8/1983. (VI. 15.) MM-EüM együttes rendelet

a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről

Az igazságügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. § (1) A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán (a továbbiakban: Főiskola) szervezett szakértő jeltolmács képzésre jelentkezhet

a) a szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevéllel rendelkező és siket személyek gondozásával, nevelésével foglalkozó személy, vagy

b) a Főiskola - nappali tagozatos - harmadéves szurdopedagógia szakos hallgatója.

(2) Fordító jeltolmács képzésre az jelentkezhet, akinek középiskolai - kivételes esetben általános iskolai - végzettsége van és a siketek által használt jeleket ismeri.

(3) A jelentkezés a Főiskolánál beszerezhető jelentkezési lappal történik, amelyhez hatósági erkölcsi bizonyítványt - munkaviszonyban állónak munkáltatói véleményt is - kell csatolnia.

(4) A jelentkezési lapon az orvosi véleményt, ha a jelentkező munkahelyén üzemi egészségügyi szolgálat működik, annak orvosa, egyébként a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes körzeti orvos adja.

2. § A szakértő, illetőleg a fordító jeltolmács képzésre jelentkező felvételi beszélgetésen vesz részt és az artikulációs adottság, a fordítói készség, a manuális ügyesség és a jelalkotó képesség vizsgálatára kiterjedő alkalmassági vizsgát tesz.

3. § (1) A felvételről - a Népjóléti Minisztérium, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Hallássérültek Országos Szövetsége, valamint a Főiskola 1-1 képviselőjéből álló - felvételi bizottság dönt. A bizottság elnöke a Főiskola képviselője.

(2) Az elutasító határozat ellen - annak kézbesítésétől számított 15 napon belül - a Főiskola főigazgatójához (a továbbiakban: főigazgató) fellebbezhet az a jelentkező, aki a felvételi beszélgetésen, illetőleg az alkalmassági vizsgán megfelelt, de a felvételi kérelmét hely hiányában elutasították.

4. § (1) A szakértő, illetőleg a fordító jeltolmács képzés tanfolyami képzés formájában történik, a képzési idő három félév.

(2) A képzés követelményrendszerét a főigazgató határozza meg.

(3) A képzés költségeit a Népjóléti Minisztérium biztosítja.

5. § (1) A szakértő, illetőleg a fordító jeltolmács képzés képesítő vizsgával zárul, amely elméleti és gyakorlati részből áll.

(2) A vizsgák követelményeit a tanterv alapján a főigazgató határozza meg.

6. § (1) Sikeres képesítő vizsga esetén a hallgató szakértő jeltolmács, illetőleg fordító jeltolmács bizonyítványt kap. A bizonyítvány iskolai végzettséget nem tanúsít.

(2) A sikertelen képesítő vizsgát a jelölt egyszer megismételheti, az ismétlő vizsga sikertelensége esetén újabb vizsgát csak akkor tehet, ha a tanfolyamot újra elvégzi.

7. § A külön jogszabályokban előírt feltételek fennállása esetén a szakértő jeltolmács bizonyítványt szerzett személy igazságügyi szakértővé, a fordító jeltolmács bizonyítványt szerzett személy pedig szakértővé való nyilvánítását kérheti.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 8. § (1) bekezdése a 2/1972. (III. 14.) MM rendelet 1. számú mellékletét egészítette ki.