5/1979. (IV. 6.) MÉM rendelet

egyes mezőgazdasági és élelmezésügyi igazgatási hatáskörök módosításáról[1]

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával, valamint az érintett szakszervezetekkel egyetértésben a következőket rendelem.

1. §

(1) Az 5/1962. (II. 7.) FM számú rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 42. §-ának (1) bekezdése, 163. §-ának (1) bekezdése, 188. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

42. § "(1) Állatok be- és kirakására az állatrakodóállomások szolgálnak. Más állomások állatrakodásra csak kivételesen, a (3) bekezdésben foglalt szabályok szerint használhatók. Az állatrakodó állomásokat, a megyei, fővárosi közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervvel egyetértésben, a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve jelöli ki és egyidejűleg meghatározza, hogy azokat milyen berendezéssel kell ellátni. Az állatrakodóállomások berendezése és fenntartása a vasúti, illetőleg a hajózási vállalat kötelessége."

163. § "(1) Ha a megállapított, bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség leküzdésére vonatkozó szabályok (24. melléklet) ezt kötelezővé teszik, községi, nagyközségi tanácselnök, a megyei városi, városi, fővárosi kerületi tanácselnök a község, illetőleg a város, fővárosi kerület (a továbbiakban: község) egész területére kiterjedő teljes, vagy annak csak egy részére kiterjedő részleges községi zárlatot köteles elrendelni."

188. § "(5) Ha valamely tárgy nem fertőtleníthető, a körzeti állatorvos bejelentése alapján a községi szakigazgatási szerv annak elégetése iránt köteles intézkedni."

(2) Az Állategészségügyi Szabályzat 26. §-a (5) bekezdésének második mondata, 32. §-ának (2) bekezdése, 50. §-a, 51. §-ának második mondata, 59. §-a (3) bekezdésének második mondata, (8) bekezdésének második, harmadik és negyedik mondata, 64. §-ának (2) bekezdése, 137. §-ának (6) bekezdése, valamint 141. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

2. §

Az állatok forgalmáról, levágásáról, valamint a hús és húskészítmények felhasználásáról és forgalmáról szóló 7/1968. (II. 17.) MÉM számú rendelet 14. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § "(8) A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a belkereskedelmi miniszter egyetértésével az állami gazdaságok, mezőgazdasági kombinátok, a termelőszövetkezetek, valamint ezeknek egymással vagy más gazdálkodó szervezetekkel létrehozott társulásai részére ellátási érdekből engedélyt adhat meghatározott mennyiségű tőkehúsnak a központi gazdálkodás keretében történő forgalomba hozatalára. Az engedély iránti kérelmet a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez kell benyújtani, amely azt a kereskedelmi feladatot ellátó szakigazgatási szervvel egyetértésben tett javaslattal a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumhoz terjeszti fel."

3. §

A kenyérgabona és liszt cseréjéről szóló 24/1968. (VII. 7.) MÉM-ÁH számú rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § "(2) Búzacsere esetén a malom (cseretelep) a lisztet, korpát a körzetéhez tartozó cseréltetők igényének figyelembevételével szolgáltatja ki."

4. §

(1) A személyi földhasználattal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 45/1968. (XII. 6.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról intézkedő 44/1968. (XII.11.) MÉM számú rendelet 8. §-ának (1) és (3) bekezdése, a 12. §-ának (3) bekezdése, a 13. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

8. § "(1) A jogosult a föld használatáért évenként és aranykoronánként legfeljebb 10,- Ft térítést tartozik fizetni. Ezen belül az egyes jogosultak által fizetendő térítés összegét a jogosult szociális helyzetére figyelemmel a községi szakigazgatási szerv, illetőleg a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, továbbá a megyei városi kerületi hivatal (a továbbiakban együtt: helyi szakigazgatási szerv) állapítja meg."

"(3) A R. 3. § (1) bekezdése e) pontjában megjelölt földek használni által befizetett térítés a termelőszövetkezetet illeti meg és azt a helyi szakigazgatási szerv minden év október 31. napjáig a termelőszövetkezetnek köteles átutalni."

12. § "(3) A termelőszövetkezet üzemi központja szerinti helyi szakigazgatási szerv a személyi földhasználatot megszüntetheti vagy módosíthatja, ha a jogosult szociális helyzetében olyan változás következett be, amely személyi földhasználat további fenntartását részben vagy egészben nem teszi indokolttá. A személyi használatra adott föld kisajátítása esetén a helyi szakigazgatási szerv a jogosult részére csereterületet köteles biztosítani."

13. § "(1) A helyi szakigazgatási szerv a kezelésében levő, személyi használatba adott állami földeket használónként köteles nyilvántartani."

(2) A R. 3. §-a (1) bekezdésének e) pontjában megjelölt földekből személyi használatba adott földeket az ingatlannyilvántartásban a termelőszövetkezet külön birtokívében a helyi szakigazgatási szerv hasznosításában levő földként, az üzemi földnyilvántartásban pedig a közös földektől elkülönítve kell nyilvántartani."

(2) A 44/1968. (XII. 11.) MÉM számú rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 9-11. §-a és 13. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

5. §

(1) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi balesetelhárításáról és egészségvédelméről szóló 45/1968. (XII. 14.) MÉM számú rendelet 2. §-ának (2) bekezdése, 6. §-ának (2) bekezdése, 8. §-ának (3) bekezdése, 10. §-ának (4) bekezdése, 14. §-ának (1), (2) és (5) bekezdése, 15. §-a, 16. §-ának (3) és (4) bekezdése, 17. §-ának (1), (2) és (4) bekezdése, 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § "(2) Ha az óvórendszabály egyes rendelkezései a termelőszövetkezeteknél csak eltéréssel alkalmazhatók, e rendelkezésektől a termelőszövetkezet a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) egyetértésével eltérhet. Az eltérésről a megyei mezőgazdasági osztály a területileg illetékes szakszervezeti munkavédelmi felügyelőt - egészségügyi vonatkozású rendelkezések esetén a területileg illetékes első fokú állami közegészségügyijárványügyi felügyelőséget is -értesíti. Az értesítésben fel kell tüntetni, hogy milyen más, egyenértékű intézkedéssel érik el az egészséges és biztonságos munkavégzést. Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség által kiadott biztonsági szabályzatoktól való eltérés esetén a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség jóváhagyása szükséges."

6. § "(2) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak a megyei mezőgazdasági osztálynál, az (1) bekezdés b) pontjában említettek a termelőszövetkezet vezetősége által alkalmilag az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekből szervezett bizottság előtt tesznek vizsgát."

8. § "(3) Amennyiben az üzemi baleset

a) a sérült halálát,

b) 3 vagy több személy egyszerre (egyidőben) történő sérülését,

c) az orvos véleménye alapján életveszélyes sérülést, mérgezést, vagy más egészségi károsodást,

d) súlyos csonkulásos sérülést (a hüvelykujj, vagy két, illetve több ujj nagyobb részének elvesztése és ennél súlyosabb esetek),

e) érzékszerv (látó-, halló-, beszélőképesség stb.) elvesztését,

f) feltűnő eltorzulást vagy bénulást, illetve elmezavart okozott,

a balesetről az illetékes rendőrkapitányságot, a megyei mezőgazdasági osztályt és a szakszervezetek megyei tanácsát, Budapesten a Szakszervezetek Budapesti Tanácsát (a továbbiakban: SZMT) távbeszélőn, vagy táviratilag azonnal értesíteni kell. A megyei mezőgazdasági osztály köteles haladéktalanul értesíteni a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumot. A bejelentési kötelezettség a termelőszövetkezetnek azt a vezető beosztású tagját, vagy alkalmazottját terheli, aki a balesetről elsőnek szerzett tudomást. A távbeszélőn történt bejelentést a termelőszövetkezet elnöke, távollétében a helyettese köteles 24 órán belül - a sérült személyi adatainak feltüntetésével - írásban megismételni."

10. § "(4) Az üzemi balesetekről a termelőszövetkezet köteles havonként - legkésőbb a következő hónap 5. napjáig - az 5. melléklet szerinti jelentést küldeni a megyei mezőgazdasági osztálynak. A jelentéshez mellékelni kell a halálos üzemi balesetről készített jegyzőkönyvek egy példányát."

14. § "(1) A megyei mezőgazdasági osztály köteles a termelőszövetkezetek balesetelhárítási helyzetét rendszeresen megvizsgálni, a termelőszövetkezet új létesítményeit és a termelőszövetkezet által gyártott gépeket, berendezéseket üzembehelyezés, illetőleg forgalmazás előtt munkavédelmi szempontból felülvizsgálni, hiányosság megállapítása esetén a szükséges intézkedéseket megtenni és azok végrehajtását a termelőszövetkezetnél elősegíteni. A termelőszövetkezet által gyártott és forgalmazásba kerülő gépek, berendezések, munkavédelmi minősítésére az 5/1977. (MÉM. É. 8.) MÉM számú utasítással kiegészített 37/1968. (MÉM. É. 19.) MÉM számú utasításban foglaltak az irányadók. A megyei mezőgazdasági osztály által a balesetelhárítási jogszabályok (óvórendszabályok) végrehajtása érdekében előírt intézkedéseket a termelőszövetkezet köteles végrehaj tani.

(2) A termelőszövetkezet új üzemi tevékenységével kapcsolatos egészségvédelmi és balesetelhárítási feladatokat - az SZMT munkavédelmi osztálya véleményének kikérésével - a megyei mezőgazdasági osztálynak kell meghatároznia."

"(5) A megyei mezőgazdasági osztálynak részt kell vennie a 8. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott balesetek kivizsgálásában. A vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről jelentést kell tennie a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak."

"15. § (1) A megyei mezőgazdasági osztályoknál a 14. §-ban megjelölt feladatokat a műszaki és munkavédelmi felügyelőknek kell ellátniuk. A műszaki és munkavédelmi felügyelők a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban szervezett bizottság előtt kötelesek munkavédelmi ismeretekből vizsgát tenni.

(2) A műszaki és munkavédelmi felügyelőn felül a megyei mezőgazdasági osztály valamennyi munkatársa köteles segíteni a saját munkaterületén a termelőszövetkezetek munkavédelmi tevékenységét.

(3) A munkavédelemre vonatkozó jogszabályoknak termelőszövetkezetekben történő végrehajtását a szövetkezetek érdekképviseleti szervei is segítik."

16. § "(3) Ha a termelőszövetkezet a kifogásolt hibát a kitűzött határidőben nem szünteti meg, illetőleg a szakszervezeti munkavédelmi felügyelőt nem tájékoztatja és az intézkedés vagy a határidő módosítását nem kéri, a szakszervezeti munkavédelmi felügyelő erről a megyei mezőgazdasági osztályt értesíti. A szakszervezeti munkavédelmi felügyelő intézkedésével kapcsolatban a termelőszövetkezet vezetősége is fordulhat a megyei mezőgazdasági osztályhoz.

(4) A megyei mezőgazdasági osztály a termelőszövetkezet kérelmére, illetőleg a szakszervezeti munkavédelmi felügyelő értesítése alapján írásbeli határozattal dönt."

17. § "(1) Ha a termelőszövetkezet valamely balesettel fenyegető hiányosságot a megyei mezőgazdasági osztály felhívása ellenére a kitűzött határidőre nem szünteti meg, a veszélyes gép, berendezés, üzem vagy üzemrész működését a megyei mezőgazdasági osztály határozattal köteles megtiltani.

(2) Ha a gép, berendezés, üzem vagy üzemrész üzemeltetése, vagy növényvédőszer használata életveszéllyel, vagy a közbiztonság veszélyeztetésével járna, a megyei mezőgazdasági osztály az 1957. évi IV. törvény 46. §-a alapján a határozat azonnali végrehajtását is kimondhatja."

"(4) A szakszervezeti munkavédelmi felügyelőnek az (1) és (3) bekezdés alapján tett intézkedését a megyei mezőgazdasági osztály saját felelősségére megváltoztathatja."

18. § "(1) A megyei mezőgazdasági osztály balesetelhárítási ügyben kiadott határozatának végrehajtására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény IX. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni."

(2) A 45/1968. (XII. 14.) MÉM számú rendelet 2. §-ának (6) bekezdése, 4. §-ának (2) bekezdése, 12. §-ának első és második mondata, 14. §-ának (4) és (6) bekezdése, valamint 8. és 9. melléklete hatályát veszti.

6. §

(1) Az egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző (járványos) állatbetegségek leküzdésében az államhatalmi, államigazgatási és társadalmi szervek szervezett együttműködéséről szóló 14/1967. (V. 28.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 47/1968. (XII. 19.) MÉM számú rendelet 4. §-ának (1) bekezdése, 8. §-ának (3) bekezdése, 18. §-ának (1) és (2) bekezdése, 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § "(1) A járványvédelmi munkához szükséges munkaerő igénybevételére a járványvédelmi kormánybiztos rendelkezése, illetőleg a járványvédelmi megbízott javaslata alapján a megyei állategészségügyi járványvédelmi bizottság elnöke (Vhr. 13. §) jogosult. Az igénybevételt a járványvédelmi bizottság elnöke határozatban mondja ki. A belügyi szervek, a honvédség, a munkásőrség kirendelését a járványvédelmi bizottság elnöke a járványvédelmi bizottság illetékes tagja útján kéri. A határozatban, illetőleg a kérelemben meg kell jelölni a szükséges létszámot, a kirendelés helyét, lehetőleg várható időtartamát és az elvégzendő feladatot is."

8. § "(3) Az igénybe vett állóeszközök, gépek és felszerelések használatáért a megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve által megállapított használati díjat kell fizetni."

18. § "(1) A megyei bizottságok felett a járványvédelmi kormánybiztos gyakorol felügyeletet.

(2) A megyei bizottságok a járványvédelmi kormánybiztosnak beszámolnak. A járványveszély megszűnésekor a járványvédelmi bizottságok munkájukról, tapasztalataikról és a felmerült költségekről jelentést kötelesek készíteni."

"19. § (1) Az országos és a megyei bizottság munkája a járványveszély megszűnésének megállapításával megszűnik.

(2) A megyei megbízottat megbízatása alól a járványvédelmi kormánybiztos menti fel.

(3) Az országos bizottság iratainak megőrzéséről a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya, a megyei bizottságok iratainak megőrzéséről pedig az állategészségügyi államások gondoskodnak."

(2) A 47/1968. (XII. 19.) MÉM számú rendelet 16. és 17. §-a hatályát veszti.

7. §

Az élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetek működési területének és működési szabályainak megállapításáról szóló 14/1970. (V. 15.) MÉM számú rendelet 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § "(3) Ha a vizsgálat eredménye szerint a termék hibás, az előállító, illetőleg a forgalomba hozó az intézet részére vizsgálati költséget köteles megtéríteni."

8. §

(1) Az erdők osztályozásáról szóló 26/1970. (XI.26.) MÉM számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdése és 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. § "(2) Az osztályozást a MÉM Erdőrendezési Szolgálat végzi a mellékletben szabályozott módon."

4. § "(2) Ha az üzemtervet nem a MÉM Erdőrendezési Szolgálat készíti, a MÉM Erdőrendezési Szolgálat az osztályozás során tett megállapításait közli a terület kezelőjével (használójával) és javaslatot tesz az üzemterv módosítására, illetve - új üzemterv készítése esetén - a megállapítások alapulvételére. Javaslatát egyúttal megküldi az illetékes erdőfelügyelőségnek."

(2) A 26/1970. (XI. 26.) MÉM számú rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

9. §

A fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.számú rendelet végrehajtására kiadott 28/1970. (XII. 13.) MÉM számú rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § A fák kezelésének főbb szabályait a melléklet tartalmazza."

"2. § Belterületi erdőből történő fakivágás esetén az élőfák darabszáma helyett üzemtervi előírást lehet közölni.".

10. §

A vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló, a 17/1977. (V. 6.) MÉM számú rendelettel módosított 30/1970. (XII. 24.) MÉM számú rendelet 2. §-ának (4) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése és (4) bekezdése, 12. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 16. §-ának (1) bekezdése, 25. §-a, 36. §-ának (2) bekezdése, 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § "(4) A vadászterületeket a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) alakítja ki a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (a továbbiakban: MÉM) által megadott irányelvek és a MÉM Erdőrendezési Szolgálat -meghatározott rendeltetésű területek esetében a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve - szakvéleményének figyelembevételével. Döntés előtt meg kell hallgatni a vadászterülettel érintett ingatlant kezelő állami szerveket, illetve mezőgazdasági termelőszövetkezeteket (a továbbiakban együttesen: termelőszövetkezet), valamint a Magyar Vadászok Országos Szövetségét (a továbbiakban: MAVOSZ). Ha a vadászterület természetvédelem alatt álló területet is érint, a kialakításhoz az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal által megjelölt követelményeket kell figyelembe venni."

8. § "(2) Vadászjegy nélkül vadászhatnak

a) a hivatásos vadászok,

b) a MÉM-nek, a HM-nek, az Állami Gazdaságok Országos Központjának (ÁGOK), valamint a MAVOSZ központi és megyei szerveinek vadászatig vadgazdálkodási munkakörben foglalkoztatott dolgozói munkaköri feladatuk ellátása során. Vadászati jogosultságukat a munkáltató igazolja."

"(4) Az ÁGOK és a MAVOSZ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott dolgozóit az egyenruha és egyéb felszerelési tárgy a hivatásos vadászokra irányadó feltételek mellett illeti meg."

[12. § (2) A hosszúlejáratú vadgazdálkodási tervet]

"a) - az állami gazdaságok üzemi kezelésében levő vadászterületekre a vadászatra jogosult,

- egyéb üzemi kezelésben levő vadászterületekre, valamint azokra a vadászterületekre, amelyeken a vadászati jog haszonbérbeadója az erdő- és fafeldolgozó gazdaság vagy állami erdő- és vadgazdaság, vagy MN erdőgazdaság, a vadászatra jogosult meghallgatásával a MÉM Erdőrendezési Szolgálat készíti el."

16. § "(1) A vadászterületen nem honos vadfajt csak a megyei mezőgazdasági osztály javaslata alapján adott MÉM-engedéllyel lehet telepíteni."

25. § "A hivatásos vadász a vadászterület szerint illetékes megyei mezőgazdasági osztálynál esküt tesz. Az esküt tett hivatásos vadászt igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel kell ellátni."

36. § "(2) Az eljárásra az a megyei mezőgazdasági osztály illetékes, amelynek területén a vadászterület fekszik. Ha a vadászterület több megyére terjed ki, akkor az a megyei mezőgazdasági osztály illetékes, amelynek területén a vadászterület nagyobb része fekszik. Bérkilövő vadásztársaság tekintetében a székhely szerinti megyei, Budapest fővárosi székhelyű bérkilövő vadásztársaság tekintetében pedig a Pest megyei mezőgazdasági osztály az illetékes.

"36/A. § A vadásztársaság, mint helyi egyesületnek felügyeletét a megyei tanács végrehajtó bizottsága pénzügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének bevonásával - a megyei mezőgazdasági osztály látja el (az 1979. évi 3. tvr-rel módosított 1970. évi 35. tvr. 5. §-ának (4) bekezdése). Tapasztalatairól - amennyiben nem ő a vadászati jog haszonbérbeadója - a haszonbérbeadót tájékoztatja."

11. §

(1) Az erdőgazdasági üzemtervek készítéséről, felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról szóló 3/1971. (III. 23.) MÉM számú rendelet 1. §-a, 2. §-ának (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) Azokra az erdőkre, amelyekre erdőgazdasági üzemterv (a továbbiakban: üzemterv) még nem készült, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter által megállapított ütemezés szerinti - az erdőfelügyelőség útján közölt - időpontig el kell készíteni az üzemtervet.

(2) Az az erdőkezelő (használó), aki saját üzeme részére az üzemtervet - erdőmérnök megbízásával - maga kívánja elkészíteni, ezt a szándékát, ha üzemtervvel még nem rendelkezik, haladéktalanul, egyébként pedig az üzemterv érvényének lejárta előtt két évvel köteles a MÉM Erdőrendezési Szolgálattal közölni."

2. § "(1) Az üzemtervet az erdő művelési ágú területekre (Vhr. 4. §), az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló egyéb területekre (Vhr. 6. §) és az erdőtelepítésre kijelölt területekre (Vhr. 7. §) tíz évre szólóan, naptári évek szerinti tagolásban, a MÉM Erdőrendezési Szolgálatnál erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell elkészíteni. Az üzemterv tartalmi elemeit a melléklet sorolja fel.

(2) Az üzemtervben a Vhr. 52. §-a alapján az erdőfelügyelőség, vagy a Vízügyi Igazgatóság által kijelölt erdőt véderdőként, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke által a Vhr. 3. §-ának e) pontja alapján védetté nyilvánított erdőt pedig természetvédelmi erdőként kell tekintetbe venni. A többi erdő elsődleges rendeltetését a Vhr. 3. §-a szerint, a gazdálkodásra való alkalmasságát pedig a 26/1970. (XI. 26.) MÉM számú rendelet alapján lefolytatott ökonómiai osztályozás figyelembevételével kell az üzemtervben meghatározni."

"(4) A kezelőnek (használónak) a saját üzeme részére szolgáló üzemterv készítése (megújítása) során a mellékletben nem érintett kérdésekben a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter által megállapított és a MÉM Erdőrendezési Szolgálat útján közölt részletes szabályokat kell alapul vennie."

"3. § (1) A kezelőnek (használónak) a saját üzeme részére szolgáló üzemtervet a feldolgozás évének augusztus 31. napjáig át kell adnia a MÉM Erdőrendezési Szolgálat részére.

(2) A MÉM Erdőrendezési Szolgálat az átadott üzemterveket felülvizsgálat után a saját maga által készített (megújított) üzemtervekkel együtt jóváhagyásra megküldi a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak."

(2) A 3/1971. (III. 23.) MÉM számú rendelet 4. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

12. §

(1) A földhivatalok feladatairól, hatásköréről és hatósági jogköréről szóló 13/1971. (XII. 4.) MÉM számú rendelet 3. §-ának (2) bekezdése, 4. §-ának (2) bekezdése, 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § "(2) A városi tanács végrehajtó bizottsága a városi, illetőleg a járási és városi földhivatal vezetőjét tevékenységéről beszámoltatja. A megyei földhivatal vezetője irányítja a járási, a városi, valamint az összevont járási és városi földhivatalt, meghatározza a feladattervét, jóváhagyja munkatervét, ellenőrzi a jogszabályokban, a munkatervben, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak teljesítését."

4. § "(2) A járási, az összevont járási és városi földhivatal vezetőjét és csoportvezetőit, továbbá - a csoportvezetők közül - a földhivatal vezetőjének helyettesét, valamint a földhivatali kirendeltség vezetőjét a megyei földhivatal vezetője nevezi ki. A járási földhivatal vezetőjének kinevezése előtt a járási hivatal elnökének, járási-városi, városi földhivatal vezetőjének kinevezése előtt a városi tanácselnök véleményét ki kell kérni. A többi dolgozót a járási, városi földhivatal vezetője nevezi ki."

"5. § (1) Földhivatalt - a fővárosi, megyei tanács elnökének javaslatára illetőleg egyetértésével - a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter létesíthet, illetve szüntethet meg.

(2) Azokban a városokban, községekben, ahol nincs földhivatal ,de ahol a telekkönyvre vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló 29/1971. (IX. 29.) Korm. számú rendelet hatályba lépéséig telekkönyvi hatóság működött, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter - a megyei tanács elnökének javaslatára, illetőleg egyetértésével - járási földhivatali kirendeltséget létesíthet."

(2) A 13/1971. (XII. 4.) MÉM számú rendelet 2. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti

13. §

A hivatásos vadászok szolgálati szabályzatáról szóló, a 21/1977. (VI. 7.) MÉM számú rendelettel módosított 14/1971. (XII. 14.) MÉM számú rendelet 1. §-ának c) pontja, 4. §-ának (1) bekezdése és 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. § (Hivatásos vadász)

"c) az erdőfelügyelőségnek a vadgozdálkodási tervek végrehajtását ellenőrző dolgozója,"

4. § "(1) Az esküt tett hivatásos vadászokról a vadászterület szerint illetékes megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) az 1. mellékletben taglalt minta szerint bizonyítványt állít ki, további szolgálati jelvényt ad. A szolgálati jelvény leírását és rajzát a 3. melléklet tartalmazza."

6. § "(2) A megyei mezőgazdasági osztály a munkaviszony megszüntetése esetén a vadászt a nyilvántartásból törli."

14. §

Az élelmiszerek ipari feldolgozásának higiéniai szabályairól szóló 6/1972. (V. 27.) MÉM-EüM számú együttes rendelet 2. §-ának (3) bekezdése, valamint a Szabályzat 84. §-ának (1) bekezdése és 109. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. § "(3) A felmentést az üzem helye szerint illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) a megyei, fővárosi állami közegészségügyi-járványügyi felügyelőség és a megyei, fővárosi állategészségügyi állomás véleménye alapján adhatja ki."

Szabályzat 84. § "(1) Azoknál az élelmiszereknél, amelyek előállításánál a technológiai utasítás hőkezelést ír elő (előfőzés, pasztőrözés, sterilezés stb.), a hőfok és a hőhatás idejének gondos betartását kifogástalanul működő műszerekkel, ha az elő van írva, automatikus hőszabályozó berendezéssel is, ellenőrizni kell. Az alkalmazott hőfokról és alkalmazásának időtartamáról hitelt érdemlő feljegyzést kell vezetni. Ha a járási, megyei városi, fővárosi kerületi főállatorvos (a továbbiakban: járási főállatorvos), illetve a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat kirendeltségének vezetője automatikus hőfokszabályozó és -íróberendezés alkalmazását teszi kötelezővé, ezek ellenőrző szalagjait legalább egy éven át meg kell őrizni."

109. § "(3) Kutyát (a telep őrzése céljából) csak kivételesen és csak abban az esetben szabad tartani, ha erre a járási főállatorvos, illetve a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat kirendeltségének vezetője - a területileg illetékes közegészségügyi-járványügyi hatósággal egyetértésben - engedélyt ad."

15. §

A szesz előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 13/1973. (VIII. 25.) MÉM számú rendelet 2. §-ának (3) bekezdése, 5. §-ának (2) bekezdése és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § "(3) Az engedélyt a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) adja."

5. § "(2) Raktárt, vagy palackozót más szervezet a megyei mezőgazdasági osztály előzetes engedélye alapján létesíthet. A létesítést a pénzügyőri szakasznak be kell jelenteni."

"10. § Az üzembentartásra vonatkozó jog megszűnik, ha

a) az engedélyes az üzembentartási engedélyét a megyei mezőgazdasági osztálynak visszaadja,

b) az engedélyt a megyei mezőgazdasági osztály visszavonja; az engedélyt annak visszavonásától számított 8 napon belül kell visszaadni."

16. §

Az államtitkot és szolgálati titkot nem tartalmazó térképek készítéséről szóló 15/1973. (XI. 28.) MÉM számú rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A 3. §-ban foglaltak alól a MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal vezetője kivételesen felmentést adhat."

17. §

Az élelmiszergazdasági szakigazgatási intézményekről szóló 18/1973. (XII. 29.) MÉM számú rendelet címe az alábbiak szerint módosul, 1. §-a, a 3. §-ának (2) bekezdése, 10 §-ának (1) bekezdése, 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A 18/1973. (XII. 29.) MÉM számú rendelet címe "a mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatási intézményekről" címre módosul.

"1. § A mezőgazdaság és élelmezésügy keretében működő területi (megyei) ágazati szakigazgatási intézmények:

- növényvédelmi és agrokémiai állomások.

- állategészségügyi állomások)

- élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetek,

- takarmányozási és állattenyésztési felügyelőségek

(a továbbiakban: szakigazgatási intézmények) a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter és az illetékes megyei (fővárosi) tanácsok irányítása alatt működnek. Ellátják mindazokat a központi és helyi növényvédelmi, talaj erőgazdálkodási és meliorációs, állategészségügyi, élelmiszerhigiéniai, minőségellenőrzési, takarmányozási, valamint állattenyésztési - hatósági és szolgáltatási - feladatokat, amelyeket jogszabály, illetve jogszabály alapján az irányító szerv előír."

"3. § (1) A szakigazgatási intézmények feladataikat központjuk, továbbá községben, járásban, városban, fővárosi kerületben, illetve körzetben dolgozó szakembereik, valamint szerveik (laboratóriumok, állatkórházak, határállomások, telepek stb.) útján látják el.

(2) Azt, hogy melyik területen dolgozik közös járási-városi szakember, a szakigazgatási intézmény vezetője állapítja meg, a megyei tanács végrehajtó bizottsága a mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének vezetőjével egyetértésben."

5. § "(2) Az intézmények létrehozása, megszüntetése, átszervezési és működési területük megváltoztatása esetén az illetékes megyei (fővárosi) tanácselnök véleményét előzetesen ki kell kérni."

10. § "(1) A szakigazgatási intézmények járásokban, városokban és a főváros kerületeiben dolgozó szakemberei a járási hivatallal, illetőleg a mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervvel együttműködni és azokat tájékoztatni kötelesek."

"11. § (1) A megyei (fővárosi) szakigazgatási intézmény vezetőjének, helyettesének, gazdasági vezetőjének a kinevezése és vele kapcsolatban a munkáltatói jogok gyakorlása - a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter véleményének előzetes kikérése után - a szakigazgatási intézmény székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A munkáltatói jog körébe tartozik az illetmény és a jutalom megállapítása is.

(2) A szakigazgatási intézmények az (1) bekezdésben nem említett valamennyi dolgozóját az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat."

18. §

A személyzeti munkáról szóló 19/1974. (VIII. 18.) MÉM számú rendelet 1. §-ának b) pontja, 11. §-ának (4) bekezdése, 15. §-ának (3) és (9) bekezdése, 17. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a melléklet a következő j) ponttal kiegészül:

1. § (A rendelet hatálya kiterjed)

"b) a mezőgazdasági és a halászati termelőszövetkezetekre, a mezőgazdasági szakszövetkezetekre, a gazdasági társulásokra, a termelőszövetkezetek keretében működő mezőgazdasági szakcsoportokra (a továbbiakban együtt: termelőszövetkezet), továbbá a - 16. §-ban foglalt eltérésekkel - a termelőszövetkezetek területi (szakmai) szövetségére (a továbbiakban: területi szövetség; az a) és b) pontban felsoroltakkal együtt: szervek)."

11. § "(4) A személyzeti vezető által a határozat 11. pontja alapján tett ellenvéleményre, a felettes szerv - a termelőszövetkezet esetében a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) - vezetője, területi szövetség esetében a megyei tanácselnök, az állásfoglalását a felterjesztéstől számított 15 napon belül köteles közölni az ellenvéleményt nyilvánító személyzeti vezetővel, valamint az érintett szerv vezetőjével, termelőszövetkezetnél a vezetőséggel."

15. § "(3) A termelőszövetkezet elnökének, a társulás igazgatójának személyzeti nyilvántartási anyaga kezeléséről és továbbképzéséről a megyei mezőgazdasági osztály vezetője, az országos jelentőségű tevékenységet folytató gazdasági társulások igazgatójának személyzeti nyilvántartási anyaga kezeléséről és továbbképzéséről a MÉM Személyzeti Főosztály vezetője gondoskodik."

"(9) A szerv vezetője - termelőszövetkezetnél az elnök, területi szövetségnél a titkár -, illetőleg a személyzeti vezető személyében bekövetkezett változás esetén a személyzeti nyilvántartási anyagokat az utódnak jegyzőkönyvileg kell átadni. Termelőszövetkezet esetében az átadásról egyidejűleg a megyei mezőgazdasági osztályt, országos jelentőségű gazdasági társulás esetében a MÉM Személyzeti Főosztályát, területi szövetség esetében pedig a megyei tanácselnököt írásban értesíteni kell."

17. § "(2) A termelőszövetkezetekben, társulásokban folyó személyzeti munka irányításáért és ellenőrzéséért a megyei mezőgazdasági osztály vezetője, az országos jelentőségű gazdasági társulások személyzeti munkájának irányításáért és ellenőrzéséért a MÉM Személyzeti Főosztálya a felelős."

"(3) A termelőszövetkezetekben, társulásokban folyó személyzeti munka segítése és a személyzeti munkára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése a megyei mezőgazdasági osztály, az országos jelentőségű gazdasági társulásoknál a MÉM Személyzeti Főosztály feladata."

Melléklet

"Az országos jelentőségű gazdasági társulás igazgatóját az igazgatóság minősíti, a minősítést az igazgatóság és a MÉM Személyzeti Főosztálya készíti elő az illetékes párt és érdekképviseleti szerv előzetes véleményének figyelembe vételével."

19. §

A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági szövetkezetek üzemfejlesztési terveiről szóló 12/1975. (VII. 28.) MÉM számú rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6. § "(1) A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági szövetkezet a tervet a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervének nyújtja be."

20. §

(1) Az erdőművelési munkák pénzügyi forrásainak képzéséről és finanszírozási rendjéről szóló 2/1976. (I. 20.) MÉM-PM-ÁH számú együttes rendelet 9. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9. § "(1) Azoknál a vállalatoknál, szerveknél és termelőszövetkezeteknél, amelyek erdőfelújítási kötelezettségüknek nem tettek eleget és erdőfelújítási hátralékuk van, a 33/1962. (IX. 12.) Korm.számú rendelet 53. § (2) bekezdése alapján az erdőfelügyelőség elrendelheti a fakitermelés korlátozását vagy szüneteltetését."

"(3) Az erdőfelújítási hátralékból eredő növedékveszteség ellenértékének megtérítésére az erdőfelügyelőség hoz határozatot. Az elmaradt növedék értéke m3-enként 200 Ft; ezt az összeget az erdőfenntartási járulékkal együtt az erdőfenntartási forrásba kell befizetni."

(2) A rendelet

a) 3. §-ának (2) bekezdésében, 4. §-ának (3) bekezdésében, 5. §-ának (7) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (4) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében és 1. melléklete 1. és 2.pontjában, valamint a 2.melléklete 1.232 pontjának harmadik mondatában 22., 2.20 pontjában, 2.33 pontjának harmadik bekezdésében, 3.12, 3.134, 3.15, 3.211, 3.222, 3.231, 4.1, 4.11, 4.2, 4.21, 4.23, 4.43 és 5. pontjában "erdőrendezőség" helyett "erdőfelügyelőség"-et,

b) 2. melléklete 1.12, 1.21 pontjában, 1.232 pontjának első mondatában "erdőrendezőség" helyett és a 2.33 pontjának harmadik bekezdésében "Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodája" helyett "MÉM Erdőrendezési Szolgálat"-ot

kell érteni.

21. §

(1) A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági nagyüzemek szakemberellátásának támogatásáról szóló, a 32/1977. (IX. 22.) MÉM számú rendelettel módosított 7/1976. (II. 26.) MÉM számú rendelet 16. §-ának (3) bekezdése, 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

16. § "(3) A támogatás felhasználásával tanulmányi szerződést kötő szövetkezet a tanulmányi ösztöndíjban részesített személynek a kikötött időtartamon át történő kötelező helyben maradásától a megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) hozzájárulásával eltekinthet, illetőleg foglalkoztatásáról más mezőgazdasági szövetkezet javára lemondhat, ha az érdekelt személynek a megszerzett képesítés szerinti foglalkoztatását az üzemi szervezet időközi változása miatt megoldani nem tudja, a foglalkoztatást más mezőgazdasági szövetkezet kéri és ahhoz az érdekelt írásban hozzájárul. A tanulmányi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek ebben az esetben az átvevő szövetkezetre szállnak, illetőleg vele szemben állnak fenn."

21. § "(1) A fejlesztési terv megvalósításához az 1-8. § rendelkezései szerint adható állami támogatást, a lakásépítési támogatást (13. §), az építési segélyt [14. § (1) bek.], a tanulmányi szerződések alapján a támogatást [16. § (1) bek.], valamint a továbbképzést szolgáló támogatást (17. §) a megyei mezőgazdasági osztály a megyei pénzügyi osztály egyetértésével engedélyezi."

(2) A 7/1976. (II. 26.) MÉM számú rendelet 21. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

22. §

Az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 25/1976. (VII. 11.) MÉM számú rendelet 9. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 11. §-ának (1) bekezdése, valamint 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9. § (1) (Az élelmiszerüzemet működésének megkezdése előtt)...

"d) munka- és egészségvédelmi szempontból a 6/1967. (X. 8.) SZOT számú szabályzat 6. §-a (1) bekezdésében meghatározott szakszervezeti szerv; a mezőgazdasági szövetkezetek esetében a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály), kisiparosoknál a községi, nagyközségi szakigazgatási szerv, a városi, a fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal vizsgálja meg és ad igazolást."

11. § "(1) Az élelmiszer előállításához szükséges élelmezésegészségügyi és műszaki feltételek megvalósítását - a 9. §-ban említett szervek igazolása alapján - az illetékes megyei mezőgazdasági osztály határozatban állapítja meg. A feltételek teljesítését a kisiparosoknál a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, a nagyközségi, községi szakigazgatási szerv, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal) (a továbbiakban: helyi szakigazgatási szerv) állapítja meg."

54. § "(1) a forgalomba hozataltól eltiltott élelmiszer megsemmisítéséről, átdolgozásáról, a forgalomba hozatal feltételeiről:

"a) előállítónál 50 000 Ft értékhatárig a megyei, fővárosi élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézet, 50 000 Ft értékhatáron felül a megyei mezőgazdasági osztály,

b) a kereskedelemben levő készletek tekintetében 50 000 Ft értékhatárig a községi, nagyközségi szakigazgatási szerv, illetőleg városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának kereskedelmi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, továbbá a megyei, városi kerületi hivatal, 50 000 Ft értékhatáron felül a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottságának kereskedelmi feladatot ellátó szakigazgatási szerve dönt és erről egyidejűleg azt a szervet is tájékoztatja, amely az élelmiszert a forgalomba hozataltól eltiltotta."

23. §

A saját tulajdonú személygépkocsi használatát szabályozó rendelkezéseknek a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben való végrehajtásáról szóló 26/1976. (VII. 15.) MÉM számú rendelet 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § "(4) Az átalányok jogosságát és mértékét a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve köteles rendszeresen ellenőrizni."

24. §

A meghatározott munkakörök betöltésének képesítéshez kötéséről szóló 31/1977. (IX. 22.) MÉM számú rendelet 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (3) (Azt a dolgozót)

"b) aki az előírt képesítést az (1)-(2) bekezdésben megjelölt határidőre önhibáján kívül nem tudta megszerezni, a közvetlen felügyeleti szerv - termelőszövetkezet esetében a vezetőség javaslatára a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatási szerve vezetője - legfeljebb 5 évre halasztásban részesítheti."

25. §

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek dolgozóinak munkaidejéről, valamint munkadíjazásának rendszeréről szóló 19/1977. (V. 25.) MÉM-MüM számú együttes rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § "(2) A termelőszövetkezet, a szakszövetkezet és a halászati termelőszövetkezet kategóriáját az 1. mellékletben foglalt feltételek szerint kell megállapítani. A kedvezőtlen termőhelyi adottságok között gazdálkodó termelőszövetkezetek - a megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének egyetértésével - eggyel magasabb kategóriába sorolhatók."

26. §

A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló, az 1977. évi 25. számú törvényerejű rendelettel módosított 1961. évi VI. törvény és a 38/1977. (X. 12.) MT számú rendelet végrehajtására kiadott 33/1977. (X. 12.) MÉM számú rendelet 16. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (2) (A kérelemhez mellékelni kell) "b) erdőtelepítés esetén az erdőfelügyelőség szakvéleményét;"

27. §

A tervgazdásági és beruházási dolgozók képesítéséről szóló 7/1978. (VII. 4.) MÉM számú rendelet 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § "(5) Az előírt képesítés alóli felmentést [(1) bekezdés a) pont] és a képesítésre előírt határidő meghosszabbítására az engedélyt [(4) bekezdés b) pont] a vállalatok dolgozóinak a felügyeleti szerv, a termelőszövetkezeti tagoknak és alkalmazottaknak a megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének vezetője adhat."

28. §

A mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó minőségi vitákban állásfoglalásra jogosult szervekről és szakemberekről szóló 10/1978. (IX. 26.) MÉM számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, 3. §-ának (1) és (3) bekezdése, 4. §-ának (1) bekezdése, 6. §-ának (1)-(3) bekezdése, mellékletének 8. és 15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. § "(1) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés során átadott termék minőségével kapcsolatos vitás kérdésekben - a felek eltérő megállapodásának hiányában a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az e rendelet mellékletében feltüntetett szervek, illetve a teljesítés helye szerint illetékes megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) által kijelölt szakemberek járnak el."

3. § "(1) A minőség meghatározására jogosult szakembereket a megyei mezőgazdasági osztály megfelelő szakképzettséggel rendelkező, államigazgatásban, állami, társadalmi vagy szövetkezeti szervnél foglalkoztatott dolgozók, illetőleg nyugdíjasok közül jelölheti ki."

"(3) A kijelölt szakemberekről a megyei mezőgazdasági osztály nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást a községi, nagyközségi szakigazgatási szervnek, illetőleg a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerveinek is meg kell küldeni, és azokat a bekövetkezett változásokról is tájékoztatni kell."

4. § "(1) az eljáró szakembert - bármelyik fél kérelmére a megyei mezőgazdasági osztály a nyilvántartásból jelöli ki."

6. § "(1) Az eljáró szakember a díjra és a költségekre vonatkozó elszámolását az eljárástól számított 8 napon belül köteles a megyei mezőgazdasági osztályhoz benyújtani. Az elszámoláshoz csatolni kell az eljárás során hozott állásfoglalás egy példányát.

(2) A megyei mezőgazdasági osztály az elszámolás alapján állapítja meg a szakértőt megillető díjak és költségek összegét. A díj megállapítására vonatkozó határozat egy példányát a feleknek meg kell küldeni.

(3) A megállapított díjat a kötelezett a megyei tanács végrehajtó bizottsága letéti számlájára fizeti be. A befizetett összegnek a szakember részére történő kiutalásáról a megyei mezőgazdasági osztály gondoskodik."

Melléklet "8. A dohány minőségéről a Dohányellenőrző Bizottság; ennek elnöke a dohánybeváltó üzem telephelye szerint illetékes megyei mezőgazdasági osztály által megbízott szakember, tagjai a dohánybeváltó vállalat és a termelő mezőgazdasági üzem felügyeleti, illetőleg érdekképviseleti szervének egy-egy kiküldötte."

"15. A rostnövények, a cukorrépa, a cikória, a zöldség és gyümölcs, az újburgonya és egyéb gyorsan romló - a mellékletben fel nem tüntetett - termékek, a borszőlő (a cukorfok kérdésében keletkezett vita kivételével), a szaporítóanyagok (a szőlő, gyümölcs- és díszfaiskolai szaporítóanyagok kivételével) esetében, továbbá a gyapjú nedvességtartalmának meghatározásánál a megyei mezőgazdasági osztály által kijelölt szakemberek."

29. §

(1) Az üzemi balesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának rendjéről szóló 1/1968. (MÉM. É. 3.) MÉM számú utasítás U/8. a) pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

U/8. a) (Az üzemi balesetekről a havi beszámoló jelentést)

"- az állami gazdaságoknak az Állami Gazdaságok Országos Központja részére"

(a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell megküldeniük.)

(2) Az 1/1968. (MÉM. É. 3.) MÉM számú utasítás U/8. c) pontjának második bekezdése hatályát veszti.

30. §

A vadgazdálkodási tervekről szóló 23/1971. (MÉM. É. 31.) MÉM számú utasítás 5. pontja, melléklete II. fejezetének 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. Az ellenőrzést

- állami gazdaságok üzemi vadászterületein az Állami Gazdaságok Országos Központja,

- egyéb üzemi vadászterületeken - az MN erdőgazdaságok üzemi vadászterületein a HM illetékes szervével együttműködve - az erdőfelügyelőség,

- a többi vadászterületen a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve végzi (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály)"

[Melléklet a 23/1971. (MÉM. É. 31.) MÉM számú utasításhoz.]

II.

"2. A jóváhagyó szerv az elfogadott üzemterv javaslatot záradékkal látja el és két példányban - a MÉM Erdőrendezési Szolgálat által a haszonbérbe adott területekre készített üzemterveket négy példányban - az üzemtervi időszakot megelőző év november hó 30. napjáig - a felterjesztő útján visszaküldi."

"3. A jóváhagyott üzemtervekből

a) - állami gazdaságok esetén egy példány az Állami Gazdaságok Országos Központját,

- a MÉM Erdőrendezési Szolgálat által üzemi vadászterületekre készített üzemtervekből egy példány a Szolgálatot, egy példány az erdőfelügyelőséget,

- haszonbérbe adott területekre készített üzemtervekből egy-egy példány a haszonbérbeadót, illetve megyei mezőgazdasági osztályt,

- a megyei mezőgazdasági osztály által jóváhagyott üzemtervekből egy példány a MAVOSZ megyei IB-t,

b) - egy példány a vadászatra jogosultat illeti meg.

31. §

A földhivatalok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 37/1971. (MÉM. É. 47.) MÉM számú utasítás melléklete I. 2/i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I.2. (A hivatalvezető feladatai különösen): "i) a járási földhivatal vezetőjének és vezető állású dolgozóinak kinevezése".

32. §

A kormány- és miniszteri kitüntetések adományozásáról szóló 14/1972. (MÉM. É. 24.) MÉM számú utasítás 12. pontja, 23. pontjának harmadik bekezdése és 26/a) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

12. "A termelőszövetkezeti dolgozó kitüntetésére a termelőszövetkezet vezetősége tesz javaslatot, amelyet az illetékes pártszerv véleményezésével a megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei mezőgazdasági osztály) vezetője küld meg a minisztérium Személyzeti Főosztályának. A termelőszövetkezeti alkalmazottak kitüntetésekor a szakszervezeti bizalmi és szakszervezeti szervezet egyetértését, véleményét is ki kell kérni."

23. "A termelőszövetkezeti dolgozók miniszteri kitüntetését a megyei mezőgazdasági osztály vezetője vagy az általa felkért vezető beosztású dolgozó adja át."

26. (A kitüntetésekről a következők szerint nyilvántartást kell vezetni):

"a) A dolgozók kitüntetéseit a munkahelyen és annak középirányító szervénél, a termelőszövetkezeti dolgozókét a munkahelyen és az illetékes megyei mezőgazdasági osztálynál, ezenkívül a dolgozók kormánykitüntetéseit a minisztérium Személyzeti Főosztályán is nyilván kell tartam."

33. §

(1) Az üzemi vadgazdálkodás és vadászat egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 14/1976. (MÉM.É. 11.) MÉM számú utasítás 7. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. A vadászházak igénybevételének rendjét a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal és az Állami Gazdaságok Országos Központja (ÁGOK) saját hatáskörben szabályozza."

"10. A gazdaságok külföldi vadászvendég részére térítésmentes vadászatot a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala, illetőleg az ÁGOK hozzájárulása alapián rendezhetnek."

(2) A 14/1976. (MÉM. É. 11.) MÉM számú utasítás 8. és 9. pontjában a Fagazdasági Vállalatok Országos Központja (FAGOK) helyett MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalát kell érteni.

34. §

A földhivatali szervezetről, valamint egyes földhivatalok megszüntetéséről, illetve létesítéséről szóló 11/1977. (MÉM. É. 20.) MÉM számú utasítás 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § "(2) A földhivatali kirendeltség élén az illetékes megyei földhivatal vezetője által kinevezett kirendeltségvezető áll. A földhivatali kirendeltség többi dolgozóját a járási földhivatal vezetője nevezi ki."

35. §

A termelési nagydíj és az emlékérmek adományozásának rendjéről szóló 19/1977. (MÉM. É. 32.) MÉM számú utasítás 6. mellékletének 3., 4. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. A fásítási elismerés adományozására az erdőfelügyelőség tesz minden év február 15-ig indokolt javaslatot a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala részére, amely az adományozásra előterjesztést készít."

"4. Az erdőfelügyelőségnek a javaslathoz az érdekelt felügyeleti szervnek, termelőszövetkezet tekintetében a megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a területi szövetség, társadalmi fásítási munkákkal kapcsolatban a Hazafias Népfront vagy a Kommunista Ifjúsági Szövetség illetékes szervezetének egyetértését meg kell szereznie."

"7. A fásítási jelvény és emlékérem gondozásának feladatait a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala látja el."

36. §

(1) Ez a rendelet 1979. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 26/1968. (VIII. 2.) MÉM számú rendelet, a 8/1971. (V. 7.) MÉM-PM számú együttes rendelet, a 43/1968. (XII. 6.) MÉM számú rendelet 24. §-ának (2) bekezdése és 1. melléklete 7/c. pontjának a terményfertőtlenítő berendezések üzemeltetésére vonatkozó rendelkezése, a 9/1975. (VI. 27.) MÉM számú rendelet 6. §-a, a 20/1975. (X. 15.) MÉM számú rendelet 5. §-ának (2) bekezdése, valamint a 23/1958 (Erd. É. 19-20.) OEF számú utasítás, a 31/1961. (Erd. É. 38.) OEF számú, a 26/1964. (Erd.É. 22.) OEF számú utasítással módosított 21/1963. (Erd. É. 12.) OEF számú, a 26/1966. (Erd. É. 23.) OEF számú utasítás, az 56/1968. (MÉM. É. 29.) MÉM számú utasítás 2/c. pontja, a 85/1968. (MÉM. É. 50.) MÉM számú utasítás 8. pontja és a 34/1976. (MÉM. É. 32.) MÉM számú utasítás 4. pontjának első mondatában a "FAGOK"-ra utalás hatályát veszti.

(3) Ha az ügyben már első fokú határozatot hoztak, a másodfokú eljárást a korábbi jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

Dr Romány Pál s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Az 1979. évi 3. számú törvényerejű rendelettel, a 14/1979. (IV. 6.) MT számú rendelettel és e rendelettel, illetőleg a mezőgazdaság területi állami irányításának továbbfejlesztésével kapcsolatban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő 7. számában tájékoztató jelenik meg.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére