1981. évi 5. törvényerejű rendelet

az anyakönyvekről és a házasságkötési eljárásról szóló 1963. évi 33. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az anyakönyvről és a házasságkötési eljárásról szóló 1963. évi 33. törvényerejű rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az anyakönyvek pótlása, kiegészítése

15. § Az anyakönyvek megsemmisülése, elveszése, részben vagy egészben történő használhatatlanná válása esetén pótlásukról, illetve kiegészítésükről a fővárosi, megyei, megyei városi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve gondoskodik."

2. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az anyakönyvi másodpéldány készítésének kötelezettsége 1981. január hó 1. napjával megszűnik.

(2) A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára