1/1983. (VII. 6.) KM rendelet

a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról

A belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a közúti járművezetők képzésére, továbbképzésére és vizsgáztatására, valamint

b) a közúti közlekedéssel összefüggő egyéb szakképzésre, továbbképzésre és vizsgáztatásra.

(2) A rendelet alkalmazásában közúti járművezető (a továbbiakban: járművezető) a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár vezetője, továbbá az állati erővel vont jármű hajtója.

(3) A rendelet a fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek keretében végzett járművezetőképzésre a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Járművezetőképző tanfolyamok

2. §

(1) A járművezetők képzése általában tanfolyamon történik. A járművezetőképző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) - ha ennek feltételei egyébként fennállnak - több járműkategóriára összevontan is tartható.

(2) Tanfolyamot szervezhet:

a) a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének irányítása alatt működő gépjárműközlekedési tanintézet (a továbbiakban: tanintézet),

b) gazdálkodó szervezet, állami költségvetési szerv, társadalmi szervezet vagy egyesület, ha erre a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervétől engedélyt kapott,

c) gépjárművezetőképző munkaközösség, a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel.

(3) Tanfolyamnak minősül a közoktatási intézményben iskolai tanterv vagy szakköri óraterv alapján végzett járművezetőképzés is.

(4) A tanfolyamok szakmai képzési szintjét, tananyagait és tanterveit, a tanfolyamokon használható tankönyveket, valamint a tantárgyak óraszámát - a Belügyminisztériummal egyetértésben - a Közlekedési Főfelügyelet hagyja jóvá.

(5) A tanfolyamok tantárgyainak felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Tanfolyamra az vehető fel, aki:

a) megfelel a külön jogszabályban meghatározott közbiztonsági, egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek,

b) betöltötte, vagy legkésőbb a tanfolyamot követő vizsgáig betölti a vezetői engedély (vezetői igazolvány) kiadásának feltételeként külön jogszabályban meghatározott életkort,

c) legalább 8 általános, ha 1942. január 1 előtt született legalább 6, ha pedig 1930. január 1. előtt született legalább 4 általános (elemi) iskolai végzettséggel rendelkezik.

(2) A középfokú oktatási intézményben végzett iskolai oktatásnál a képzésben olyan tanuló is részt vehet, aki a vezetői engedély (vezetői igazolvány) kiadásának feltételeként meghatározott életkort még nem érte el.

(3) Az állati erővel vont jármű-vezetői (hajtói) tanfolyamra az előírt iskolai végzettség hiányában is felvehető az, aki írni és olvasni tud.

4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetében is csak az vehet részt:

a) "C" járműkategóriára vonatkozó vezetői tanfolyamon - kivéve a "B" és "C" járműkategóriára összevontan rendezett tanfolyamot - akinek "B" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van,

b) "D" járműkategóriára vonatkozó vezetői tanfolyamon, akinek "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye és ilyen járművön vagy trolibuszon legalább két éves vezetői gyakorlata van,

c) "D" járműkategóriára vonatkozó intenzív vezetői tanfolyamon, akinek "B" járműkategóriára vonatkozó vezetői engedélye van és ilyen tanfolyamon való részvételre pályaalkalmassági szempontból megfelel,

d) "E" járműkategóriára vonatkozó vezetői tanfolyamon, akinek "B" vagy "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van,

e) "F" járműkategóriára vonatkozó vezetői tanfolyamon, akinek "C" járműkategóriára - csuklós autóbuszra vonatkozó vezetői tanfolyamnál ezen kívül a "D" járműkategóriára is - érvényes vezetői engedélye van.

(2) A "F" járműkategóriába tartozó különleges gépjárműveknek és ezek csoportjainak megnevezését a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A siketnéma vagy olyan nem magyar állampolgár tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti részének látogatása alól kérelmére a képző szerv vezetője részben vagy egészben felmentheti.

(2) Mentesül egyes elméleti tantárgyak hallgatása alól az a tanuló, aki a tantárgynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. A felmentés alapjául szolgáló elméleti tantárgyak és szakképesítések körét a Közlekedési Főfelügyelet a tananyag jóváhagyása során határozza meg.

(3) A "Vezetési gyakorlat" tantárgy tanulását közúton csak a "Közlekedési Ismeretek" tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni.

6. §

(1) Közúton járművezetést csak oktató felügyelete mellett szabad tanulni.

(2) A "B" járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére házastársát, egyenesági rokonát, testvérét oktathatja "Vezetési gyakorlat" tantárgyból - oktató helyett - olyan más személy (hozzátartozó) is, akinek legalább hároméves gépjárművezetői engedélye van. Hozzátartozó által végzett oktatásnál a hozzátartozó minősül oktatónak.

(3) Motorkerékpár vezetését közúton tanulóvezetői engedéllyel (tanulóvezetői igazolvánnyal) az oktató felügyelete nélkül gyakorolhatja olyan személy, aki "Közlekedési ismeretek" tantárgyból és a "Vezetési gyakorlat" járműkezelési részéből s keres vizsgát tett.

(4) Legfeljebb 12 személy befogadóképesség autóbusz vezetését "B" járműkategóriára érvényes, legfeljebb 25 személy befogadóképesség autóbusz vezetését pedig "C" járműkategórián érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szeméi - oktató helyett - olyan más személy állandó felügyelete mellett is gyakorolhatja, akinek legalább három éve "D" járműkategóriára érvénye vezetői engedélye van.

7. §

(1) Közúton járművezetés tanulására csak olyan jármű használható, amelyet

a) "B" és "C" járműkategóriába tartozó jármi esetén az oktató által kezelhető üzemi fékberendezésre ható pót fékpedállal, és az oktató részér két darab visszapillantó tükörrel,

b) "D" járműkategóriába tartozó jármű esetéi az oktató részére két darab visszapillantó tükörrel

c) a segédmotoros kerékpárt és a motorkerék párt kivéve valamennyi jármű esetén fehér alap színű, 20 cm magasságú, 3 cm vonalvastagságú elölről és hátulról egyaránt jól látható, egy vagy két darab nyomtatott fekete "T" betűt ábrázoló 25X25 cm oldalélű táblával szereltek fel.

(2) Motorkerékpáron a tanulóvezető a közút forgalomban elöl-hátul "T" betűvel megjelölt tanulómellényt köteles viselni.

8. §

Járművezetés tanulásakor a járművön - a tanulóvezetőn kívül - az oktató, az oktatást ellenőrző és szakfelügyelő személyek foglalhatnak helyet.

9. §

(1) A képző szerv a tanfolyam elvégzését abban az esetben igazolja, ha a tanuló a tanfolyamot elvégezte, vagy az alól felmentették.

(2) Ha a tanuló az elméleti foglalkozások több mint feléről hiányzott, az adott tárgy tekintetében a tanfolyamot meg kell ismételnie.

(3) "Vezetési gyakorlat" tantárgyból a tanfolyam csak akkor tekinthető elvégzettnek, ha a tanuló a tantervben előírt óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltött.

Vizsgáztatás

10. §

(1) A járművezetőket a Járművezetői Vizsgabizottság (a továbbiakban: Vizsgabizottság) vizsgáztatja.

(2) A vizsgáztatás követelményszintjét és módszerét a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg.

(3) A járművezetői vizsgák tárgyainak felsorolását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) Járművezetői vizsgára az bocsátható, aki

a) a tanfolyamot elvégezte, vagy az alól felmentették, illetőleg "Vezetési gyakorlat" tantárgyból hozzátartozója oktatta,

b) a vizsga időpontjában is megfelel a külön jogszabályokban meghatározott közbiztonsági, egészségügyi, pályaalkalmassági feltételeknek és betöltötte a vezetői engedély (vezetői igazolvány) kiadásának feltételeként meghatározott életkort,

c) középfokú oktatási intézményben végzett iskolai oktatásnál elméleti tárgyakból vizsgára bocsátható az a tanuló is, aki a külön jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb egy évvel fiatalabb.

(2) Vizsga a tanfolyam elvégzését követő két éven belül tehető.

(3) Tanfolyam nélkül tehet vizsgát, aki

a) legfeljebb 12 személy befogadóképességű autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedélyt kíván szerezni, ha "B" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye és - ilyen járművön - legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlata van,

b) legfeljebb 25 személy befogadóképességű autóbusz vezetésére jogosító engedélyt kíván szerezni, ha "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye - és ilyen járművön - legalább hathónapos vezetői gyakorlata van,

c) külföldi vezetői engedélyét kívánja magyar vezetői engedélyre cserélni, ha a cseréhez vizsga szükséges és azt a rendőrhatóság engedélyezte,

d) akinek vezetői engedélyét a rendőrhatóság visszavonta és annak visszaadásához új vizsga letétele szükséges,

e) automata sebességváltóval felszerelt gépkocsi vezetésére korlátozott vezetői engedélyét mechanikus tengelykapcsolóval és sebességváltóval felszerelt gépkocsi vezetésére kívánja kiterjeszteni,

f) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a járműkategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja kiterjeszteni.

(4) Mentesül az egyes elméleti tárgyak vizsga kötelezettsége alól, akit a tantárgy hallgatása alól mentesítettek [5. § (2) bekezdés].

12. §

(1) A vizsga alatt a járművön csak a vizsgázó, a vizsgabiztosok, az oktatók és a vizsgáztatást ellenőrző személyek foglalhatnak helyet.

(2) A 7. §-ban foglalt rendelkezések a járművezetői vizsgára is vonatkoznak.

13. §

(1) Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, javító vizsgát tehet A javító vizsga megismételhető.

(2) Ha a tanuló bármelyik elméleti tárgyból öt alkalommal sikertelenül vizsgázott, további javító vizsgát csak az adott tantárgyból elvégzett újabb tanfolyam után tehet. Ebben az esetben a tanfolyam nélküli vizsgára bocsátás kedvezménye [11. § (3) bek.] a tanulót nem illeti meg.

(3) Ha más járműkategóriában vezetői engedéllyel rendelkező személy a "Közlekedési ismeretek" tantárgyból sikertelen vizsgát tesz, erről a Vizsgabizottság az illetékes rendőrhatóságot 60 napon belül írásban értesíti.

14. §

(1) A vizsgáztatást fel kell függeszteni és a vizsgázót a vizsgától legalább három, legfeljebb hat hónapi időtartamra el kell tiltani, ha

a) személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,

b) a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt, vagy egyébként - önhibájából - a gépjármű biztonságos vezetésére képtelen állapotban jelent meg,

c) a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével befolyásolni törekedett.

(2) A vizsgabiztos a vizsgáztatást felfüggesztheti, a vizsgabizottság vezetője pedig a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja azt a vizsgázót, aki a vizsga rendjét megzavarta.

15. §

A lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és az állati erővel vont jármű vezetésére (hajtására) jogosító igazolványt - sikeres vizsga után - a Vizsgabizottság adja ki. Az igazolvány mintáját a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Szakoktató, vizsgabiztos

16. §

(1) A szakoktató képzésére az a gazdálkodó szervezet, állami költségvetési szerv, egyesület vagy társadalmi szervezet jogosult, amely erre a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatokat ellátó szakigazgatási szervétől engedélyt kapott

(2) A szakoktatói tanfolyamok és továbbképző tanfolyamok képzési, szakmai szintjét tananyagait és tanterveit valamint a tanfolyamon használható tankönyveket a Közlekedési Főfelügyelet hagyja jóvá.

(3) A tanfolyamon szakoktatóként csak az alkalmazható, aki megfelel a gépjárművezetőkre meghatározott közbiztonsági követelményeknek és szakoktatói vizsgát tett. Külön rendelkezések állapítják meg, hogy milyen tárgyak oktatásához nem szükséges szakoktatói vizsga, illetőleg milyen végzettségű szakemberek oktathatnak vizsga nélkül is.

(4) A Vizsgabizottság vezetőjét és tagjait (a vizsgabiztosokat) - a budapesti, megyei rendőrfőkapitányság véleményének figyelembevételével - a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatokat ellátó szakigazgatási szerve nevezi ki.

17. §

(1) A szakoktatói és a vizsgabiztosi vizsga követelményeit és módszereit a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg.

(2) A szakoktatókat és a vizsgabiztosokat a Közlekedési Főfelügyelet vezetője által kinevezett Bizottság vizsgáztatja.

18. §

(1) A közúti járművezetők továbbképzéséről a munkáltató gondoskodik. A továbbképzést a munkavédelmi oktatás keretében vagy a képzésre jogosult valamely szervnél kell megtartani.

(2) A továbbképzés szakmai képzési szintjét, tananyagait és tanterveit, a tanfolyamokon használt tankönyveit, valamint a továbbképző tanfolyamok tantárgyainak óraszámát a Közlekedési Főfelügyelet hagyja jóvá.

(3) A vizsgabiztosok szakmai és módszertani továbbképzését a Közlekedési Főfelügyelet szervezi és irányítja.

19. §

(1) Az oktatási tanintézet:

a) a közületi gépjárművek üzemeltetéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakismeretek oktatása érdekében gépjárműügyintézői,

b) a közúti árutovábbítás szervezéséhez szükséges szakismeretek oktatása érdekében szállításszervezői,

c) a közúti árutovábbítással kapcsolatos díjak kiszámításához és ellenőrzéséhez szükséges szakismeretek oktatása érdekében közúti közlekedési árkalkulátori,

d) a közúti közlekedéssel összefüggő egyéb (garázsművezetői, közlekedési szakreferensi stb.) alapfokú és továbbképző tanfolyamot szervez.

(2) Gazdálkodó szervezet, állami költségvetés: szerv, társadalmi szervezet vagy egyesület saját dolgozója részére a Közlekedési Főfelügyelet hozzájárulásával tarthat gépjárműügyintézői szállításszervezői, közúti árkalkulátori és a közúti közlekedéssel összefüggő egyéb tanfolyamot és továbbképző tanfolyamot. Ilyen tanfolyamot több szerv közösen is szervezhet.

(3) A gépjárműügyintézőket, a szállításszervezőket az árkalkulátorokat és a közúti közlekedéssel összefüggő egyéb képzésben részesülő szakembereket a Közlekedési Főfelügyelet vezetője által kinevezett Szakmai Vizsgabizottság vizsgáztatja.

(4) A gépjárműügyintézői, a szállításszervezői, az árkalkulátori és a közúti közlekedéssel összefüggő egyéb tanfolyamok képzési szintjét, tananyagait és tanterveit, a tanfolyamon használható tankönyveket, valamint az ilyen vizsgák követelményeit a Közlekedési Főfelügyelet állapítja meg, illetőleg hagyja jóvá.

20. §

A közlekedési szakemberek képzését és vizsgáztatását a Közlekedési Főfelügyelet vezetője által kinevezett szakfelügyelők ellenőrzik.

21. §

(1) Ez a rendelet 1984. január hó 1. napján lép hatályba, a 2. §-ának (2) és (4) bekezdésében, az 5. §-ának (2) bekezdésében, a 10. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 16-20. §-aiban foglalt rendelkezéseket 1983. július hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gépjárművezetőképzésről és vizsgáztatásról szóló - az 1/1971. (I. 26.) KPM számú rendelettel, a 11/1971. (XII 30.) KPM számú rendelettel, valamint a 9/1979. (V. 16.) KPM sz. rendelettel módosított - 2/1969. (II. 27.) KPM számú rendelet, továbbá a gépjárművezetőképzés és vizsgáztatás egyes kérdéseiről szóló - a 3/1971. (Közl. Ért. 4.) KPM számú utasítással, a 15/1972. (Közl. Ért. 19.) KPM sz. utasítással, valamint a 3/1974. (Közl. Ért. 4.) KPM számú utasítással módosított - 35/1969. (Közl. Ért. 25.) KPM számú utasítás hatályát veszti. A 2/1969. (II. 27.) KPM számú rendelet 2. §-ának (1), (3) és (4) bekezdése, 4. §-a és 13. §-a már 1983. július 1. napjától nem alkalmazható.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedési miniszter

1. sz. melléklet az 1/1983. (VII. 6.) KM sz. rendelethez

A járművezetőképző tanfolyamok

"A" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Közlekedési ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Motorkerékpárvezetési ismeretek

- A motorkerékpárvezetés elmélete

- A motorkerékpárvezetés gyakorlata

"B" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Gépjárművek biztonsági ellenőrzése és karban tartása

- Közlekedési ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Gépjárművezetési ismeretek

- A gépjárművezetés elmélete

- A gépjárművezetés gyakorlata

"C" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Gépjárművek biztonsági ellenőrzése, karbantartása és hibaelhárítása

- Közlekedési ismeretek

- Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek

- Szállítási és rakodási ismeretek

- Elsősegélynyújtási és közlekedési egészségtan

2. Gépjárművezetési ismeretek

- A gépjárművezetés elmélete

- A gépjárművezetés gyakorlata

"B" + "C" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Gépjárművek biztonsági ellenőrzése, karbantartása és hibaelhárítása

- Közlekedési ismeretek

- Szállítási és rakodási ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Gépjárművezetési ismeretek

- A gépjárművezetés elmélete

- A gépjárművezetés gyakorlata

"D" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Gépjárművek típusismerete

- Közlekedési ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Autóbuszvezetési ismeretek

- Az autóbuszvezetés elmélete

- Az autóbuszvezetés gyakorlata

"D" intenzív kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Gépjárművek biztonsági ellenőrzése, karbantartása és hibaelhárítása

- Gépjárművek típusismerete

- Közlekedési ismeretek

- Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Az autóbuszvezetési ismeretek

- Az autóbuszvezetés elmélete

- Az autóbuszvezetés gyakorlata

"Trolibusz" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- A trolibuszok biztonsági ellenőrzése, karbantartása és hibaelhárítása

- Típusismeret

- Közlekedési ismeretek

- Energiaellátás és felsővezetékrendszer

- F. 1-2. számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

- Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Járművezetési ismeretek

- A trolibusz vezetésének elmélete

- A trolibusz vezetésének gyakorlata

"E" kategória 1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Közlekedési ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedés egészségtan

2. Pótkocsivontatási ismeretek

- A gépjárműszerelvény vezetésének elmélete

- A gépjárműszerelvény vezetésének gyakorlata

"F1-4" kategória (különleges)

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Közlekedési ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. A gépjárművezetési ismeretek

- A különleges gépjármű vezetésének elmélete

- A különleges gépjármű vezetésének gyakorlata

"F5" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Közlekedési ismeretek

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. Csuklós autóbusz vezetési ismeretek

- A csuklós autóbusz vezetésének elmélete

- A csuklós autóbusz vezetésének gyakorlata

"Mezőgazdasági vontató" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Mezőgazdasági vontató biztonsági ellenőrzése, karbantartása és hibaelhárítása

- Közlekedési ismeretek

- Típusismeret

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. A mezőgazdasági vontató vezetési ismeretek

- A mezőgazdasági vontató vezetésének elmélete

- A mezőgazdasági vontató vezetésének gyakorlata

"Lassú jármű" kategória

1. Alapismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- Közlekedési ismeretek

Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

2. A lassú jármű vezetési ismeretek

- A lassú jármű vezetésének elmélete

- A lassú jármű vezetésének gyakorlata

A segédmotoros kerékpár vezetéséhez:

- Közlekedési ismeretek

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- A segédmotoros kerékpár vezetésének elmélete

- A segédmotoros kerékpár vezetésének gyakorlata

- Elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

Állati erővel vont járművek hajtásához:

- Közlekedési ismeretek

2. sz. melléklet az 1/1983. (VII. 6.) KM számú rendelethez

A különleges gépjárművek csoportjai

1. Járműcsoport

Lánctalpon haladó gépjárművek, a nem kormánykerékkel, vagy kormány karral, illetőleg nem a jármű elejéről kormányzott gépjárművek.

2. Járműcsoport

Külső áramforrásból villamosmotorral hajtott gépjárművek.

3. Járműcsoport

Az olyan gépjárművek, amelyek felépítményének az előrenyúlása a kormánykerék középpontjától meghaladja a 2 métert, továbbá a hátsó kerék kormányzású járművek.

4. Járműcsoport

A jogszabályban meghatározott szélességi méretek több mint 10%-kal, továbbá az egyéb méret, illetőleg tömegkorlátokat meghaladó járművek, vagy járműszerelvények.

5. Járműcsoport

A hátsó tengelyén is kormányzott járművek és járműszerelvények - kivéve - ha a hátsó kormányzott tengely távolsága a nem kormányzott tengelytől nem több mint 2 méter.

A különleges gépjárművek csoportba sorolását a Közlekedési Főfelügyelet végzi.

3. sz. melléklet az 1/1983. (VII. 6.) KM számú rendelethez

Az egyes járművezetői vizsgák tárgyai a következők:

a) Az "A", "B", "E", "F" (különleges) kategóriába tartozó gépjárművek, a mezőgazdasági vontató vezetőinek vizsgáján az elméleti tárgyak:

- közlekedési ismeretek,

- szerkezeti, üzemeltetési és járművezetési ismeretek,

- elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

Gyakorlati tárgy: a megfelelő kategóriába tartozó jármű vezetése

b) A "C", a "B"-"C" valamint a "-B-C" kategóriába tartozó gépjárművek vezetőinek egyesített vizsgáján az elméleti tárgyak:

- közlekedési ismeretek

- szerkezeti, üzemeltetési és járművezetési ismeretek,

- elsősegély és közlekedési egészségtan.

gyakorlati tárgyak:

- gépjármű biztonsági ellenőrzése, karbantartása, hibaelhárítása,

- a megfelelő kategóriába tartozó jármű vezetése.

c) A "D" járműkategóriába tartozó gépjárművek vezetői vizsgáján az elméleti tárgyak:

- közlekedési ismeretek,

- elsősegély és közlekedési egészségtan

Gyakorlati tárgy: autóbuszvezetés.

d) A legfeljebb 25 személy befogadóképességű autóbusz vezetői vizsgáján az elméleti tárgyak:

- közlekedési ismeretek,

- elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

Gyakorlati tárgy: autóbuszvezetés.

e) A legfeljebb 12 személy befogadóképességű autóbuszvezetői vizsgáján az elméleti tárgy:

- kölekedési ismeretek,

- elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan.

Gyakorlati tárgy: autóbuszvezetés.

f) A trolibuszvezetői vizsgán az elméleti tárgyak:

- közlekedési ismeretek

- szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

- F. 1-2. trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

- elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

Gyakorlati tárgy: trolibuszvezetés.

g) Lassú jármű és segédmotoros kerékpárvezetői vizsgán az elméleti tárgy:

- közlekedési ismeretek,

- elsősegélynyújtás és közlekedési egészségtan

Gyakorlati tárgy: a megfelelő kategóriába tartozó jármű vezetése (kezelése) forgalom elől elzárt vagy gyér forgalmú területen.

h) Állati erővel vont jármű vezetői vizsgáján az elméleti tárgy:

- közlekedési ismeretek

Vezetési gyakorlatból az egyes járműkategóriáknál a következő járművekkel kell vizsgázni:

a) "A" gépjárműkategóriánál kétkerekű motorkerékpárral,

b) "B" gépjárműkategóriánál mechanikus tengelykapcsolóval és sebességváltóval felszerelt 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművel vagy automata sebességváltóval felszerelt gépkocsival, kizárólag ennek vezetésére korlátozott érvényességgel,

c) "C" gépjárműkategóriánál 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű gépjárművel

d) "D" gépjárműkategóriánál

- ha a vizsga legfeljebb 12 személy befogadóképességű autóbusz vezetésére jogosít, legalább 10 személy befogadóképességű autóbusszal,

- ha a vizsga legfeljebb 25 személy befogadóképességű autóbusz vezetésére jogosít, legalább 18 személy befogadóképességű autóbusszal,

- ha a vizsga autóbusz vezetésére korlátozás nélkül jogosít, legalább 30 személy befogadóképességű autóbusszal,

e) "E" járműkategóriánál

- legalább 750 kg össztömegű pótkocsival összekapcsolt személygépkocsival.

- legalább 2500 kg hasznos teherbírású pótkocsival összekapcsolt tehergépjárművel vagy legalább 600 kg hasznos teherbírású nyergesvontatóval illetőleg

f) mezőgazdasági vontatónál legalább félig terhelt nehéz pótkocsival összekapcsolt mezőgazdasági vontatóval,

g) lassú járműnél a vezetni kívánt lassú járművel,

h) különleges gépjárműnél a megfelelő járműcsoportba tartozó különleges gépjárművel,

i) segédmotoros kerékpárnál bármilyen segédmotoros kerékpárral.

Mozgássérült személynek a szokásostól eltérő kezelőberendezésű olyan gépjárművel kell vizsgáznia, amilyent vezetni kíván.

4. sz. melléklet az 1/1983. (VII. 6.) KM számú rendelethez

Tartalomjegyzék