7/1984. (I. 17.) MT rendelet

egyes villamoshálózat fejlesztésekről

1. §

A rendelet hatálya a villamos teljesítmény-igényeknek a kisfeszültségű elosztó vezetékhálózatról való üzembiztos kielégítéséhez szükséges

a) új elosztó vezetékhálózat létesítésére és meghosszabbítására,

b) meglevő elosztó vezetékhálózat teljesítő képességének növelésére

(a továbbiakban együtt: hálózatfejlesztés) terjed ki.

2. §

A rendeletben használt fogalmakat külön jogszabály* határozza meg.[1]

3. §

A hálózatfejlesztés pénzügyi forrásai:

a) állami célcsoport,

b) az áramszolgáltató fejlesztési alapja,

c) tanácsi pénzeszköz,

d) villamoshálózat fejlesztési hozzájárulás,

e) önkéntes fogyasztói hozzájárulás.

4. §

(1) A hálózatfejlesztést elsősorban a 3. § a)-d) pontjaiban meghatározott források terhére kell megvalósítani. Önkéntes fogyasztói hozzájárulásból megvalósuló hálózatfejlesztésre csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor.

(2) Ha a hálózatfejlesztés önkéntes fogyasztói hozzájárulásból valósul meg, a községi, városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának energiaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve és a megyei városi hivatal (a továbbiakban együtt; szakigazgatási szerv) az egy fogyasztási hely után fizetendő önkéntes fogyasztói hozzájárulás mértékét a villamoshálózat-fejlesztés költségének az igényelt teljesítmények arányában felosztva állapítja meg.

5. §

(1) A hálózatfejlesztéssel kielégíthető villamosteljesítmény, illetve többletteljesítmény-igényeket a szakigazgatási szerv gyűjti össze és szervezi.

(2) A szakigazgatási szerv az összegyűjtött igények egyidejű közlésével az áramszolgáltatótól előzetes költségelőirányzatot kér. Az áramszolgáltató 60 napon belül a szakigazgatási szervet tájékoztatja a hálózatfejlesztés megvalósításának műszaki feltételeiről és a költségelőirányzatról, továbbá arról, hogy a tervezést, illetve a kivitelezést vállalja-e.

(3) A szakigazgatási szerv a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül megállapítja és az érdekeltekkel közli - az esetleges tanácsi pénzeszközök figyelembe vételével - az igénylők önként vállalt fogyasztói hozzájárulásának mértékét, a befizetés módját és határidejét.

(4) A szakigazgatási szerv feladata, hogy az érdekeltek önkéntes vállalása alapján a hálózatfejlesztést az áramszolgáltatónál vagy más, arra jogosult szervnél megrendelje.

(5) Ha a kiviteli tervet nem az áramszolgáltató készítette, a szakigazgatási szerv - a kivitelezés megkezdése előtt - a tervdokumentációt az áramszolgáltatónak műszaki felülvizsgálatra bemutatja.

(6) A műszak átadás-átvételi eljáráson az áramszolgáltatónak részt kell venni, az üzembehelyezést az áramszolgáltató végzi el.

6. §

(1) A részben vagy egészben önkéntes fogyasztói hozzájárulásból megvalósult villamoshálózatot - a szakigazgatási szerv tájékoztatása alapján -az áramszolgáltató nyilvántartásba veszi.

(2) Az áramszolgáltató a nyilvántartásba vett elosztó vezetékhálózatra (szakaszra) az üzembehelyezéstől számított 10 éven belül új lakossági fogyasztót akkor kapcsolhat be, ha az igénylő igazolja, hogy

a) a 3,3 kW teljesítmény igényig a hálózatfejlesztési költség arányos részét a tanácsnak,

b) a 3,3 kW feletti teljesítmény igény után a külön jogszabályban megállapított hálózatfejlesztési hozzájárulást az áramszolgáltatónak

megfizette. Nem lakossági fogyasztót az üzembehelyezéstől számított 10 éven belül az áramszolgáltató akkor kapcsolhat be, ha a fogyasztó a külön jogszabályban előírt hálózatfejlesztési hozzájárulást az áramszolgáltatónak megfizette.

(3) A hálózatfejlesztési költségként befizetett összegeket a tanács út- és közműfejlesztésre - beleértve az önkéntes hozzájárulással megvalósuló fejlesztést is - köteles fordítani.

(4) Nem kell a (2) bekezdésben meghatározott hálózatfejlesztési költségeket és hozzájárulást fizetni,

a) ha a közművesített telek eladási ára, vagy tartós használatba adási díja a költséget és a hozzájárulást - fejlesztési költségként - magában foglalja, az erre vonatkozó szerződésben meghatározott teljesítményig,

b) az állami - beleértve a tanácsi - pénzeszközökből megvalósuló vagy támogatott lakásépítés esetében, a kiviteli tervben meghatározott teljesítményig.

7. §

E rendelet alapján megvalósított hálózatfejlesztés esetében az áramszolgáltató a hozzájárulásnak megfelelő névleges áramú kismegszakítót (biztosítót) szerel fel.

8. §

A villamoshálózat fejlesztési hozzájárulás mértékét, megfizetésének és felhasználásának módját - az érdekeltekkel egyetértésben - az ipari miniszter állapítja meg.

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a bel- és külterületi települések villamoshálózat fejlesztésének szabályozásáról szóló 3/1966. (V. 31.) NIM rendelet hatályát veszti.

Sarlós István s. k.,

a Minisztertanács elnökhelyettese

Lábjegyzetek:

[1] * Jelenleg: a 40/1962. (XI. 11.) Korm. rendelet és a 4/1971. (VI. 5.) NIM rendelettel kiadó Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére