Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

33/1980. (XII. 28.) MÉM rendelet

a mezőgazdasági nagyüzemek szakemberellátásának támogatásáról

A Minisztertanács felhatalmazása álapján az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben az alábbiakat rendelem:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a 39/1979. (XI. 1.) MT rendelet 47. § (1) bekezdése szerint kedvezőtlen adottságúnak minősített mezőgazdasági és halászati termelőszövetkezetekre, mezőgazdasági szakszövetkezetekre, (a továbbiakban: termelőszövetkezet), továbbá állami gazdaságokra (a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok a továbbiakban együtt: mezőgazdasági nagyüzem), valamint

b) a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (a továbbiakban: MÉM) és a Pénzügyminisztérium által egyedi elbírálás alapján kijelölt nem kedvezőtlen adottságú, de tartósan gazdaságtalanul működő termelőszövetkezetekre.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából szakember a mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági-pénzügyi egyensúlyának megszilárdítására írásbeli nyilatkozatban vállalkozó szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettségű és legalább 3 évi szakmai gyakorlattal rendelkező, gazdaságonként legfeljebb 5 fő szakember, ha elnöki, elnökhelyettesi, főmezőgazdászi, főkönyvelői, főmérnöki, főkertészi, főállattenyésztői, állatorvosi, ágazatvezetői, szervezeti egység- (üzemegység, kerület, szakosított telep) vezetői munkaköri tölt be.

(3) A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter kivételesen indokolt esetben

a) gazdaságonként a (2) bekezdésben meghatározottnál több szakembert,

b) az előírt képesítéssel vagy szakmai gyakorlattal nem rendelkező elnököt, elnökhelyettest és főkönyvelőt

is támogatásban részesíthet.

Hatáskörök, eljárási szabályok

2. §

(1) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat

a) a termelőszövetkezetek részére a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, a megyei tanács végrehajtó bizottságának pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervével (a továbbiakban: megyei pénzügyi szakigazgatási szerv) egyetértésben;

b) az állami gazdaságok részére az Állami Gazdaságok Országos Központja (a továbbiakban: ÁGK) állapítja meg [az a) és b) alatt említett, a támogatás megállapításában eljáró szervek a továbbiakban együtt: támogatást megállapító szerv].

(2) A támogatást megállapító szerv a mezőgazdasági nagyüzemek szakemberellátásának támogatásával kapcsolatos határozatainál és javaslatainál köteles kikérni a területileg illetékes szakszervezeti szerv, a termelőszövetkezetek területi szövetségének (a továbbiakban: érdekképviseleti szerv) véleményét, a jogszabályban meghatározott esetekben egyetértését.

A nem kedvezőtlen adottságú, de tartósan gazdaságtalanul működő termelőszövetkezetei: kijelölése

3. §

(1) Kivételesen indokolt esetben a támogatást megállapító szerv javaslatára az e rendeletben meghatározott szakemberek foglalkoztatásához adható támogatásokat a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben nem kedvezőtlen adottságú, de tartósan gazdaságtalanul működő termelőszövetkezet részére is engedélyezhet.

(2) A javaslatot a sorrendiség megjelölésével a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, első ízben 1981. március 31-ig a MÉM Munkaügyi és Szociálpolitikai Főosztályához kell megküldeni.

(3) A MÉM a támogatásra jogosult termelőszövetkezetek kijelöléséről a tárgyév január 31. napjáig - első ízben 1981. május 31-ig - intézkedik,

A támogatás megállapításának feltételei

4. §

(1) Támogatásban az a mezőgazdasági nagyüzem részesíthető, amely

a) a támogatást megállapító szerv által felülvizsgált és elfogadott olyan középtávú tervre épülő üzemfejlesztési tervvel rendelkezik, amelynek végrehajtása esetén a gazdasági-pénzügyi egyensúly megteremthető;

b) az üzemfejlesztési terv végrehajtására irányuló intézkedési tervben személyre szólóan határozza meg a szakemberek feladatait.

(2) A mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági-pénzügyi egyensúlyának megszilárdítására irányuló tervezett intézkedéseket az üzemi tervet tárgyaló testületi szerv (küldöttgyűlés, közgyűlés) fogadja el, illetve az állami gazdaság igazgatója az illetékes szakszervezeti szerv bevonásával tárgyalja meg, és határozatával vállaljon kötelezettséget az abban foglaltak végrehajtására.

(3) A gazdasági-pénzügyi egyensúly megszilárdításával járó feladatok teljesítését az érintett mezőgazdasági nagyüzemben a jelenleg ott dolgozó szakemberek is vállalhatják.

(4) Megfelelő képzettséggel, képességgel és gyakorlati ismerettel rendelkező helyi szakemberek hiányában a mezőgazdasági nagyüzem pályázatot hirdethet szakember felvételére. A pályázati feltételekben ismerteti a feladatokat, a rendelkezésre álló eszközöket és a szakemberek részére e rendelet alapján fizethető támogatásokat.

(5) A mezőgazdasági nagyüzemmel kötött munkamegállapodásban vagy munkaszerződésben a gazdasági-pénzügyi egyensúly megszilárdítására vállalkozó szakembernek írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy

a) az intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtja;

b) a mezőgazdasági nagyüzemmel létesített tagsági vagy munkaviszonyát a vállalt feladat teljesítése, illetőleg a feladat végrehajtására vállalt határidő előtt - de legfeljebb 5 évi időtartam alatt - neki felróható okból, a támogatást megállapító szerv hozzájárulása nélkül nem szünteti meg. Ellenkező esetben a támogatást vagy annak meghatározott részét egy összegben köteles visszafizetni.

(6) Az egy évet meg nem haladó keresőképtelenség, a szülési szabadság, a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetésnélküli szabadság egy évet meg nem haladó része, valamint a tartalékos katonai szolgálat ideje az (5) bekezdés b) pontja szerint vállalt tevékenység időtartamába beszámít. Erre az időre azonban az állami támogatás folyósítása szünetel.

(7) A támogatás folyósításánál előnyben kell részesíteni azt a mezőgazdasági nagyüzemet, ahol a szakvezetés megerősítése egyidőben több magasabb vezetői, illetve vezetői munkakör betöltésére vállalkozó szakemberrel történik.

(8) A támogatást legfeljebb 5 évre lehet engedélyezni.

Fizetéskiegészítő támogatás

5. §

(1) A szakember munkadíjának, munkabérének megállapítására az általános szabályok az irányadók.

(2) A fizetéskiegészítő állami támogatás összege a szakember munkakörére meghatározott díjtétel felső határának 50%-át kitevő összeg erejéig terjedhet.

(3) A mezőgazdasági nagyüzem az általa folyósított munkadíjon felül a szakember részére - az erre vonatkozó jogszabályoknak, illetőleg belső jövedelemfelosztási szabályoknak - megfelelően - eredménytől függő részesedést adhat.

(4) A szakemberek anyagi ösztönzésének növelése érdekében a mezőgazdasági nagyüzem saját erőből és - az (5) bekezdés szerinti eredményességi jutalomban részesíthető magasabb vezetői munkakört betöltők kivételével - a támogatást megállapító szerv az állami támogatásból az erre vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a kollektív szerződés vagy a munkaügyi szabályzat szerinti mértékben prémiumot fizethet. Prémium akkor fizethető, ha a szakember működése - az intézkedési tervben foglalt feladatainak teljesítése következtében - bizonyíthatóan növekvő gazdasági eredménnyel jár. (Számottevően emelkedik az ágazati eredmény.)

(5) A magasabb vezetői munkakört betöltő szakember részére több éves tevékenységének értékelése alapján, a vállalt feladatok (a veszteség és alaphiány megszüntetése stb.) eredményes teljesítése esetén, a gazdasági-pénzügyi egyensúly tartós megszilárdításáért legfeljebb 150 000 forint összegű jutalom fizethető. Erre a célra az állami támogatási keretből évenként megfelelő összeget kell a tanács számláján zárolni.

6. §

(1) A szakemberek munkáját, a vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatást megállapító szerv, termelőszövetkezet esetén az illetékes testületi szerv és a termelőszövetkezetek területi szövetsége, állami gazdaság esetében az igazgató és az illetékes szakszervezet véleményét figyelembe véve értékeli és minősíti. Ennek alapján a mezőgazdasági nagyüzem dönt a szakember munkájának anyagi és erkölcsi elismeréséről, szükség szerint szankciók alkalmazásáról.

(2) A gazdálkodás eredményességének növelésére meghatározott intézkedések végrehajtásának elmulasztása vagy a munkamegállapodásban (munkaszerződésben) vállalt kötelezettségek vétkes megszegése esetén a támogatást megállapító szerv a támogatást megvonhatja, vagy csökkentheti, esetenként dönthet a támogatás visszafizetéséről.

(3) A szakember ellen indított fegyelmi eljárás során elrendelt felfüggesztés esetén az átlagos munkadíj (átlagkereset) meghatározott részének visszatartását kimondó rendelkezés hatálya kiterjed a támogatásra is. Ha az állástól felfüggesztő határozat e kérdésben nem rendelkezik, a felfüggesztés idejére a támogatás 50%-át vissza kell tartani.

(4) A támogatás szünetelésének vagy megvonásának idejére állami támogatásból prémium [5. § (4) bekezdés] nem fizethető. Ha a szünetelés a naptári évben 6 hónapnál rövidebb ideig tartott, a támogatást megállapító szerv, az illetékes területi szövetség véleménye alapján a megyei pénzügyi szakigazgatási szervvel egyetértésben - az 5. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint - a kieső időre is engedélyezhet arányos mértékű prémiumfizetést.

7. §

Ha a mezőgazdasági termelőszövetkezet más termelőszövetkezettel egyesül, vagy az állami gazdaság összevonásra kerül, a korábban megállapított támogatás feltételeit az egyesülés, illetve összevonás előtt felül kell vizsgálni, és azokat a megváltozott körülményeknek megfelelően módosítani kell.

Üzemi lakásépítés támogatása

8. §

(1) A mezőgazdasági nagyüzem működési területén vagy annak szomszédságában letelepedni kívánó szakember [1. § (2) bekezdés] lakásigényének kielégítése céljából a mezőgazdasági nagyüzem a tanácsi bérlakásokra irányadó törvényes lakásigény felső mértékének megfelelő, közművesített (víz, villany) lakás építéséhez az építési költség 50%-ának megfelelő összegű vissza nem térítendő lakásépítési támogatást kaphat a szakembertámogatási keret terhére. A lakásépítési támogatás összegéhek meghatározásánál az érvényes építési, műszaki-gazdasági normatívákat, illetve az azokra meghatározott költségszintet kell irányadónak tekinteni.

(2) A lakásépítési támogatás igénybevétele esetén a mezőgazdasági nagyüzemnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a felépített lakóházat az állóeszköz-nyilvántartásba vételtől számított 25 évig nem idegeníti el, illetőleg nem terheli meg. E meghatározott időtartamon belül a támogatást megállapító szerv az elidegenítési és terhelési tilalom megszüntetéséhez akkor járulhat hozzá, ha a mezőgazdasági nagyüzem a támogatást visszafizeti.

(3) Az állami támogatás igénybevételével érintett lakóház a termelőszövetkezet tulajdonában, illetőleg az állami gazdaság kezelésében van.

Egyéni lakásépítés támogatása

9. §

(1) Ha a rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági nagyüzem szakembere a gazdaság székhelyén vagy annak szomszédságában lakóházat (lakást) épít, vagy vásárol - feltéve, hogy a 8. §-ban meghatározott lakásjuttatásban nem részesült. - kérelmére az állami támogatásból 40 000 Ft, ezen felül minden eltartott gyermek után 5000 forinttal magasabb összegű építési segélyt lehet részére engedélyezni.

(2) Az építési segély 50%-át az építési engedély kiadása után, további 50%-át az építkezés megkezdését követően kell folyósítani. Vásárlás esetén a segély a tulajdonjog megszerzésének igazolása után folyósítható.

(3) A szakember építési segélyben csak egy alkalommal részesíthető.

(4) Az építési segélyt vissza kell fizetni:

a) ha a szakember az annak felhasználásával épített (vásárolt) lakást öt éven belül elidegeníti, vagy bérbeadja,

b) ha a szakember a vállalt időtartamot terhére róható okból nem tölti el a mezőgazdasági nagyüzemben.

(5) Méltánylást érdemlő esetben a visszafizetendő építési segély mérséklésének, illetve részletfizetési kedvezménynek van helye.

(6) A tagsági, illetőleg a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalói igazolási lapon ("MIL-lap"') minden esetben felkeli tüntetni, hogy a szakember a mezőgazdasági nagyüzemben eltöltött ideje alatt részesült-e építési segélyben, és ha igen, mikor és milyen összegben.

A tanulmányi szerződések támogatása

10. §

(1) A mezőgazdasági nagyüzem részére indokolt esetben támogatást lehet engedélyezni arra a célra, hogy szakember-utánpótlásának biztosítása érdekében tanulmányi szerződést kössön elsősorban az arra alkalmas fiatal tagokkal, alkalmazottakkal, azok gyermekeivel vagy más személyekkel.

(2) A tanulmányi szerződésekre a munkajogi szabályok idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a támogatásban részesített személy a szerződésben vállalt kötelezettségének megszegése miatt a felvett támogatás teljes vagy részbeni visszafizetésére köteles, a visszafizetett összeg a tanulmányokhoz nyújtott támogatás erejéig az államot illeti, és azt a folyósító szerv számlájára kell átutalni.

(3) A támogatást megállapító szerv eltekinthet attól, hogy a támogatás felhasználásával tanulmányi ösztöndíjban részesített személy a munkaviszonyban, tagsági viszonyban kötelezően eltöltendő időt letöltse, illetőleg foglalkoztatásáról más mezőgazdasági nagyüzem javára lemondhat, ha az érdekelt személynek a megszerzett képesítés szerinti foglalkoztatását az üzemi szervezet időközi változása miatt biztosítani nem tudja, a foglalkoztatást más mezőgazdasági nagyüzem kéri, és ahhoz az érdekelt írásban hozzájárult. A tanulmányi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek ebben az esetben az átvevő mezőgazdasági nagyüzemre szállnak át, illetőleg vele szemben állnak fenn.

Gépkocsivásárlási kedvezmény

11. §

A mezőgazdasági nagyüzem szakembere egyéni elbírálás alapján - a rendelkezésre álló hitel- és árukereten belül - soron kívül személygépkocsi vásárlásához hitelt kaphat.

A támogatások folyósítása és elszámolása

12. §

(1) A támogatás összegének módosítására, szüneteltetésére, a folyósítás megvonására, visszafizetésének elrendelésére és a támogatás megszüntetésére a támogatást megállapító szerv jogosult. A támogatás megállapításáról, módosításáról és megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni.

(2) A támogatások (fizetéskiegészítés, prémium, lakásépítési támogatás, tanulmányi szerződés támogatása) igénylésének módját a támogatást megállapító szerv határozza meg.

(3) A rendeletben szabályozott valamennyi támogatást a rendelkezésre bocsátott pénzügyi előirányzaton belül lehet engedélyezni.

(4) A támogatási keret maradványa a következő évre átvihető és lakásépítési támogatás céljára felhasználható.

(5) E rendeletben meghatározott támogatásokat a megyei pénzügyi szakigazgatási szerv, illetőleg az ÁGK a mezőgazdaság nagyüzemnek negyedévenként folyósítja. A mezőgazdasági nagyüzem a támogatásból a szakember részére a jóváhagyott fizetéskiegészítést havonta számfejti és fizeti ki; a kifizetésekről negyedévenként a folyósító szerv részére köteles elszámolást küldeni.

(6) A fizetéskiegészítő támogatás, a prémium a társadalombiztosítási szolgáltatások szempontjából munkadíjnak, illetőleg munkabérnek minősül, és az átlagrészesedésbe (átlagkeresetbe) beszámít. A szakembert terhelő levonásokra, valamint a tévesen folyósított támogatás visszafizetésére az erre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

(7) A mezőgazdasági nagyüzem részére állami támogatásként folyósított fizetéskiegészítést a társadalombiztosítási járulék megállapítására tekintettel munkadíjként (munkabérként) kell elszámolni, azonban a munkadíj-adó számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

(8) A mezőgazdasági nagyüzem a folyósított támogatást csak jogcímének megfelelő célra használhatja fel, kifizetését sem részben, sem egészben nem tarthatja vissza.

(9) A mezőgazdasági nagyüzem köteles a támogatást megállapító szervnek haladéktalanul bejelenteni a szakember tagsági vagy munkaviszonyának megszűnését, más - támogatással be nem tölthető - munkakörbe helyezését és minden olyan távollétét, amelynek tartamára munkadíj (munkabér) nem jár.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 1981. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a 7/1976. (II. 26.) MÉM számú rendelet és az azt módosító 32/1977. (IX. 22.) MÉM rendelet, valamint az 5/1979. (IV. 6.) MÉM rendelet 21. §-a hatályát veszti.

14. §

(1) E rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett vagy meghosszabbított támogatásokat az engedélyező határozatban megállapított időpontig a vállalt feltételek maradéktalan teljesítése esetén folyósítani kell. A támogatásokat meghosszabbítani csak e rendelet szabályai szerint lehet.

(2) Ha a rendelet alapján olyan szakember részére állapítanak meg támogatást, aki a korábbi jogszabályok szerint megállapított vagy meghosszabbított támogatásban részesül, az új támogatási határozat jogerőre emelkedésével a korábbi támogatásról szóló határozat érvényét veszti.

(3) A támogatást megállapító szerv kezdeményezésére a korábbi jogszabály alapján kötött munkamegállapodások, illetve munkaszerződések, a szakemberek nyilatkozatban vállalt kötelezettségei, a támogatások köre és mértéke e jogszabályban foglaltaknak megfelelően módosíthatók.

(4) Az e rendelet alapján nyújtható támogatásokat az 1981. január 1. napjától lehet folyósítani.

Váncsa Jenő s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Tartalomjegyzék