Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A Minisztertanács felhatalmazása alapján a következőket rendeljük:

1. §

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: Kresz.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A jelzőőr jelzőtárcsával vagy - feltartott, illetőleg vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett - piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni."

2. §

A Kresz. 8. §-a (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik és a § a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben említett fényjelző készülék folyamatos zöld fényjelzésnél folyamatos, a villogó zöld fényjelzésnél szaggatott kiegészítő hangjelzést adhat."

3. §

(1) A Kresz. 9. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A járműforgalom irányítására szolgáló, fényjelző készülékek:)

"b) a kerékpárút vagy kerékpársáv forgalmának irányítására szolgáló fényjelző készülék: kerékpárt ábrázoló három (felül piros, középen sárga, alul zöld fényű) lámpából áll és sorrendben zöld. sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;"

"e) a forgalmi sáv foglaltságát jelző vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelző készülék: két egymás mellett elhelyezett lámpából áll és "X" alakú piros vagy lefelé mutató nyílalakú zöld fényjelzést ad."

(2) A Kresz. 9. §-a (6)-(8) bekezdéseinek számozása (7)-(9) bekezdésre változik és a § a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelző készülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa "BUSZ" feliratú fehér fényjelzést ad, autóbusszal vagy trolibusszal - a fényjelző készülék más fényjelzésétől függetlenül - az autóbusz forgalmi sávban tovább szabad haladni."

4. §

A Kresz. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említeti "ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező" jelző táblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt - ilyen útburkolati jel hiányában a jelzőtábla előtt - meg kell állni és tovább haladni csak abban az esetben szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik."

5. §

(1) A Kresz. 13. §-ának e) pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) "Kerékpárút" (26. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok csak a kerékpárúton közlekedhetnek; a kétkerekű segédmotoros kerékpárok és a segédmotoros rokkantkocsik, ha ezt jelzőtábla nem tiltja - legfeljebb 20 km/óra sebességgel - a kerékpárutat is igénybe vehetik: más jármű közlekedése a kerékpárúton tilos;"

(2) A Kresz. 13. §-a a következő f), g), h), i) és j) ponttal egészül ki:

"f) "Kerékpárút vége" [26/a) ábra]

26/a. ábra

g) "Gyalogút" (26/b ábra); a tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok közlekedésére szolgál; jármű közlekedése a gyalogúton tilos;

26/b. ábra

h) "Gyalogút vége" (26/c ábra);

26/c. ábra

i) "Gyalog- és kerékpárút" (26/d és 26/e ábra);

26/d. ábra

26/e. ábra

j) "Gyalog- és kerékpárút vége" (26/f és 26/g ábra);

26/f. ábra

26/g. ábra"

(3) A Kresz. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha az (1) bekezdés g) vagy i) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, ezen az időszakon kívül -legfeljebb 20 km/ó sebességgel, a gyalogosok illetőleg a gyalogosok és a kerékpárosok veszélyeztetése nélkül - célforgalomban járművek (más járművek) is közlekedhetnek a gyalogúton illetőleg a gyalog- és kerékpárúton."

6. §

(1) A Kresz. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Ha a táblán tehergépkocsik jelképe van, a tilalom az egymást követő járművek közül csak a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a mezőgazdasági vontatókra és a lassú járművekre vonatkozik."

(2) A Kresz. 14. § (1) bekezdése q)-v) pontjainak jelölése r)-w) pontra változik és a bekezdés a következő új q) ponttal egészül ki:

"q) "Autóbusszal behajtani tilos" (42/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra autóbusszal - kivéve a menetrend szerint közlekedő autóbuszt - behajtani tilos;

42/a. ábra"

(3) A Kresz. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az (1) bekezdés n)-x) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán "Kivéve áruszállítás" felirat van, áruszállítást végző járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha úticélja a jelzőtáblával megjelölt úton van."

(4) A Kresz. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja."

(5) A Kresz. 14. §-a (8) bekezdésének a számozása (10) bekezdésre változik és a § a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a "Sebességkorlátozás" jelzőtáblát a "Lakott terület, kezdete" jelzőtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed."

(6) A Kresz. 14. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn."

(7) A Kresz. 14. §-a a következő (11), (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha a "Kivéve célforgalom" vagy a "Kivéve áruszállítás" feliratú kiegészítő tábla időszakot is megjelöl, az útra célforgalomban is csak ebben az időszakban szabad behajtani és azt a megjelölt időszak végéig el kell hagyni.

(12) Az (1) bekezdés n)-t) pontjában említett jelzőtáblánál az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a munka végeztével a járművel az utat haladéktalanul el kell hagyni.

(13) Az (1) bekezdés n)-p), t) és u) pontjában említett jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a tilalom ellenére behajthat, ha úticélja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/ óra sebességgel szabad közlekedni."

7. §

A Kresz. 15. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/a ábra). Ilyen helyen az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalant lehetővé teszi.

61/a. ábra

(7) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (63/a ábra) az útpadkán, illetőleg az 1 tonnánál nem nagyobb tengelyterhelésű járművek járdán történő megállás (várakozási) tilalmára is utal.

63/a. ábra"

8. §

(1) A Kresz. 16. §-a (1) bekezdésének p) pontjában a 83. ábra helyébe a következő ábra kerül:

83. ábra

(2) A Kresz. 16. § (1) bekezdésének u) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A jelzőtábla azt is jelezheti, hogy az alárendelt melyik irányból torkollik az elsőbbséggel rendelkező útba (89/a ábra). A jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla mutathatja az útkereszteződés alaprajzi vázlatát, vastag vonallal jelezve az elsőbbséggel rendelkező út vonalvezetését (89/b/ábra);

89/a. ábra

89/b. ábra"

(3) A Kresz. 16. §-ának (1) bekezdése a következő z/1 és z/2 ponttal egészül ki:

"z/1. "Gyalogosok" (95/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten gyalogosok közlekedésével;

95/a. ábra

z/2. "Kerékpárosok" (95/b ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten kerékpárosok közlekedésével.

95/b. ábra"

(4) A Kresz. 16. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) "Vasúti átjáró kezdete" (98-99. ábra), illetőleg "Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete"

(99/a-99/b ábra);

98. ábra

99. ábra

99/a. ábra

99/b. ábra

9. §

(1) A Kresz. 17. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a 103. ábra helyébe a következő ábra kerül:

103. ábra

(2) A Kresz. 17. §-ának (1) bekezdése a következő a/1 és d/1 ponttal egészül ki:

"a/1. "Gyalogos alul- vagy felüljáró" (103/a. ábra):

103/a. ábra"

"d/1. "Taxiállomás" (109/a ábra):

109/a. ábra"

(3) A Kresz. 17. §-a (1) bekezdésének e) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Kiegészítő tábla jelezheti továbbá, hogy a várakozóhely mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére van fenntartva (115. ábra):

215. ábra"

(4) A Kresz. 17. §-a (1) bekezdésének f), g), h), i), j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"f) "Besorolás rendjét jelző tábla" (116. ábra): a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződés előtt -a továbbhaladási iránytól függően - melyik forgalmi sávba kell besorolni; a nyilak szárában -pajzs alakban - az út számozása is feltüntethető;

116. ábra

g) "Autóbusz forgalmi sáv" (117. ábra):

117. ábra

h) "Kapaszkodó sáv" (118. ábra): a tábla emelkedő úton a lassabban haladó járművek közlekedésére szolgáló kiegészítő sáv (kapaszkodó sáv) kezdetét jelzi. A tábla jelezheti azt a sebességértéket is, amelynél kisebb sebességgel haladó jármű a kapaszkodó sávot köteles igénybe venni (119. ábra)

118. ábra

119. ábra

i) "Kapaszkodó sáv vége" (120-121. ábra):

120. ábra

121. ábra

j) "Lakó- pihenő övezet" (122. ábra):

122. ábra

k) "Lakó- pihenő övezet vége" (123. ábra):

123. ábra"

(5) A Kresz. 17. §-a (1) bekezdésének l), m), n), o), p) és q) pontja hatályát veszti és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről a 2. számú függelékben meghatározott jelzőtáblák adnak tájékoztatást."

10. §

(1) A Kresz. 18. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

"o) veszélyes helyre figyelmeztető vonal (158/a. ábra): e vonallal együtt útburkolati jel jelezheti i veszély jellegét is (158 b, 158/c és 158/d ábra):

158/a. ábra

158/b. ábra

158/c. ábra

158/d. ábra"

(2) A Kresz. 18. §-a a következő (3), (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Különösen veszélyes helyekre - elsősorban a vasúti átjáró és az útkereszteződés területére -szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színű útburkolati jel (158/e ábra) hívhatja fel a járművezetők figyelmét.

158/e. ábra

(4) A kerékpársávot az úttest többi részétől folytonos - az útkereszteződésnél szaggatott -sárga vonal választja el.

(5) A járdára festett folytonos fehér vonal azt a határt jelzi, ameddig a járművek a járdának az úttest felőli részét várakozás céljára igénybe vehetik.

(6) A gyalog- és kerékpárútra festett folytonos fehér vonal - a jelzőtábla jelzésének megfelelően - a gyalogos és a kerékpáros forgalmat választja el egymástól."

11. §

(1) A Kresz. 19. §-a (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben említett berendezések üzemzavarát jelzi, ha]

"b) a félsorompó rúdja nyitott vagy félig nyitott állapotban van és a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít;"

(2) A Kresz. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A továbbhaladást - a 39. § (1) bekezdésében foglaltak megtartása mellett - engedélyezi

a) a fénysorompó villogó fehér fényjelzése,

b) a teljes sorompó rúdjainak nyitott helyzete, feltéve, hogy a sorompót kiegészítő hang- vagy fényjelző berendezés jelzést nem ad."

12. §

(1) A Kresz. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az út kanyarulatát - veszélyes útkanyarulatban a veszélyt jelző táblán felül - az útkanyarulatban elhelyezett olyan tábla is jelezheti, amelyen nyílalakú fekete-fehér sávok mutatnak a továbbhaladás irányába (159. ábra).

159. ábra"

(2) A Kresz. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Négyszögletű fekete alapon fehér számértéket feltüntető jelzés azt a sebességet (km/órában) jelzi, amellyel forgalomirányító fényjelző készülékek előtt az egyenletes haladás érdekében közlekedni célszerű (160. ábra).

160. ábra"

13. §

A Kresz. a következő 20/A §-sal egészül ki:

"20/A. §

Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések

A 11-18. és a 20. §-ban meghatározott közúti jelzések ábráiban a feliratok, a számértékek, a továbbhaladás irányát jelző nyilak, az útkereszteződések és útszűkületek alaprajzi vázlatait feltüntető vonalak, továbbá az egyéb területek alaprajzi vázlatai (74., 106., 111., 112., 130., 138., 139., 155., 156. és 157. ábra) példálózó jellegűek; e jelzések mindenkor a tényleges helyzetet, illetőleg szabályozást tüntetik fel."

14. §

(1) A Kresz. 21. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

(3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban

a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,

b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá az emberi erővel tolt vagy hajtott betegszállító kocsival közlekedő gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon

haladhatnak."

(2) A Kresz. 21. §-ának (9) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A gyalogosnak tilos)

"g) az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van."

(3) A Kresz. 21. § (10) bekezdésének a számozása (11) bekezdésre változik és a § a következő új (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi."

15. §

A Kresz. 25. §-a (3)-(5) bekezdésének a számozása (4)-(6) bekezdésre változik és a § a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az autóbusz öbölt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és lassítósávot, valamint a kerékpársávot a jobbra tartási, illetőleg az úttest jobb szélén való haladási kötelezett ség[ (2) bek.] szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni és csak az úttest menetirány szerint jobb oldalának haladási irányával azonos irányban."

16. §

(1) A Kresz. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(2) Olyan járművel, illetőleg járműszerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy - előzést végrehajtó - személygépkocsi biztonságosan besorolhasson.

Nincs szükség ilyen követési távolság tartására

a) ha

- a vezető előzésre készül fel,

- az úttest menetirány szerinti jobb oldalán két-vagy több forgalmi sáv van, vagy

- az úton az előzés tilos,

b) fegyveres erők oszlopban haladó gépjárművei között,

c) egy nyomon haladó jármű (kétkerekű motorkerékpár, segédmotoros kerékpár vagy kerékpár)

követése esetén."

(2) A Kresz. 27. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

17. §

(1) A Kresz. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Járművel irányt változtatni (különösen terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépni, forgalmi sávot változtatni, másik útra bekanyarodni, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letérni) csak a vele azonos irányban és a vele szemben haladó, irányt nem változtató járművek veszélyeztetése nélkül szabad."

(2) A Kresz. 29. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A jármű vezetője egyéb esetben (pl. útkereszteződésben kanyarodó főútvonalon való továbbhaladása esetében) is adhat irányjelzést, ha ezzel továbbhaladási irányáról a közlekedés más résztvevői számára többlet tájékoztatást ad; az irányjelzés azonban megtévesztő nem lehet."

18. §

(1) A Kresz. 31. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A kerékpársávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni."

(2) A Kresz. 31. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Elsőbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik

a) jobbra vagy balra bekanyarodó járművel

- annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá

- az azonos irányból érkező villamos részére,

b) jobbra bekanyarodó járművel az úttest jobb szélén levő, kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton érkező jármű részére,

c) balra bekanyarodó járművel

- az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű,

- az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton érkező jármű

részére."

(3) A Kresz. 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal esetén

a) az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a főútvonalon kanyarodó és az arról letérő járműre egyaránt vonatkozik.

b) a főútvonalról letérő járművel elsőbbséget kell adni a főútvonalon továbbhaladó jármű részére."

19. §

A Kresz. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a személy és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez a járművezetőnek gondoskodnia kell arra alkalmas irányító személy közreműködéséről. Az irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármű mögötti területet és a jármű vezetőjével is kapcsolata legyen."

20. §

A Kresz. 34. § (8) bekezdés e) pontjának második fordulata helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos előzni: útkereszteződésben és közvetlen útkereszteződés előtt, kivéve)

"- ha a jármű főútvonalon vagy olyan más úton halad, amelyen elsőbbségét jelzőtábla (16. § (1) bek. u) pont) jelzi."

21. §

(1) A Kresz. 36. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Az autóbusz öbölt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és a lassítósávot, valamint a kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni."

(2) A Kresz. 36. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos)

"b) Két járműnek - az egy nyomon haladó jármű melletti elhaladást kivéve - ugyanabban a forgalmi sávban egymás mellett haladni;"

(3) A Kresz. 36. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbuszok és trolibuszok - a kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhatnak. Más jármű erre a forgalmi sávra, a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve, nem hajthat rá."

(4) A Kresz. 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ahol kapaszkodó sáv van, a kapaszkodó sávon kell haladniok azoknak a járműveknek, amelyek a jelzőtáblán (17. § (1) bek. h) pont) megjelölt - ennek hiányában lakott területen kívül 70 km/óra. lakott területen 50 km/óra - sebességnél lassabban haladnak."

22. §

A Kresz. 38. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha útburkolati jel (terelő- vagy záróvonal) a villamospályára vezeti az egyéb járművek forgalmát, a (2) bekezdésben foglalt tilalom nem érvényesül; a villamospályára - a villamosforgalom zavarása nélkül - más jármű is ráhajthat. Ilyen esetben a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe kell venni."

23. §

A Kresz. 39. § (5) bekezdésének számozása (6) bekezdésre változik és a § következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Nem szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha azon folyamatosan áthaladni nem lehet."

24. §

A Kresz. a következő 39/A. §-sal egészül ki:

"39/A. §

Közlekedés lakó-pihenő övezetben

(1) Lakó-pihenő övezetbe - a "Lakó-pihenő övezet" jelzőtáblától a "Lakó-pihenő övezet vége" jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:

a) kerékpár,

b) az ott lakók vagy az odalátogatók személygépkocsija, motorkerékpárja, segédmotoros-kerékpárja,

c) az ott lakók költöztetését végző tehergépkocsi,

d) az oda áruszállítást végző, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, valamint motoros tricikli és segédmotorostricikli,

e) az oda építkezés céljából építőanyagot szállító tehergépkocsi,

f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági vagy közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló gépjármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad."

25. §

(1) A Kresz. 40. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A megállást irányjelzéssel jelezni kell."

(2) A Kresz. 40. § (5) bekezdésének e), h), i) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tilos megállni)

"e) kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül;"

"h) más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jelből más következik;"

"i) autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megállóhelyén megálló autóbuszt (trolibuszt),"

"k) egy tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán;"

(3) A Kresz. 40. §-ának (5) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

"l) kapaszkodó sávon, gyorsító- és lassító sávon, valamint kerékpársávon;

m) különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel (18. § (3) bek.) jelzett területen."

(4) A Kresz. 40. §-a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Járdán az 1 tonnánál nem nagyobb tengelyterhelésű járművel abban az esetben szabad megállni, ha az úttesten a megállás tilos és

a) főútvonalon a járdán a megállást közúti jelzés kifejezetten megengedi;

b) egyéb úton, ha a megálló jármű a gyalogosok forgalmát nem akadályozza."

26. §

A Kresz. 41. §-a (3)-(6) bekezdésének számozása (4)-(7) bekezdésre változik és a § a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a járművével olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés (15. § (6) bek.) azonban e járműre is irányadó."

27. §

A Kresz. 42. §-a (2) bekezdésének a számozása (3) bekezdésre változik és a § a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad."

28. §

A Kresz. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti."

29. §

(1) A Kresz. 44. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Nem kell tompított fényszóróval kivilágítani az "egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú járművet, amely sík úton önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes."

(2) A Kresz. 44. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A forgalomban résztvevő motorkerékpárt - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani."

30. §

A Kresz. 45. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az úttesten álló járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve, ha közvilágítás van vagy a járművet egyéb külső fényforrás kellően megvilágítja."

31. §

(1) A Kresz. 47. § (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány)

"g) a járművön - a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl."

(2) A Kresz. 47. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Személygépkocsi tetőcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re túlnyúlik."

32. §

A Kresz. 48. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, (7) és (8) bekezdésének a számozása (8) illetőleg (9) bekezdésre módosul, és a § a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Motorkerékpárral csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a vezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.

(7) Lakott területen kívül 1986. évi január hó 1 napjától segédmotoros motorkerékpárral csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a vezető becsatolt bukósisakot visel."

33. §

A Kresz. 50. §-a (2) bekezdésének bevezető része és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

"(2) A figyelmeztető jelzést használó, út- vagy közmű építésére, fenntartására, illetőleg tisztítására szolgáló jármű vezetője, ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza,"

"c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet;"

"e) behajthat olyan útra, ahová egyébként behajtania tilos."

34. §

A Kresz. 51. §-a (1) bekezdésének a bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti forgalomban csak az út kezelőjének hozzájárulásával (útvonalengedély), az abban meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával szabad részt venni."

35. §

A Kresz. a következő 51/A. §-sal egészül ki:

"51/A. §

A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése

A Kresz. 14. §-ának (13) és 41. §-ának (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt illeti meg, aki a lakóhelye szerint illetékes egészségügyi hatóságtól erre engedélyt kapott és járművén az engedélyre utaló jelzés van."

36. §

A Kresz. 53. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A villamospótló autóbusz a villamospályán is haladhat. Ebben az esetben a villamos megállóhelyénél levő járdasziget bal oldalán haladhat és megállhat, továbbá a villamosforgalom irányítására szolgáló külön fényjelző készülék jelzését kell figyelembe vennie."

37. §

(1) A Kresz. 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpáros menetiránya szerint az úttest jobb szélén levő kerékpársávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy - ha kerékpározásra alkalmas - az útpadkán, ahol ez sincs, szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni."

(2) A Kresz. 54. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

(4) Kerékpárral

a) a kerékpársávról vagy

b) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá

c) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia."

(3) A Kresz. 54. §-a (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos)

"c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpárutánfutót kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni;"

(4) A Kresz. 54. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés a) és c) pontjában, a (6) bekezdésben, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjában foglalt rendelkezést a segédmotoros kerékpárok közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy

a) kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, valamint

b) segédmotoros kerékpáron utast szállítani,

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad."

38. §

(1) A Kresz. 59. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyében következő rendelkezés lép:

"A járművek eltávolítására a közlekedési hatóság, illetőleg az út kezelője is jogosult; erről azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell."

(2) A Kresz. 59. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A járművet a tűzoltóság is eltávolíttathatja; erről azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell."

39. §

(1) A Kresz. Függelékének jelölése 1. számú Függelékre változik és II. részének t), u) és v) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"t) Sajáttömeg: üzemanyaggal feltöltött és a szükséges tartozékokkal (szerszám, pótkerék stb.) ellátott üres jármű tömege.

u) Össztömeg: a jármű saját tömegének, valamint a rajta levő személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.

v) Megengedett legnagyobb össztömeg: az illetékes hatóság által meghatározott az a tömeg, amelyet a jármű össztömege nem haladhat meg."

(2) A Kresz. szövegében említett az "önsúly", a "tényleges összsúly", valamint a "megengedett legnagyobb összsúly" helyett az (1) bekezdésben említett fogalmakat, a mértékegységek megnevezésénél az SI mértékrendszerben alkalmazott mértékegységeket kell értelemszerűen alkalmazni.

40. §

A Kresz. a következő 2. számú Függelékkel egészül ki:

"2. számú Függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú együttes rendelethez

I.

Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák: a) "Elsősegélyhely" (1. ábra)

1. ábra

b) "Kórház" (2. ábra)

2. ábra

c) "Műszaki segélyhely" (3. ábra)

3. ábra

d) "Távbeszélő állomás" (4. ábra)

4. ábra

e) "Üzemanyagtöltő állomás" (5. ábra)

5. ábra

f) "Idegenforgalmi tájékoztatás" (6. és 7. ábra)

6. ábra

7. ábra

g) "Rendőrség" (8. ábra)

8. ábra

h) "Étterem" (9. ábra)

9. ábra

i) "Büfé" (10. ábra)

10. ábra

j) "Iható víz" (11. ábra)

11. ábra

k) "Nyilvános illemhely" (12. ábra)

12. ábra

l) "Szálloda, motel" (13. ábra)

13. ábra

m) "Bérelhető faház" (14. ábra)

14. ábra

n) "Táborozásra, illetőleg lakókocsik részére kijelölt hely" (15.-17. ábra)

15. ábra

16. abra

17. ábra

o) "Múzeum" (18. ábra)

18. ábra

p) "Műemlék épület" (19. ábra)

19. ábra

q) "Műemlék templom" (20. ábra)

20. ábra

r) "Műemlék vár; várrom" (21. ábra)

21. ábra

s) "Vasútállomás" (22. ábra)

22. ábra

sz) "Hajóállomás" (23. ábra)

23. ábra

t) "Repülőtér" (24. ábra)

24. ábra

u) "Komp vagy nyitható híd" (25. ábra)

25. ábra

v) "Parkolj és utazz" (26. ábra)

26. ábra

w) "Arborétum, nemzeti park" (27. ábra)

27. ábra

x) "Jelzett turista út; erdei tornapálya" (28. ábra)

28. ábra

y) "Sípálya" (29. ábra)

29. ábra

z) "Fürdőhely" (30. ábra)

30. ábra

zs) "Lovaglás" (31. ábra)

31. ábra"

41. §

Ez a rendelet 1984. évi július hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a Kresz. 37. §-ának (5), 65. §-ának (1) és 66. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti. A Kresz. 37. §-a (5) bekezdésének rendelkezése a rendelet kihirdetésétől nem alkalmazható.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedési miniszter

Dr. Horváth István s. k.,

belügyminiszter