8/1983. (VI. 30.) KPM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, a szövetkezetek érdekképviseleti szerveivel és az érdekelt szakszervezetekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) A munkások és középfokú végzettségű szakemberek továbbképzéséről szóló 15/1975. (XII 5.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A továbbképzést úgy kell megtervezni, hogy az legfeljebb 10 hónap időtartamú legyen. A tematikát és az óraszámot a képzés céljától függően azzal összhangban kell megállapítani."

(2) A R. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az oktatást és a vizsgákat lehetőség szerint munkaidőn kívül kell megtartani. A munkáltató ettől indokolt esetben - pl. gyakorlati foglalkozásoknál, bentlakásos vagy központilag szervezett tanfolyamoknál - eltérhet.

(5) A tanfolyamok és a vizsgák önköltségesen szervezhetők. A képzés költségei a munkáltatót csak a tanfolyamra való kötelező kijelölés esetén terhelik, illetve tanulmányi szerződés alapján a munkáltató a költségeket vagy azok egy részét átvállalhatja."

(3) A R 2. § (4) bekezdésének zárójelben levő szövegrésze, továbbá az 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.

2. §

Az egyes közlekedési, postai és távközlési munkás szakmákra képesítő- vállalati (ágazati) szakmunkásképzésről szóló 19/1979. (IX. 6.) KPM számú rendelet - 11/1981. (IX. 17.) KPM számú rendelettel módosított - mellékletének 9. számú oszlopa hatályát veszti.

3. §

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 7/1980. (III. 20.) KPM számú rendelet 5. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Mt. V. 86. §-ának (2) bekezdésében említetteken kívül magasabb vezető állású dolgozók]

"d) a Közlekedési Múzeum és a Központi Szállítási Tanács Titkársága vezetője."

4. §

Ez a rendelet 1983. július hó 1. napján lép hatályba.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter