7/1981. (V. 12.) MM rendelet

a Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről

A Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználását, valamint a kulturális járulék fizetését - a pénzügyminiszterrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - az alábbiak szerint szabályozom:

1. §

Az Alap célja, hogy a kulturális politika szempontjából eszmeileg és művészileg értékes művek létrehozását, terjesztését elősegítse, valamint a munkásság, a parasztság és az ifjúság kulturális igényének a kielégítését támogassa.

2. §

(1) Az Alap céljának megfelelően támogatja

a) az eszmeileg és művészileg értékes művek létrehozásának elősegítését, elismerését (pl. alkotói támogatás, pályázat, nívódíj),

b) az a) pontban meghatározott művek terjesztését, közönséghez juttatását (pl. ár-, helyárkedvezmény, árkiegészítés),

c) a kiemelkedő művészeti rendezvényeket, eseményeket (pl. nemzetközi vagy országos fesztivál, nyári rendezvény, évforduló stb.),

d) a nagyobb értékű hangszerek és egyéb kulturális célú szakmai jellegű eszközök beszerzését, állaguk megóvását.

(2) Az Alapból a Közművelődési Alap forrásai is kiegészíthetők.

(3) Az Alap nem használható fel

a) munkabérek közvetlen kifizetésére, ösztöndíjakra,

b) állóeszköz karbantartásra,

c) felújítási célokra és

d) beruházási jellegű kiadásokra, kivéve az (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat.

3. §

(1) A kultúrpolitikai célok egységes megvalósítása során a felhasználási arányok helyes kialakítása érdekében az Alap központi, valamint - művészeti áganként - szakmai alapokra tagozódik.

(2) A központi és a szakmai alapok felhasználásával kapcsolatos kérdések részletes rendjét az 1-2. §-ban foglaltak figyelembevételével külön határozom meg.

4. §

(1) Az Alap pénzeszközeit a Magyar Nemzeti Banknál a "Művelődési Minisztérium: Központi Kulturális Alap, elszámolási számla, Budapest" elnevezésű központi számlán és a szakmai alapok elszámolási számláin kezelik.

(2) Az Alap év végi pénzmaradványa a következő évre átvihető.

5. §

(1) A kulturális járulék alá eső termékeket és szolgáltatásokat, továbbá a 6. §-ban szabályozott kivételektől eltekintve - a járulék mértékét, esedékességét, a fizetésre kötelezetteket, valamint a befizetés módját - e rendelet melléklete határozza meg.

(2) A kulturális járulék - egészben vagy részben - a közvetlen fogyasztóra, illetőleg a felhasználóra a hatályos árszabályozó rendelkezések keretei között hárítható át. A vállalatoknak a kulturális járulékot az árképzésnél figyelembe vehető költségek között kell elszámolni. Az elszámolt járulékot át kell utalni a kijelölt szakmai kulturális alap javára.

(3) A művelődési miniszter egyes járulékköteles terméket vagy szolgáltatást - a járulék fizetésére kötelezett felett felügyeletet gyakorló miniszter vagy országos hatáskörű szerv vezetőjének indokolt javaslatára - a járulék alól mentesíthet.

6. §

(1) Az Országos Rendező Iroda és a Nemzetközi Koncertigazgatóság évenként, a tárgyév december hó 31. napjáig befolyt, külön meghatározott bevételi többletét köteles kulturális járulék címén befizetni.

(2) A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja a vállalati gazdálkodás során elért nyereség külön meghatározott hányadát köteles járulék fejében az Alap javára befizetni. Ezen vállalatok által előállított termékek forgalmazói további járulékot nem fizetnek.

(3) A Magyar Rádió és a Magyar Televízió a színházi előadás közvetítése után, a külön jogszabályban meghatározott mértékű hozzájárulást fizeti az Alapba.*[1]

7. §

A kulturális járulék fizetési kötelezettség teljesítését a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálni kell.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 4/1968. (VI. 21.) MM és a 10/1968. (XII. 31.) MM rendelet hatályát veszti.

Pozsgay Imre s. k.,

művelődési miniszter

Melléklet a 7/1981. (V. 12.) MM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] * Ld.: 101/1969. (M. K. 1.) MM utasítást.

Tartalomjegyzék