2/1972. (III. 14.) MM rendelet

a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról[1]

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A kulturális és oktatási ágazathoz tartozó tevékenységek vonatkozásában szakértői engedély az 1. számú mellékletben felsorolt szakterületekre adható.

(2) A felsorolt egyes szakterületek további szakosodása esetén a szakértői engedélyek köre megfelelően szélesíthető.

2. § (1) A szakértői engedély kiadása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Igazgatási és Jogi Főosztályához benyújtani.

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező köteles 500 forint díjat a minisztérium bevételi számlájára befizetni [R. 2. § (3) bek.]

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

b) részletes leírást a kérelmező szakmai működéséről és megjelent publikációiról,

c) munkaviszonyban álló kérelmező esetén a munkáltató szervnek a kérelemmel kapcsolatos véleményét,

d) a díj befizetését igazoló szelvényt.

3. § Szakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a büntetlen előéletű és kiemelkedő szakismeretekkel rendelkező személy kaphat, aki

a) egyetemi (főiskolai) végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal vagy

b) középiskolai (technikumi, szakközépiskolai) végzettséggel és legalább 10 éves gyakorlattal

rendelkezik olyan szakterületen, amelyen szakértőként kíván működni.

4. § A szakértői tevékenységre jogosító engedély kiadása a Minisztérium Igazgatási és Jogi Főosztálya vezetőjének hatáskörébe tartozik, aki döntése előtt az illetékes főosztály (osztály) vezetőjének véleményét is meghallgathatja.

5. § (1) A szakérői engedély iránti kérelem tárgyában hozott határozatról a kérelemzőt és a munkáltatóját értesíteni kell.

(2) A szakértői engedély a 3. számú melléklet szerint kell kiállítani.

6. § (1) Az engedélyekről a Minisztérium Igazságügyi és Jogi Főosztálya nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tüntetni az engedély érvényességi idejét, valamint az esetleges felfüggesztését és megvonását is.

(2)[2] Az engedély nyilvántartásba vételéért a kérelmező a 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet 75. §-a (2) bekezdése, illetőleg a 82. § (1) bekezdése alkalmazásával 100 forint illetéket köteles az engedélyokiraton leróni.

7. § A munkáltató köteles a Minisztérium Igazgatási és Jogi Főosztályával közölni, ha a szakértővel kapcsolatban utólag olyan körülmény merül fel, amely az engedély felfüggesztését vagy megvonását indokolja [R. 4. § (1) bek.].

8. §[3] A szakértői engedéllyel kapcsolatos eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/1972. (III. 14.) MM rendelethez

A 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján szakértői engedély az alábbi kulturális és az oktatási ágazati tevékenységekre adható:

1.[4]

2. Írott dokumentumok értékbecslése, feldolgozása, feltárása

3. Könyvtárak (könyvtári rendszerek, hálózatok), művelődési otthonok szervezése, fejlesztése

4. Könyvtárak, művelődési otthonok létesítésével kapcsolatos szakmai követelmények (üzemtechnológia)

5. Könyvtárstatisztika

6. Könyvtári állomány védelme

7. Könyvtári rendszerelemzés, könyvtárelmélet, osztályozáselmélet

8. Színházi, zenei intézmény üzemszervezés és működés

9. Színházi költségvetési gazdálkodás

10. Színházi, zenei propaganda és közönségszervezés

11. Hanglemezforgalmazás és propaganda

12. Szcenika

13. Színház-műszaki üzemtechnológia (színpadgépészet, színházi világítás és hangtechnika)

14. Hanglemez-sokszorosítás

15. Filmgyártás-képtechnika

16. Filmgyártás-hangtechnika

17. Filmgyártás gazdaságossága és szervezése

18. Filmkidolgozás-sokszorosítás és szervezése

18. Filmkidolgozás-sokszorosítás-technika

19. Filmforgatás-technika

20. Mozi és a filmforgalmazás gazdaságossága, szervezése

21. Mozi-képtechnika

22. Mozi-hangtechnika (üzemtechnológia)

23. Könyvkiadás

24. Könyvterjesztés

25. Könyvkülkereskedelem (kuturális külkereskedelem)

26. Iratkezelés

27. Történeti forrástudományok (geneológia, paleográfia, heraldika, diplomatika, szfragisztika)

28. Iratrestaurálás, iratkonzerválás

29. Jeltolmácsolás[5]

2. számú melléklet a 2/1972. (III. 14.) MM rendelethez

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLYA

3. számú melléklet a 2/1972. (III. 14.) MM rendelet

Lábjegyzetek:

[1] Jelenleg a művelődési és közoktatási miniszter feladatkörét a 47/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza. Utóbb a 2/1972. (III. 14.) MM rendeletet a 17/1997. (IV. 18.) MKM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 1997. április 26-ával.

[2] A 11/1966. (VI. 29.) PM rendeletet a 9/1986. (IV. 10.) PM rendelet hatályon kívül helyezte.

[3] Az 1957. évi IV. törvényt módosította és egységes szövegét megállapította az 1981. évi I. törvény.

[4] Az 1. számú melléklet 1. pontját a 11/1995. (XI. 9.) MKM rendelet 2. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

[5] A rendelet 1. számú mellékletének 29. pontját a 8/1983. (VI. 15.) MM-EüM együttes rendelet iktatta be.

Tartalomjegyzék