13/1981. (X. 16.) EüM rendelet

a szociális otthonokról és szociális intézetekről szóló 3/1980. (III. 8.) EüM rendelet módosításáról

A szociális otthonokról és szociális intézetekről szóló 3/1980. (III. 8.) EüM rendeletet (a továbbiakban: R.) - a művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel, az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szociális intézményi áthelyezésre, illetőleg a gondozás megszüntetésére vonatkozó javaslatot, kérelmet:

a) tanácsi felügyelet alá tartozó szociális intézmény esetében - a b) pontban foglalt kivétellel - az intézmény székhelye szerint illetékes városi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez, illetőleg a járási, megyei városi kerületi hivatalhoz;

b) a Fővárosi Tanács felügyelete alá tartozó szociális intézmény esetében a főváros V. kerületi tanácsa végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez;

c) az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szociális intézmény esetében, amennyiben az intézmény a főváros területén működik, a főváros V. kerületi tanácsa, a többi szociális intézmény tekintetében pedig az intézmény székhelye szerint illetékes városi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez, illetőleg a járási, megyei városi kerületi hivatalhoz meg kell küldeni, amely határozattal dönt az áthelyezés, illetőleg a szociális intézményi gondozás megszüntetése kérdésében."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter