30/1979. (IX. 27.) MT rendelet

a kutatási-fejlesztési-termelési egyesülésről és a kutatási-fejlesztési-termelési társaságról

A Minisztertanács a kutatóhelyek és a gazdálkodó szervezetek együttműködésének fejlesztése, továbbá a kutatás-fejlesztés, valamint annak eredményeit hasznosító termelés és értékesítés együttes hatékonyságának fokozása érdekében - az 1978. évi 4. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: GT) 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A kutatásban-fejlesztésben, illetőleg a kutatási eredmények hasznosításában és értékesítésében érdekelt gazdálkodó szervezetek - ideértve a költségvetési rendszerben működő kutatóintézeteket, felsőoktatási intézményeket és más kutatófejlesztő szervezeteket is - társulási szerződésben

- jogi személyként működő kutatási-fejlesztési-termelési egyesülést, illetve

- nem jogi személyként működő kutatási-fejlesztési-termelési társaságot hozhatnak létre.

(2) A társulás célja kutatási-fejlesztési eredmények elérése, termelésben való alkalmazása és/vagy értékesítése, a kockázat közös viselése és az elért gazdasági eredményben történő részesedés alapján.

2. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) a kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés működésének a kutatási-fejlesztési szakaszára a GT-nek és a végrehajtására vonatkozó minisztertanácsi rendeletnek az egyesülésre, a termelési, értékesítési (hasznosítási) szakaszára pedig a közös vállalatra vonatkozó rendelkezéseit,

b) a kutatási-fejlesztési-termelési társaságra a GT-nek és a végrehajtására vonatkozó minisztertanácsi rendeletnek a kutatási-fejlesztési társaságra vonatkozó rendelkezéseit

kell alkalmazni.

A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés

3. §

A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés (a továbbiakban: egyesülés) létesítésére vonatkozó társulási szerződésben - a GT 5. és 39. §-aiban foglaltakon felül - meg kell határozni:

a) az egyesülés gazdasági célját;

b) a kutatási-fejlesztési feladatokat, azok elvégzésének ütemét és időtartamát;

c) a kutatási-fejlesztési eredmény hasznosításának módját, kereteit és időtartamát;

d) a szellemi, szervezési közreműködés és egyéb nem vagyoni hozzájárulás számításának módját és ennek a nyereség, illetőleg a veszteség megosztási aránya megállapításánál történő értékelését.

4. §

A társulási szerződésben a kutatás-fejlesztés és az ezt követő hasznosítás közös feladatait, valamint ezek megvalósításának feltételeit - több kutatási-fejlesztési feladat esetén megfelelő elkülönítéssel - részletesen meg kell határozni. Ha a megvalósítás feltételei az egyesülés alakításakor még nem állapíthatók meg, a megállapítás határidejét kell a szerződésbe foglalni.

5. §

(1) A tagok a nyereség felosztását - a jogszabályok keretei között - a társulási szerződésben a vagyoni hozzájárulás és az egyéb közreműködés együttes alapulvételével állapítják meg.

(2) A tagok az egyesülés tartozásaiért - a vagyoni hozzájárulás és az egyéb közreműködés együttes figyelembevételével a társulási szerződésben megállapított arány szerint - kezesként felelnek. A veszteség viselésének aránya a nyereség megosztásának arányától eltérően is megállapítható.

6. §

Az egyesülésben igazgatótanácsot és felügyelő bizottságot kell létrehozni.

7. §

A társulási szerződés meghatározhatja, hogy az igazgatótanács és a felügyelő bizottság az egyes alapítók melyik szervezeti egységénél és milyen tevékenységre nézve

- végeztethet a társulási célokat szolgáló ellenőrzést, és

- kezdeményezhet fokozott összehangolást célzó intézkedést.

8. §

A tagok a társulási szerződésben vagy külön írásbeli megállapodásban kiköthetik, hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerült viták eldöntése -ideértve az igazgatótanács határozatának megtámadását is - választott bíróság hatáskörébe tartozik.

9. §

(1) A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés létrehozására vonatkozó társulási szerződést az egyesülés célja szerint illetékes ágazati miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) a pénzügyminiszterrel egyetértésben hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyás előtt ki kell kérni a tagként érdekelt, állami szervezet felügyeleti szervének, illetőleg a szövetkezet országos érdekképviseleti szervének, továbbá az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének a véleményét.

(3) A társulási szerződés jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni kell a társulás egész tevékenységét átfogó gazdaságossági számításokat.

10. §

A társulási szerződés a 3-6. §-ban foglalt rendelkezésektől nem térhet el.

A kutatási-fejlesztési-termelési társaság

11. §

(1) A kutatási-fejlesztési-termelési társaságra megfelelően alkalmazni kell a 3-8. §-okban foglalt rendelkezéseket.

(2) A társasági szerződés 3-6. §-okban foglalt rendelkezésektől nem térhet el.

12. §

A társasági szerződés a társaság ügyeinek vitelére és tagjainak képviseletére vonatkozó jogokat a kutatási-fejlesztési és a hasznosítási tevékenység tekintetében megoszthatja.

Vegyes rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet 1980. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter, valamint a munkaügyi miniszter az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével és a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárával egyetértésben gondoskodik.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék