8/1979. (VI. 26.) NIM rendelet

a 4/1971. (VI. 5.) NIM számú rendelettel kiadott VILLAMOSENERGIA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT egyes rendelkezéseinek a módosításáról, illetve kiegészítéséről

A 4/1971. (VI. 5.) NIM számú rendelettel kiadott és a 11/1975. (XII. 31.) NIM számú, valamint a 4/1977. (XII. 29.) NIM rendeletekkel módosított és kiegészített VILLAMOSENERGIA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: VKSZ) egyes rendelkezéseit a következők szerint módosítom, illetve egészítem ki.

1. §

A VKSZ 13. §-a (11) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Ha olyan alapos gyanú merül fel, hogy a fogyasztó szabálytalanul vételez (19. §) vagy a (9) bekezdés szerinti ellenőrzést előzetes értesítés ellenére sem teszi lehetővé, illetőleg azt meggátolja, az áramszolgáltató jogosult a fogyasztási helyre való bejutás érdekében

- a községi tanács végrehajtó bizottsága egységes szakigazgatási szerve,

- a fővárosi kerületi és a városi tanács végrehajtó bizottsága energiaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve,

- megyei városban a kerületi hivatal útján karhatalmat igénybe venni."

2. §

A VKSZ 19. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[szerződés szegesnek (szabálytalan vételezésnek) minősül a fogyasztó részéről, ha]

"b) a külön jogszabály*[1]

- rendelkezése szerint engedélyhez kötött villamosenergia felhasználás esetén felhasználási engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt névleges teljesítményt meghaladóan vételez, vagy meghatározott napszakban üzemeltethető hőfejlesztési célú fogyasztóberendezést az előírástól eltérő időszakban is a hálózatra kapcsol, vagy

- tilalma ellenére helyiségfűtés céljára villamosenergiát használ."

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Simon Pál s. k.,

nehézipari miniszter

Lábjegyzetek:

[1] * Jelenleg: az 5/1973. (IX. 28.) NIM számú rendelet 1. §-ával. valamint a 7/1979. (VI. 26.) NIM számú rendelettel módosított 13/1975. (XII. 31.) NIM számú rendelet a villamosenergiának hőfejlesztés céljára történő felhasználásáról.