2006. évi CIX. törvény

a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról[1]

ELSŐ RÉSZ

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETRENDSZERRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet

A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

1. §[2]

2. §[3]

Kormányhivatalokra vonatkozó törvénymódosítások

3. §[4]

4. §[5]

II. Fejezet

KÖZIGAZGATÁSI HÍVATALOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

III. Fejezet

AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

IV. Fejezet

A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

13. §[14]

V. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

14. §[15]

15. §[16]

VI. Fejezet

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv

16. §[17]

17. §[18]

VII. Fejezet

AGRÁRIGAZGATÁS

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

18. §[19]

19. §[20]

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

20. §[21]

21. §[22]

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. §[23]

23. §[24]

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

24. §[25]

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

25. §[26]

26. §[27]

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény módosítása

27. §[28]

28. §[29]

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

29. §[30]

30. §[31]

A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény módosítása

31. §[32]

32. §[33]

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

33. §[34]

34. §[35]

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

35. §[36]

36. §[37]

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény módosítása

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény módosítása

41. §[42]

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosítása

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

A Nemzeti Földalappal összefüggő módosítások

45. §[46]

46. §[47]

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosítása

47. §[48]

48. §[49]

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

53. §[54]

54. §[55]

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosítása

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény módosítása

58. §[59]

59. §[60]

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

60. §[61]

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

61. §[62]

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény módosítása

62. §[63]

63. §[64]

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

64. §[65]

65. §[66]

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosítása

66. §[67]

67. §[68]

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

68. §[69]

Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény módosítása

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

Ingatlanügyi hatóság

73. §[74]

74. §[75]

Egyéb módosítások

75. §[76] b)

76. §[77]

VIII. Fejezet

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

77. §[78]

78. §[79]

IX. Fejezet

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS

79. §[80]

80. §[81]

81. §[82]

82. §[83]

X. Fejezet

PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

Állami adóhatóság

83. §[84]

84. §[85]

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

85. §[86]

86. §[87]

87. §[88]

Vámigazgatás

88. §[89]

89. §[90]

90. §[91]

Számviteli igazgatás

91. §[92]

XI. Fejezet

HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

92. §[93]

93. §[94]

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény hatályon kívül helyezése és az azzal összefüggő törvénymódosítások

94. §[95]

95. §[96]

XII. Fejezet

IPARIGAZGATÁS

Bányászati és földtani igazgatás

96. §[97]

97. §[98]

Mérésügyi szerv

98. §[99]

XIII. Fejezet

ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

99. §[100]

100. §[101]

101. §[102]

XIV. Fejezet

FOGYASZTÓVÉDELMI IGAZGATÁS

Fogyasztóvédelmi hatóság

102. §[103]

103. §[104]

XV. Fejezet

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

104. §[105]

105. §[106]

106. §[107]

107. §[108]

108. §[109]

109. §[110]

XVI. Fejezet

OKTATÁSI IGAZGATÁS

Közoktatási igazgatás

110. §[111]

111. §[112]

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

112. §[113]

113. §[114]

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

114. §[115]

115. §[116]

116. §[117]

XVII. Fejezet

KERESKEDELMI IGAZGATÁS

117. §[118]

118. §[119]

119. §[120]

XVIII. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS

120. §[121]

121. §[122]

A Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv

122. §[123]

123. §[124]

A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv

124. §[125]

Kincstár

125. §[126]

XIX. Fejezet

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS

126. §[127]

127. §[128]

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV, törvény módosítása

128. §[129]

XX. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁS

Közlekedési hatóságok

129. §[130]

130. §[131]

131. §[132]

132. §[133]

XXI. Fejezet

KULTURÁLIS IGAZGATÁS

Kulturális örökségvédelmi hatóság

133. §[134]

134. §[135]

Könyvtári intézet

135. §[136]

136. §[137]

Magyar Művelődési Intézet

137. §[138]

Mozgóképszakmai hatóság

138. §[139]

139. §[140]

XXII. Fejezet

ENERGIA IGAZGATÁS

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

140. §[141]

141. §[142]

XXIII. Fejezet

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMIIGAZGATÁS

142. §[143]

XXIV. Fejezet

SPORTIGAZGATÁS

143. §[144]

144. §[145]

XXV. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÁS

145. §[146]

146. §[147]

XXVI. Fejezet

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS

147. §[148]

148. §[149]

149. §[150]

150. §[151]

151. §[152]

XXVII. Fejezet

A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI FELLÉPÉS KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS SZERVVEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

152. §[153]

153. §[154]

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VEZETŐKET NEVESÍTŐ EGYES TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

154. §[155]

155. §[156]

156. §[157]

157. §[158]

HARMADIK RÉSZ

A MINISZTEREKET NEVESÍTŐ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Módosító rendelkezések (törvényerejű rendeletek)

158. §[159]

159. §[160]

160. §[161]

161. §[162]

162. §[163]

163. §[164]

164. §[165]

Módosító rendelkezések (törvények)

165. §[166]

166. §[167]

167. §[168]

168. §[169]

169. §[170]

170. §[171]

171. §[172]

172. §[173]

173. §[174]

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

174. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[175]

(3) A 2006. december 31-én a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szerveknél az illetménykiegészítés mértéke e törvény hatálybalépését követően a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.

(4) A központi államigazgatási szerv alaptevékenysége keretében foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya miatt nem szüntethető meg, ha

a) a köztisztviselő korábban a központi államigazgatási szerv területi szervének állományába tartozott, és a területi szerv megszüntetésére e törvény kihirdetését megelőző egy év folyamán olyan módon kerül sor, hogy a területi szerv jogutódja a központi államigazgatási szerv lett, és

aa) az öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig kevesebb mint öt év van hátra, vagy

ab) a köztisztviselő felsőfokú oktatási intézmény alapképzésén legkésőbb a 2008/2009-es oktatási tanévben megkezdi tanulmányait, és az előírt idő alatt a képesítést megszerzi, vagy

b) a jogutód központi államigazgatási szervnél alaptevékenységen kívüli munkakörben történő foglalkoztatására lehetőség van.

(5)[176]

(6)[177]

(7)[178]

(8)[179]

(9)[180]

(10)[181]

(11)[182]

175. § (1)[183]

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (1) bekezdésében az "- a közigazgatási hivatal vezetőjének irányítása alatt, a törvény által az erre kijelölt, kistérségi székhely településeken működő, önálló feladatkörű közigazgatási végrehajtó szolgálat (a továbbiakban: végrehajtó szolgálat) " szövegrész "a közigazgatási végrehajtó szolgálat (a továbbiakban: végrehajtó szolgálat) " szöveggel lép hatályba.

(3) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 367. § 26. pontjának a ", 77. § (1) bekezdés f) és g) pontjaiban az "és közhasznú társaságok" szövegrész" szövegrésze nem lép hatályba.

(4) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontja a "Cégszolgálat" szövegrész helyett a "céginformációs szolgálat" szöveggel, 20. § (1) bekezdése az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyett az "igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveggel, az "igazságügyminiszter" szövegrész helyett az "igazságügyért felelős miniszter" szöveggel lép hatályba.

176. §[184]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s.k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[3] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[4] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[5] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[6] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[7] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[8] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[9] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[10] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[11] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[12] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[13] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[14] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[15] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[16] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[17] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[18] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[19] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[20] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[21] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[22] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[23] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[24] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[25] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[26] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[27] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[28] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[29] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[30] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[31] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[32] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[33] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[34] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[35] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[36] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[37] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[38] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[39] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[40] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[41] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[42] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[43] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[44] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[45] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[46] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[47] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[48] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[49] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[50] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[51] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[52] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[53] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[54] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[55] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[56] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[57] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[58] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[59] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[60] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[61] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[62] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[63] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[64] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[65] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[66] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[67] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[68] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[69] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[70] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[71] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[72] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[73] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[74] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[75] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[76] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[77] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[78] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[79] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[80] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[81] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[82] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[83] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[84] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[85] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[86] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[87] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[88] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[89] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[90] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[91] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[92] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[93] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[94] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[95] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[96] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[97] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[98] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[99] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[100] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[101] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[102] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[103] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[104] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[105] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[106] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[107] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[108] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[109] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[110] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[111] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[112] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[113] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[114] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[115] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[116] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[117] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[118] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[119] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[120] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[121] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[122] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[123] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[124] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[125] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[126] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[127] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[128] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[129] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[130] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[131] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[132] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[133] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[134] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[135] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[136] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[137] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[138] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[139] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[140] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[141] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[142] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[143] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[144] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[145] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[146] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[147] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[148] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[149] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[150] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[151] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[152] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[153] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[154] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[155] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[156] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[157] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[158] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[159] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[160] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[161] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[162] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[163] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[164] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[165] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[166] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[167] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[168] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[169] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[170] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[171] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[172] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[173] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[174] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.31.

[175] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 937. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi XLIII. törvény 89. § d) pontja. Hatálytalan 2010.05.29.

[177] Hatályon kívül helyezte ugyane törvény 176. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.12.31.

[178] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 937. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[179] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 937. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[180] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 937. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[181] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 937. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[182] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 937. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[183] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLI. törvény 22. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.10.21.

[184] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi LXXXII. törvény 30. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.30.

Tartalomjegyzék