1984. évi 26. törvényerejű rendelet

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1967. évi 36. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1967. évi 36. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek; egyidejűleg a tvr. a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:

"1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Bank) a Magyar Népköztársaság jegybankja, a népgazdaság központi bankja, a szocialista hitelrendszer és devizagazdálkodás központi szerve, általános hatáskörű devizahatóság.

(2) Jegybanki feladatkörében a Bank:

a) a pénzmennyiség szabályozásával és más Jegybanki eszközökkel előmozdítja a népgazdasági egyensúly megvalósulását és a forint vásárlóerejének megóvásához fűződő érdekek érvényesülését;

b) részt vesz a népgazdasági tervek kialakításában és végrehajtásában, valamint a gazdaságirányítással kapcsolatos döntések, jogszabályok előkészítésében;

c) gondoskodik a Minisztertanács által megállapított hitelpolitikai irányelvek végrehajtásáról;

d) az előbbi feladataival összefüggésben kötelező jegybanki előírásokat ad a bankok, a szakosított pénzintézetek, a biztosító intézetek, a pénzintézeti tevékenységet is végző jogi személyek, illetve az ilyen pénzalapok részére és jogosult ezek ellenőrzésére;

e) kialakítja az országos fizetési és elszámolási rendszert, meghatározza a pénzforgalom szabályait;

f) kizárólagos joggal vezeti az állam, valamint a d) pontban meghatározott szervezetek bankszámláit;

g) aranyból és devizából készleteket gyűjt;

h) a Minisztertanácstól kapott felhatalmazás keretei között megállapítja és közzé teszi a forint hivatalos devizaárfolyamait;

i) ellátja a nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsággal kapcsolatban reá háruló feladatokat, továbbá az Elnöki Tanács, illetve a Minisztertanács által meghatározott egyéb feladatokat.

1/A. § (1) A Bank az operatív devizagazdálkodás és devizamonopólium központi szerve. A pénzügyminiszter a maga részére fenn nem tartott vagy más szervre át nem ruházott devizahatósági jogkörét a Bank útján gyakorolja. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank általános hatáskörű devizahatóság. A Bank szabályozza a külső gazdasági kapcsolatokkal összefüggő hitel- valuta-és devizaműveleteket, ellátja a nemesfémgazdálkodás körében ráruházott teendőket.

(2) A Bank a devizagazdálkodás körébe tartozó feladatok ellátására más pénzintézetet felhatalmazhat, illetve más gazdálkodó szervezetet megbízhat.

1/B. § A Bank - a jegybanki feladataitól elkülönítve, de a jegybanki szabályozás keretei között - pénzintézeti tevékenységi körbe tartozó bankműveleteket is végez, így különösen betéteket gyűjt, hiteleket nyújt, vállalkozásokban vesz részt, továbbá - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - bankszámlát vezet költségvetési szervek, társadalmi szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont] részére."

2. § A tvr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) Bankjegyek és érmék kibocsátására csak a Bank jogosult.

(2) A forgalomban levő bankjegyeknek és érméknek arannyal, külföldi fizetőeszközökkel, továbbá rövid lejáratú kölcsönökkel és értékpapírokkal kell fedezve lenniük.

(3) A Bank által kibocsátott bankjegyeket és érméket magyar törvényes értékben teljesítendő fizetésnél mindenki köteles névértékben elfogadni.

(4) A hamis bankjegyet és érmét ellenérték nélkül be kell szolgáltatni a Bankhoz.

(5) A csonka forintbankjegyért a Bank arányosan csökkentett ellenértéket térít, feltéve, hogy a bankjegynek legalább egybefüggő fele részét benyújtják. A sérült bankjegyek becseréléséért a Bank költséget számít fel. A csonka vagy sérült forintérmékért a Bank ellenértéket nem térít.

(6) Megsemmisült bankjegy vagy érme ellenértékét a Bank nem téríti meg. Bankjegy vagy érme tekintetében megsemmisítési eljárás nem indítható."

3. § A tvr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bank a Minisztertanács közvetlen felügyelete alatt működik."

4. § A tvr. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bank elnökét az Elnöki Tanács, első elnökhelyettesét és elnökhelyetteseit a Minisztertanács nevezi ki."

5. § A tvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. § (1) A Bankot jegybanki feladatainak ellátásával összefüggésben keletkező - akár lejárt, akár le nem járt - követelése tekintetében, belföldi adósának bármilyen címen birtokába jutott vagyontárgyai felett törvényes zálogjog illeti meg. A Bank követelését törvényes zálogjoga alapján a zálogtárgyakból bírósági eljárás nélkül, a legalkalmasabbnak talált módon elégítheti ki.

(2) A Bankot követelései tekintetében adósának vagyonán - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köztartozásokat közvetlenül követő rangsorban illeti meg a kielégítési jog.

(3) A Bank ellen bírósági eljárás belföldön csak Budapesten indítható, és a Bank más személyek ellen - a munkaviszonyból származó perek kivételével - Budapesten indíthat eljárást akkor is, ha egyébként budapesti bíróság nem lenne illetékes."

6. § Ez a törvényerejű rendelet 1985. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a tvr. 8. § (1) bekezdésének második mondata, valamint a 8. § (2) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti, a 8. § (1) bekezdésében pedig az utalás az 1. § (2) és (4) bekezdése helyett az 1. § (2) bekezdésére és 1/A. §-ra módosul.

Losonczl Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára