1979. évi 32. törvényerejű rendelet

a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § Az 1961. évi VI. törvény (a továbbiakban: FT.) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mezőgazdasági termeléssel feladatszerűen foglalkozó állami szervezetek és szövetkezetek (a továbbiakban: mezőgazdasági nagyüzemek) , valamint a mezőgazdasági termeléssel feladatszerűen nem foglalkozó, de mezőgazdasági rendeltetésű földet kezelő, használó más szervezetek a felróható okból meg nem művelt földjeik után térítést kötelesek fizetni."

2. § A FT. 4. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A magánszemélyek tulajdonában levő, felszólítás ellenére felróható okból műveletlenül hagyott mezőgazdasági rendeltetésű földeket kártalanítás nélkül állami tulajdonba kell venni."

3. § A FT. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A mezőgazdasági rendeltetésű és belterületen nagyüzemi mezőgazdasági műveléssel hasznosított föld más célra való időleges igénybevételéhez előzetes engedély szükséges. Az időleges igénybevételt akkor lehet engedélyezni, ha a más célú használat öt éven belül megszűnik, és a földet eredeti állapotába helyreállítva - a korábbival azonos minőségben és művelési ágban - a mezőgazdasági művelésbe visszaállítják."

4. § A FT. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Mezőgazdasági rendeltetésű és belterületen mezőgazdasági nagyüzemi műveléssel hasznosított föld termelésből való kivonása vagy időleges igénybevétele esetén a terület igénybevételéért járó ellenértéken felül - a Minisztertanács által meghatározott esetekben és mértékben - térítést kell fizetni."

5. § Ez a törvényerejű rendelet 1980. január hó 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Gáspár Sándor s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára