18/1982. (IX. 28.) MÉM rendelet

a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 16/1980. (VII. 23.) MÉM számú rendelet módosításáról

A mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 16/1980. (VII. 23.) MÉM számú rendelet (a továbbiakban: R.) - az érdekelt miniszterekkel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben - az alábbiak szerint módosul.

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) Az állami vagy szövetkezeti gazdálkodó szerv vezetője, továbbá a személyi és magántulajdonban levő földterületek esetében a községi, a nagyközségi, a városi és a fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal elnöke a helyi adottságok, domborzati viszonyok és az őrzési feladatok hatékony ellátásának figyelembevételével állapítja meg, hogy milyen nagyságú földterületen kell legalább egy mezőgazdasági őrt foglalkoztatni.

(2) A megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei szakigazgatási szerv) a halászati üzemtervben hagyja jóvá a megyében levő természetes halasvizek őrzését ellátó halőrök számát. A halastavak esetében a halőrök számát a vízhasználó állapítja meg.

(3) Az állami vagy szövetkezeti gazdálkodó szervek egymással és a községi szakigazgatási szervekkel közösen is foglalkoztathatnak mezőgazdasági őrt."

2. §

Az R. 4. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közösen foglalkoztatott mezőgazdasági őr munkaviszonyban (tagsági viszonyban) csak egy munkáltatóval áll. Az érdekelt foglalkoztató szervek a mezőgazdasági őr közös foglalkoztatására megállapodást kötnek. Ebben rendezniök kell területeik őrzésének ellátását és a foglalkoztatással járó összes költségek (bér, természetbeni juttatás stb.) viselését."

3. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § (1) Mezőőri, erdőőri feladat ellátására az állami vagy szövetkezeti gazdálkodó szerv, valamint a községi szakigazgatási szerv az üzem, illetőleg a község területére, a természetes halasvizek őrzésére a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium az ország területére, a megyei szakigazgatási szerv a megye területére kiterjedő hatáskörrel társadalmi mezőgazdasági őröket bízhat meg.

(2) A társadalmi mezőgazdasági őröket a mezőgazdasági őröknek az őrzéssel kapcsolatos jogai illetik meg és kötelességei terhelik, de ezen a címen fegyvertartásra és egyenruha viselésére nem jogosultak. Tevékenységüket társadalmi munkában végzik, a megbízó által évente egyszer a szolgálatban eltöltött időtől függően 4000,- Ft-ot meg nem haladó összegű tiszteletdíjban részesíthetők.

(3) Az Állami vagy szövetkezeti gazdálkodó szerv által megbízott társadalmi mezőgazdasági őr a gazdálkodó szerv székhelye szerinti községi szakigazgatási szerv előtt esküt tesz. Az államigazgatási szerv által megbízott társadalmi mezőgazdasági őr a megbízó előtt tesz esküt. A megbízó a megbízást bármikor visszavonhatja. Ha a Társadalmi mezőgazdasági őr a tevékenységével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, a megbízást vissza kell vonni.

(4) A társadalmi mezőgazdasági őr megbízása nem érinti az állami vagy szövetkezeti gazdálkodó szervek és a községi szakigazgatási szervek mezőgazdasági őr foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségét. A társadalmi mezőgazdasági őrök felügyeletét a megbízó szerv látja el."

4. §

Az R. mellékleteként kiadott "Mezőgazdasági őrök szolgálati szabályzata" e rendelet melléklete szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Dr. Soós Gábor s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumi államtitkár

Melléklet a 18/1982. (IX. 28.) MÉM számú rendelethez

1. A Szabályzat 3. pontjának d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) sörétes szolgálati fegyverre vonatkozó fegyvertartási engedély feltételeinek megfelel",

2. A Szabályzat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A mezőgazdasági őrrel a munkaszerződést (munkamegállapodást) írásban kell megkötni. A munkaszerződésben (munkamegállapodásban) meg kell határozni a működési területet, az őrzési feladatokat, a munkabért (munkadíjat) és a próbaidőt (60-90 nap). Mezőgazdasági szövetkezettel tagsági viszonyban álló személlyel a mezőgazdasági őri munkakörre való beosztás 60-90 nap eltelte után véglegesíthető. A munkabért (munkadíjat) a munkáltató szervre irányadó szabályok szerint kell megállapítani. A mezőgazdasági őrt egyszerű betanított munkásként, a különlegesen kedvezőtlen munkakörülmények figyelembevételével kell besorolni."

3. A Szabályzat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A mezőgazdasági őr a Szabályzatból, természetvédelmi alapismeretből, fegyverismeretből és fegyverhasználatból bizottság előtt, munka-viszonyának (munkabeosztásának) kezdő napjától számított 60 napon belül vizsgát köteles tenni. A sikertelen vizsga további 30 napon belül megismételhető. A vadászvizsgával rendelkezőknek csak a Szabályzatból kell vizsgázni. A vizsgát a megyei szakigazgatási szerv szervezi meg. A vizsgázó a vizsga sikeres letételéről igazolást kap. A mezőgazdasági őrök továbbképzéséről a megyei szakigazgatási szerv gondoskodik."

4. A Szabályzat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében megjelölt szerv a mezőgazdasági őrnek a hivatali eskü letételéről az 1. függelék szerint igazolást ad, a hivatali esküt tett mezőgazdasági őrökről a 2. függelék szerint nyilvántartást vezet, továbbá az őröket a 3. függelék szerinti mezőgazdasági őri arcképes szolgálati igazolvánnyal látja el. A mezőgazdasági őr szolgálata ellátásáról történő beszámolás céljára a 4. függelék szerint szolgálati naplót köteles vezetni. A társadalmi mezőgazdasági őr szolgálati igazolványának leírását az 5. függelék tartalmazza."

5. A Szabályzat 12/a pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(A mezőgazdasági őr működési területén a következőkre köteles, illetőleg jogosult:)

a) a mező- és erdőgazdasági terményeket és termékeket, a gépeket, a felszereléseket és eszközöket, az erdőket és a fásításokat, a háziállat-, a vad- és a halállományt, a mező- és erdőgazdasági létesítményeket, a geodéziai építményeket, illetőleg jeleket, valamint az üzemi vízilétesítményeket és üzemi utakat károsító cselekményt, eseményt elhárítani, illetőleg az általa el nem hárítható cselekményt, eseményt haladéktalanul jelenteni."

6. A Szabályzat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. A mezőgazdasági őr, ha a munkáltató ezzel megbízza, az őrzés során is elvégezhető vagy az őrzéssel összefüggő egyéb feladatot is köteles ellátni. A mezőgazdasági őr nem bízható meg olyan feladatokkal (pl. betegellenőrzés, fogatirányítás, háztáji föld kimérése, ebösszeírás-, útkarbantartás stb.), amelyek az őrzési teendőinek ellátásában akadályozzák."

7. A Szabályzat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. A szolgálati lőfegyver személy elleni használatáról vagy kutya személy elleni alkalmazásáról a mezőgazdasági őr az illetékes rendőrhatóságnak, valamint a foglalkoztató szervnek haladéktalanul részletes írásbeli jelentést köteles tenni, ami mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyekből a lőfegyver használatának körülményei, oka, mértéke és következményei megállapíthatók."

8. A Szabályzat 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. A mezőgazdasági őr egyenrúházatának leírását a 7. függelék tartalmazza. Az egyenruházat egyes cikkeit az alkalmazó előzetes engedélyével a mezőgazdasági őr is beszerezheti, melynek igazolt költségeit a számla bemutatásával egyidejűleg részére meg kell téríteni."

9. A Szabályzat 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. A mezőgazdasági őrt el kell látni - a szolgálati napló, a töltények és egyéb eszközök elhelyezésére - vállra akasztható oldaltáskával, elsősegélyhez szükséges kötszerrel, piros és fehér fényt kibocsátó zseblámpával, látcsővel. A szolgálat hatékonysága érdekében kiegészítő felszerelés (jelzőtárcsa, fényképezőgép, kerékpár, motorkerékpár, szolgálati kutya stb.) is adható. A kutyát csak pórázon szabad vezetni. A kötelező és kiegészítő felszereléssel, valamint a kutyával kapcsolatos valamennyi költség a munkáltatót terheli."

10. A Szabályzat 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. A társadalmi mezőgazdasági őr szolgálata alatt köteles a szolgálati igazolványt magánál tartani és az őt ellenőrizni jogosult szervek részére - felszólításukra - felmutatni."

11. A Szabályzat 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. A társadalmi mezőgazdasági őrt a fegyvertartás és az egyenruha viselésének joga nem illeti meg."

12. A Szabályzat 1. és 2. függelékében "a számú szolgálati jelvény" és a "jelvény sorszáma" megjelölések - hatályukat "vesztik," a "szakigazgatási szerv vezetője" szöveg helyébe "a szakigazgatási szerv képviselője" szöveg lép.

13. A Szabályzat 3., 5. és 7. függeléke helyébe a következő függelékek lépnek:

3. függelék

5. függelék

7. függelék

A mezőgazdasági őr egyenruházata

Tartalomjegyzék