1983. évi 11. törvényerejű rendelet

a Munka Törvénykönyve módosításáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967 évi II. törvény (a továbbiakban: Mt.) 55. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A magasabb vezető állású dolgozóval szem ben pénzbírság fegyelmi büntetés is kiszabható."

2. § A Mt. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, vagy annak mellőzésével büntetést kiszabni, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, ílletőleg elkövetése óta három év eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető-, vagy szabályértési eljárás, illetve gazdasági bírság kiszabására irányuló eljárás indult és az nem végződött fel. mentéssel (az indítvány elutasításával), a három hónapos határidő a jogerős határozat közlésétől a három éves határidő pedig az eljárás jogerős befejezésétől számít. Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén ezen határidőket a dolgoz belföldre történő visszatérésétől kell számítani."

3. § Ez a törvényerejű rendelet 1983. július hó 1. napján lép hatályba. A 2. § rendelkezései a hatálybalépése előtt elkövetett kötelezettségszegés esetén akkor kell alkalmazni, ha a korábbi jogszabályban megállapított, az eljárás indítására nyitvaálló határidő meg nem telt el.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára