1981. évi 31. törvényerejű rendelet

az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény módosításáról

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: EVT.) a következők szerint módosul:

1. § Az EVT. 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában)

"b) fásítás a külterületen levő fasor, facsoport, az 1500 m2-nél kisebb erdőfolt, valamint az olyan fásított legelő, amelyen a fák koronája a területnek legfeljebb egyharmadát borítja."

2. § Az EVT. 4. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az erdőkre és a fásításokra vonatkozó rendelkezések hatálya nem terjed ki)

"b) a belterületen levő élőfagyűjteményre (arborétumra) és az erdőjellegű faállománnyal borított közparkokra;"

3. § Az EVT. jelenlegi 42. és 43. §-ának számozása 8. § (1), illetőleg (2) bekezdésre változik, és a 8. § kiegészül a következő (3)-(4) bekezdéssel:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott esetben az erdők tulajdoni, kezelési és használati viszonyait rendezni kell.

(4) Erdőnek más szerv tulajdonába, kezelésébe, használatába történő átadásához, továbbá erdőnek belterületbe vonásához a Minisztertanács által meghatározott szerv hozzájárulása szükséges."

4. § Az EVT. 9. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § (1) Az erdő művelési ága megváltoztatásához, természetben való megosztásához és termelésből való kivonásához hatósági engedély szükséges.

(2) Erdő termelésből való kivonása vagy időleges igénybevétele esetén a terület és a rajta levő állomány igénybevételéért járó ellenértéken felül - a Minisztertanács által meghatározott esetekben és mértékben - térítést kell fizetni."

5. § Az EVT. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Erdőben, fásításban virágot, gyümölcsöt és gombát - ha jogszabály kivételt nem tesz -mindenki szedhet."

6. § Az EVT. 31. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § Az elsődleges faipari tevékenységgel, valamint a faanyagvédelemmel kapcsolatos előírásokat külön jogszabály állapítja meg."

7. § Az EVT. 37. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § Az erdőgazdálkodás, valamint az elsődleges faipari és a faanyagvédelmi tevékenység

a) ágazati irányítását a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter,

b) területi igazgatási, hatósági feladatait - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az erdőfelügyelőségek

látják el."

8. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1982. január hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az EVT. 27. §-a hatályát veszti. A törvényerejű rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha az ügyben már első fokú határozatot hozták, a másodfokú eljárást a korábbi szabályok szerint hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára