1/1984. (I. 17.) IpM rendelet

a villamoshálózat fejlesztési hozzájárulásról

A Minisztertanács 7/1984. (I. 17.) MT rendeletében kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

E rendelet hatálya a fogyasztók villamos teljesítményigényének (többletigényének) a közcélú kisfeszültségű elosztó vezetékhálózatról való üzembiztos kielégítésére terjed ki.

A fejlesztési hozzájárulás mértéke

2. §

(1) Villamoshálózat fejlesztési hozzájárulást (a továbbiakban: fejlesztési hozzájárulás) kell fizetni annak a lakossági fogyasztónak,* akinek villamos teljesítményigénye a fogyasztási helyen a 3,3 kW teljesítményt meghaladja.[1]

A fejlesztési hozzájárulás mértéke:

3,3 kW felett 5,5 kW-ig 2000- Ft/kW

5,5 kW felett 7,7 kW-ig 3000 - Ft/kW

7,7 kW felett 12,0 kW-ig 4000,- Ft/kW

12,0 kW felett 6000,- Ft/kW

(2) Fejlesztési hozzájárulást kell fizetni - a költségvetési szervek kivételével - annak a nem lakossági fogyasztónak, aki új fogyasztási helyen, vagy az ellátásban már bekapcsolt fogyasztási helyen a villamosenergia közszolgáltatási szerződésben meghatározott névleges csatlakozási teljesítményt* meghaladó teljesítményt (többlet-teljesítményt) igényel. A fejlesztési hozzájárulás mértéke: 7800,- Ft/kVA.[2]

A lakossági fogyasztó fejlesztési hozzájárulásának kiszámítása

3. §

A fogyasztási helyre igényelhető kismegszakítók és biztosítók (továbbiakban együtt: kismegszakító) névleges áramait és az ezekhez tartozó egyfázisú teljesítményértékeket a rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Új fogyasztási hely teljesítményigényének kielégítésekor az áramszolgáltató vállalat (továbbiakban: áramszolgáltató) a fejlesztési hozzájárulást az igényelt teljesítményhez legközelebb álló, és a mellékletben felsorolt kismegszakítóhoz tartozó teljesítmény - több fázis esetén azok összege -, valamint a 3,3 kW teljesítmény különbözete után számítja fel.

(2) A nappali és a külön mért éjszakai (völgy-) időszakra igényelt teljesítmények közül a nagyobb teljesítmény alapján kell a fejlesztési hozzájárulás összegét kiszámítani.

(3) Az ellátásba már bekapcsolt fogyasztási hely többletteljesítmény-igényének kielégítése esetén az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell kiszámítani külön a meglevő és külön az új teljesítményre a hálózatfejlesztési hozzájárulások összegét és az igénylőnek ezen összegek különbözetét kell megfizetni.

5. §

Nem kell fejlesztési hozzájárulást fizetni:

a) a bekapcsoláskor felszerelt kismegszakító (kismegszakítók) teljesítmény értékéig azon a fogyasztási helyen, ahol a fogyasztó a közcélú kisfeszültségű elosztóvezeték hálózat létesítését önkéntes hozzájárulás, vagy közművesített telek eladási árában, illetve tartós használatba adási díjában fejlesztési költségként megtérítette,

b) állami - beleértve tanácsi - pénzeszközökből megvalósuló, illetve támogatott lakásépítésnél, a kiviteli tervben meghatározott teljesítményig,

c) a külön jogszabályban* meghatározott ideiglenes csatlakozó berendezés megrendelőjének.[3]

A nem lakossági fogyasztó fejlesztési hozzájárulásának kiszámítása

6. §

(1) Új fogyasztási hely teljesítményigényének kielégítésekor az igénybejelentőnek az áramszolgáltató vállalat a fejlesztési hozzájárulást a villamosenergia közszolgáltatási szerződésben csatlakozási pontonként a túláramvédelemmel meghatározott névleges csatlakozási teljesítmény után számítja fel.

(2) Az ellátásba már bekapcsolt fogyasztási hely többletteljesítmény igénye kielégítésekor az igénylőnek az áramszolgáltató a fejlesztési hozzájárulást a villamosenergia közszolgáltatási szerződésben csatlakozási pontonként a túláramvédelemmel meghatározott új, és a meglevő névleges csatlakozási teljesítmény különbözete után számítja fel.

7. §

Nem kell fejlesztési hozzájárulást fizetni:

a) az igénybejelentőnek az ellátásba bekapcsoláskor kötött szerződésben meghatározott névleges csatlakozási teljesítményig azon a fogyasztási helyen, ahol az elosztó vezetékhálózat létesítését önkéntes fogyasztói hozzájárulásként megtérítette,

b) a külön jogszabályban* meghatározott ideiglenes csatlakozó berendezés megrendelőjének,[4]

c) a külön jogszabály* szerinti közvilágítás[5]

szolgáltatás céljára igényelt teljesítmény megrendelőjének.

A fejlesztési hozzájárulás befizetése és felhasználása

8. §

Az áramszolgáltató által megállapított fejlesztési hozzájárulást az igénybejelentő

a) új fogyasztási hely esetén a bekapcsolás időpontjáig,

b) az ellátásba már bekapcsolt fogyasztási hely esetén az igényelt többlet névleges villamosteljesítmény kielégítésének időpontjáig

köteles megfizetni.

9. §

A befizetett fejlesztési hozzájárulást az áramszolgáltató köteles fejlesztési alapjába - elkülönítetten kezelve - helyezni és kizárólag

a) új elosztó vezetékhálózat létesítésére (meghosszabbítására)

b) meglevő elosztó vezetékhálózat teljesítő képességének növelésére

használhatja fel.

10. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően beérkezett igénybejelentésekre kell alkalmazni.

(2) Nem kell alkalmazni a rendelet előírásait a külön jogszabály* előírása szerint az áramszolgáltató előzetes írásbeli tájékoztatásában már vállalt, de a rendelet hatálybalépéséig nem teljesített igényekre, ha az igénylő az igénybejelentést az áramszolgáltatónak, az előzetes tájékoztatóban előírt határidőre megküldte.[6]

Dr. Kapolyi László s. k.,

ipari miniszter

Melléklet az 1/1984. (I. 17.) IpM rendelethez

Az igényelt teljesítmény kielégítéséhez alkalmazható kismegszakítók (biztosítók) névleges áramai és az ezekhez tartozó egyfázisú teljesítmény értékek.

Megjegyzés: a *-gal jelölt ellátás megtűrt, új- vagy többletteljesítmény igény kielégítésénél nem alkalmazható.

Lábjegyzetek:

[1] * Lásd: a 13/1979. (VII. 21.) NIM-ÁH rendeletet.

[2] * A névleges csatlakozási teljesítményeket a 10/1981. (III. 6.) ÁH rendelkezés alapján kiadott IV. 12. 1981. (ÁT 8.) ármegállapítás tartalmazza.

[3] * Jelenleg: a 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelettel kiadott Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat 2. § (5) bek. b) pontja.

[4] * Jelenleg: a 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelettel kiadott Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat 2. § (5) bek. b) pontja.

[5] * Jelenleg: a 60/1966. (NIM É. 1967, évi 1.) NIM utasítás.

[6] * Jelenleg: a 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelettel kiadott Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat 4. §-a.

Tartalomjegyzék