelyet letétbe helyeznek az Egyesült Nemzetek irattárában és amelynek hiteles másolatait a IX. cikk 1. pontjában megnevezett Államoknak, továbbá az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetnek (átmenetileg e szervezet Ideiglenes Bizottságának) megküldik.

A) MELLÉKLET

KÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK

(i) Nyomtatott könyvek.

(ii) Újságok és folyóiratok.

(iii) Sokszorosított, de nem nyomtatott könyvek és dokumentumok.

(iv) Hivatalos kormánykiadványok, azaz hivatalos, országgyűlési és adminisztratív dokumentumok, amelyeket a származási országban adtak ki.

(v) Idegenforgalmi propaganda-plakátok és idegenforgalmi kiadványok (brosúrák, útikalauzok, menetrendek, prospektusok és hasonló kiadványok) , illusztrálva vagy illusztrálás nélkül, beleértve a kereskedelmi magánvállalatok kiadványait is, amelyek célja a behozatali ország határain kívüli utazásokra ösztönzés.

(vi) Tanulmányoknak a behozatali ország határain kívül történő végzésére ösztönző kiadványok.

(vii) Kéziratok, beleértve a gépelt iratokat is.

(viii) Olyan könyv- és kiadvány-katalógus, amelyet a behozatali állam határain kívüli székhellyel bíró kiadóvállalat vagy könyvkereskedés hozott forgalomba.

(ix) Film-, hangfelvétel vagy egyéb vizuális és auditív oktatási, tudományos és kulturális jellegű anyagkatalógus, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete, vagy annak egyik szakosított intézménye, illetve ezek megbízásából más adott ki.

(x) Kézírásos vagy nyomtatott vagy nem nyomtatás útján sokszorosított zenemű.

(xi) Földrajzi, vízrajzi vagy csillagászati térképek és grafikonok.

(xii) Olyan építészeti vagy ipari, illetve műszaki jellegű tervek és rajzok és ezek reprodukciói, amelyeket tanulmányozás végett a behozatali ország illetékes hatóságaitól ilyen tárgyak vámmentes behozatalára engedéllyel felruházott tudományos vagy oktatási intézménynek küldenek.

A jelen mellékletben szereplő mentesítés nem vonatkozik az alábbi tárgyakra:

a) papír- és írószer;

b) olyan könyvek, kiadványok, dokumentumok (kivéve a katalógusokat, valamint a fent említett idegenforgalmi plakátokat és kiadványokat) , amelyeket - lényegileg kereskedelmi propaganda céljára - magánkereskedelmi vállalat ad ki, vagy annak megbízásából adnak ki;

c) újságok, folyóiratok, amelyek terjedelmük 70 százalékát meghaladóan hirdetést tartalmaznak;

d) minden más tárgy (kivéve a fent említett katalógusokat) , amelyben a hirdetés a terjedelem 25 százalékát meghaladja. Az idegenforgalmi propaganda-plakátok és kiadványok esetében, e százalékarány szempontjából, csakis a magánkereskedelmi hirdetést kell figyelembe venni.

B) MELLÉKLET

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS JELLEGŰ MŰALKOTÁSOK ÉS ILYEN JELLEGŰ GYŰJTÖK MŰTÁRGYAI

(i) Teljes egészükben kézzel alkotott festmények, rajzok, beleértve a másolatokat is, a gyárilag előállított dekorációs tárgyak kivételével.

(ii) Kézzel készített lenyomatok, nyomólemezek, vagy más anyag segítségével előállított litográfiák, metszetek, lenyomatok, amelyeket a művész aláírt és sorszámozott.

(iii) Eredeti szobrászati művek, szobrok, domborművek vagy intagliok, kivéve a sorozatban gyártott reprodukciókat és a kereskedelmi jellegű kisipari munkát.

(iv) Gyűjtők műtárgyai és műalkotások, amelyek olyan képtárak, múzeumok és más közintézmények részére érkeznek, amelyek a behozatali ország illetékes hatóságaitól, ilyen tárgyak vámmentes behozatalára engedélyt kaptak azzal a feltétellel, hogy nem adhatják el azokat.

(v) Olyan gyűjtemények és gyűjtők műtárgyai, amelyek a különféle tudományokat, nevezetesen az anatómiát, állattant, növénytant, őslénytant, régészetet és néprajztudományt érintik, és nem viszonteladásra szolgálnak.

(vi) 100 évesnél régibb antik tárgyak,

C) MELLÉKLET

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS JELLEGŰ VIZUÁLIS VAGY AUDITÍV ANYAGOK

(i) Oktatási, tudományos és kulturális jellegű filmek, sorozatképek, mikrofilmek vagy diapozitívek, amelyeket a behozatali ország illetékes hatóságaitól ilyen tárgyak vámmentes behozatalára engedéllyel felruházott szervezetek (a behozatali ország tetszése szerint ide érthetők a rádiótársaságok is) hoznak be, és e tárgyak kizárólag arra a célra szolgálhatnak, hogy azokat e szervezetek vagy a fent említett hatóságoktól engedéllyel ugyancsak felruházott más oktatási, tudományos és kulturális jellegű köz- vagy magánintézmények vagy egyesületek maguk mutassák be.

(ii) Olyan híradó-filmek (hangosak vagy némák) , amelyek a behozatal időszakában időszerű eseményeket mutatnak be, és amelyeket sokszorosítás végett exponált és előhívott negatívok formájában hoztak be; a vámmentességet témánként két kópiára lehet korlátozni, amennyiben a behozatali ország illetékes hatóságai által az ilyen filmek vámmentes behozatalára felhatalmazott szervezetek (a behozatali ország tetszése szerint ide érthetők a rádiótársaságok is) hozzák be azokat.

(iii) Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű hangfelvételek, amelyeket kizárólag a behozatali ország illetékes hatóságaitól ilyen anyagok behozatalára felhatalmazott oktatási, tudományos és kulturális jellegű köz- vagy magánintézményeknek (a behozatali ország tetszése szerint ide érthetők a rádiótársaságok is) küldenek.

(iv) Az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy annak bármely szakosított intézménye által készített oktatási, tudományos és kulturális jellegű filmek, állóképből összeállított filmek (fix filmek) , mikrofilmek és hangfelvételek.

(v) Modellek, minták, falitáblák, amelyeket kizárólag a behozatali ország illetékes hatóságaitól ilyen anyagok vámmentes behozatalára felhatalmazott oktatási, tudományos és kulturális jellegű köz- vagy magánintézményekben történő bemutatás és oktatás végett küldtek.

D) MELLÉKLET TUDOMÁNYOS MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK

Kizárólag az oktatás vagy tisztán tudományos kutatás céljára szolgáló tudományos műszerek és készülékek, azzal a fenntartással, hogy

a) a kérdéses tudományos műszereket és készülékeket a behozatali ország illetékes hatóságaitól az ilyen tárgyak vámmentes behozatalára felhatalmazott tudományos vagy oktatási jellegű közvagy magánintézményeknek küldték; e tárgyakát az említett intézmények ellenőrzése és felelőssége mellett kell használni;

b) tudományos szempontból egyenértékű műszereket és készülékeket ebben az időben a behozatali országban nem gyártanak.

E) MELLÉKLET

A VAKOK RÉSZÉRE KÉSZÜLT TÁRGYAK

(i) Mindennemű dombornyomású, vakok számára készült könyv, kiadvány és dokumentum.

(ti) Más olyan tárgy, amelyet speciálisan a vakok oktatási, tudományos és kulturális fejlődésének céljára készítettek, és amelyeket, közvetlenül a vakok olyan intézményei, vagy vakokat segélyező olyan szervezetek hoznak be, amelyeket a behozatali ország illetékes hatóságai ilyen tárgyak vámmentes behozatalára felhatalmaztak.

AZ OKTATÁSI, A TUDOMÁNYOS ÉS A KULTURÁLIS JELLEGŰ TÁRGYAK BEHOZATALÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETET KÉPEZŐ JEGYZŐKÖNYV

A SZERZŐDŐ ÁLLAMOK

ANNAK ÉRDEKÉBEN, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak az oktatási, a tudományos és a kulturális tárgyak behozatalára vonatkozó megállapodáshoz történő csatlakozását megkönnyítsék, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Az Egyesült Államoknak meg van a szabad választása, hogy megerősítse ezt a megállapodást a IX. cikk szerint, vagy elfogadja azt a X. cikk szerint, az alábbiakban közölt fenntartás betudásával.

2. Abban az esetben, ha az Amerikai Egyesült Államok a fenti 1. bekezdésben említett fenntartás mellett a megállapodás részesévé válik, úgy a fenntartás rendelkezéseire mind az Egyesült Államok hivatkozhat minden ezen megállapodáshoz tartozó Állammal szemben, mind pedig a Szerződő Államok hivatkozhatnak az Egyesült Államokkal szemben. Az e fenntartás alapján behozott intézkedések egyikének sem szabad diszkriminatívnak lennie.

(A fenntartás szövege)

a) Ha valamely Szerződő Állam által a jelen megállapodás rendelkezései szerint vállalt kötelezettség eredményeként annak területén bármely, a jelen megállapodásban felsorolt tárgy behozatala viszonylagosan olyan mértékben növekednék meg, és olyan körülmények közepette valósulna meg, hogy ez a hasonló termékek hazai előállítóit súlyosan károsítaná, vagy súlyos károsítással fenyegetné, úgy az ilyen Szerződő Állam a fenti 2. bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével, a jelen megállapodás értelmében általa vállalt kötelezettségeket részben vagy teljes egészében felfüggesztheti a szóban forgó tárgy tekintetében, olyan mértékben és annyi ideig, amilyen mértékben és ameddig e károk megelőzése vagy jóvátétele ezt szükségessé teszi.

b) Az előző a) pont rendelkezéseiben meghatározott intézkedések megtétele előtt, az érdekelt Szerződő Államnak erről előzetes írásbeli értesítést kell küldenie az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, mégpedig az intézkedés előtt a lehető legkorábban, és ezzel a Szervezetnek és a jelen megállapodásban részes Szerződő Államoknak meg kell adnia azt a lehetőséget, hogy a vele tervbe vett intézkedésről tárgyalhassanak.

c) Kritikus esetekben, amikor a késedelem nehezen helyrehozható károkat okozna, a jelen Jegyzőkönyv a) pontja szerint ideiglenes intézkedéseket lehet tenni előzetes konzultálás nélkül, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó intézkedések megtétele után a tárgyalásra azonnal sor kerül."

3. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a megállapodáshoz való csatlakozás alkalmából a következő nyilatkozatot tette:

"A Magyar Népköztársaság felhívja a figyelmet arra, hogy a megállapodás XIII. és XIV. cikke ellentétben áll az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XV. ülésszakán, 1960. december 14-én elfogadott, a gyarmati országok és népek függetlenségének megadásáról szóló 1514. határozatával."

4. § (1) E törvényerejű rendelet 1979. év június 15. napján lép hatályba.

(2)[1] A törvényerejű rendelet végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 162. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2007.01.01.