6/1982. (XII. 4.) IM rendelet

a javító-nevelő munka végrehajtásáról szóló 6/1979. (VI. 29.) IM számú rendelet módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a javító-nevelő munka végrehajtásáról szóló 6/1979. (VI. 29.) IM rendeletet (a továbbiakban: R.) a legfőbb ügyésszel, az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elítéltet a javító-nevelő munka végrehajtása alatt megilleti

a) tizenöt munkanap alapszabadság,

b) a fiatalkorú dolgozónak járó pótszabadság [Mt. V. 47. § (1) bek.],

c) a dolgozó nőt és a gyermekét egyedül nevelő apát a gyermeke után megillető pótszabadság [Mt. V. 47. § (2)-(3) bek.],

d) az egészségre ártalmas munka alapján és a vak dolgozónak járó pótszabadság (Mt. V. 48. §),

e) a terhes, illetőleg a szülő nőnek járó szülési szabadság [Mt. V. 54. § (1) bek.],

f) a gyermekének gondozása céljából, illetőleg a gyermek betegsége tartamára fizetés nélküli szabadság [Mt. V. 54. § (2) bek.], továbbá a fizetés nélküli szabadnap (Mt. V. 56. §)."

2. §

Az R. 5. §-ának (7) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A munkakönyvet az elítélt kérésére "kilépett" bejegyzéssel ki kell adni."

3. §

Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A bíróság a javító-nevelő munka végrehajtása érdekében az ismeretlen helyen tartózkodó elítélt tartózkodási helyének felderítését rendelheti el, lakcímfigyelést bocsáthat ki, vagy az elítélt körözése végett a rendőrséget megkeresheti."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Markója Imre s. k.,

igazságügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére