7/1981. (VIII. 10.) EüM rendelet

a házi szociális gondozószolgálatról szóló 4/1976. (IV. 10.) EüM rendelet módosításáról

A munkaügyi miniszterrel, a művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A házi szociális gondozószolgálatról szóló 4/1976. (IV. 10.) EüM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociális gondozásért a gondozott gondozási díj fizetésére kötelezhető. Ennek összegét a segítségnyújtással arányban és a szociális szempontok figyelembevételével kell meghatározni, havi 1000 forintnál azonban több nem lehet."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi minisztériumi államtitkár