1979. évi 1. törvényerejű rendelet

a tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974 évi 1. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Devizahatósági engedéllyel szabad)

"a) devizaértéket forintra, illetőleg forintot devizaértékre átváltani, devizaértékkel fizetni vagy azzal egyébként rendelkezni;"

2. § A Tvr. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Devizahatósági engedéllyel szabad)

"b) belföldön levő vagyoni érték tekintetében belföldinek és külföldinek egymással, valamint belföldieknek külföldi érdekében adásvételi, ajándékozási és egyéb szerződést kötni;"

3. § A Tvr. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tilos minden olyan szerződési kikötés vagy szerződéskötésre irányuló ajánlattétel, amely szerint devizaértéket forintra, vagy forintot devizaértékre a hivatalostól eltérő árfolyamon számítanak át."

4. § A Tvr. 8. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:

"(1) Devizahatósági engedély szükséges a külföldiek között kötött olyan szerződéshez, amelynek tárgya belföldön levő belföldi fizetőeszköz, devizaérték vagy vagyoni érték.

(2) Külföldi belföldön devizaértéket forintra, forintot devizaértékre vagy devizaértéket devizaértékre devizahatósági engedély nélkül csak a Magyar Nemzeti Banknál vagy az általa megbízott átváltóhelyeken válthat át."

5. § Ez a törvényerejű rendelet 1979. évi március hó 1. napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára