3/1966. (V. 31.) NIM rendelet

a bel- és külterületi települések villamos hálózatfejlesztésének szabályozásáról

A villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 40/1962. (XI. 11.) Korm. rendelet 16. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel és az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából bel-és külterületen az Országos Építésügyi Szabályzat I. kötet 6. és 10. §-ában megjelölt fogalmakat kell érteni.

(2) E rendelet nem terjed ki az egyes fogyasztói berendezéseknek a villamosmű hálózatához való csatlakoztatására.

2. § (1) Elosztó vezetékhálózat [40/1962. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § d) pont] létesítésével, bővítésével, illetve rekonstrukciójával (a továbbiakban: hálózatfejlesztéssel) járó villamosítási igényeket az illetékes községi (járási jogú városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) gyűjti össze.

(2) A szakigazgatási szerv képviseli a fogyasztói hálózatfejlesztési igényeket az áramszolgáltatóval szemben, eljár a községfejlesztési alapból történő hozzájárulás megállapítása érdekében, s megszervezi az önként vállalt fogyasztói hozzájárulásokat.

3. § A hálózatfejlesztés megvalósítható

a) költségvetési juttatásból,

b) községfejlesztési alapból, illetve

c) önként vállalt fogyasztói hozzájárulásból.

Hálózatfejlesztés a "Külterületi települések villamosítása" c. beruházási program keretében

4. § (1) A külterületi településeken megvalósítandó hálózatfejlesztésre az Országos Tervhivatal évenként a "Lakosság villamosenergia ellátása" tervcímen belül célcsoportos költségvetési juttatást biztosít.

(2) A községi (járási jogú városi, városi kerületi) tanács (a továbbiakban: községi tanács) jogosult az általa megjelölt terület villamosítására előirányzott költségvetési juttatást a szükséglethez képest a községfejlesztési alapból kiegészíteni. Az ilyen hálózatfejlesztés tételes feladatait a fővárosi, megyei és megyei jogú városi tanácsoknak (a továbbiakban: megyei tanács) az áramszolgáltató bevonásával készült tervjavaslata tartalmazza.

5. § A községfejlesztési alapból vállalt kiegészítés esedékességét az áramszolgáltató és a szakigazgatási szerv együttesen állapítja meg. A szakigazgatási szerv köteles az esedékes összeget a megállapodás szerint a Magyar Beruházási Banknak az áramszolgáltató telephelye szerint illetékes fiókjához az áramszolgáltató "Lakosság villamosenergia ellátása" elnevezésű beruházási egysége javára átutalni.

6. § (1) A hálózatfejlesztési beruházás megvalósítása (tervezése, kivitelezése), elszámolása, valamint üzembehelyezése az áramszolgáltató feladata. Az áramszolgáltató köteles a szakigazgatási szervet a kivitelezés megkezdéséről és a végelszámolás alap-

ján a befejezett munka végösszegéről tájékoztatni, továbbá az üzembehelyezési eljárásra [1/1961. (XII. 9.) OT-PM-ÉM rendelet 250. §] meghívni.

(2) Ha a munka végösszege az e célra rendelkezésre álló beruházási pénzügyi források összegét nem éri el, a megtakarítás elsősorban a községfejlesztési alapból történő hozzájárulást csökkenti [1/1961. (XII. 9.) OT-PM-ÉM rendelet 162. § (5) bekezdés].

Egyéb hálózatfejlesztési igények kielégítése

7. § (1) A célcsoportos beruházási programion kívül jelentkező bel- és külterületi fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges hálózatfejlesztésre a szakigazgatási szerv az áramszolgáltatótól előzetes költségelőirányzatot kérhet. Az áramszolgáltató 60 napon belül köteles a költségelőirányzatot megadni és az igény kielégítésének lehetőségéről tájékoztatást adni vagy az igény teljesítésének gazdaságossági, illetőleg műszaki akadályát közölni.

(2) A szakigazgatási szerv a fogyasztói igények kielégítésének lehetőségéről és feltételeiről az áramszolgáltató értesítése alapján tájékoztatja az igénylőket.

8. § (1) Ha a községi tanács a hálózatfejlesztést községfejlesztési alapból, illetőleg önként vállalt fogyasztói hozzájárulásból kívánja megvalósítani, a szakigazgatási szerv az előzetes költségelőirányzat alapján az év május hó 31, napjáig az áramszolgáltatóhoz igénybejelentést tesz. A községi tanács éves tervének jóváhagyása szerint jogosult a szakigazgatási szerv az igénybejelentést módosítani,

(2) Az áramszolgáltató - ha az igény teljesítésének gazdaságossági vagy műszaki akadálya nincs -,60 napon belül köteles az igénybejelentésre nyilatkozni és közölni, hogy a hálózatfejlesztés megvalósítását

a) a következő naptári éven belül meghatározott időre (negyedévre) elvállalja, vagy

b) a következő naptári éven belül nem vállalja.

9. § A községi tanács az áramszolgáltató nyilatkozata alapján az érdekeltek bevonásával megállapítja az igénylők önként vállalt fogyasztói hozzájárulásának mértékét, a megállapított fogyasztói hozzájárulás összegét a szakigazgatási szerv az igénylőkkel a községfejlesztési alap javára befizetteti.

10. § (1) A hálózatfejlesztés megvalósításának vállalása esetében az áramszolgáltató legkésőbb a megvalósítási év március hó 31. napjáig köteles a szakigazgatási szervnek megküldeni

a) 50 000 Ft alatti munkáknál a tervezésre, valamint a kivitelezésre vonatkozó szerződéstervezetet, amelynek tartalmaznia kell az 1/1961. (XII. 9.) OT-PM-ÉM rendelet 87., illetőleg 107. §-ában foglaltakat,

b) 50 000 Ft feletti munkáknál a beruházás megvalósítására vonatkozó szerződéstervezetet, amelynek tartalmaznia kell a hálózatfejlesztés mértékét, költségét, megvalósítási időpontját és a községfejlesztési alapból biztosított pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásának időpontját.

(2) A beruházás megvalósítása a községi tanács községfejlesztési alap számlája terhére történik, ha a beruházás értéke az 50 000 Ft-ot nem haladja meg.

(3) Az 50 000 Ft feletti munkáknál a szakigazgatási szerv köteles a szükséges pénzügyi fedezetet a községfejlesztési alapról az áramszolgáltatónak telephelye szerint illetékes Magyar Beruházási Bank fióknál vezetett saját vállalati alap számlája javára átutalni.

11. § (1) Ha az áramszolgáltató a hálózatfejlesztés megvalósítását nem vállalja [8. § (2) bekezdés b) pont], a szakigazgatási szerv jogosult a tervezést és kivitelezést arra jogosított más vállalattal (villamosszerelő szakipari vállalattal) elkészíttetni. Ez esetben a szakigazgatási szerv köteles a kivitelezési tervdokumentációhoz a kivitelezés megkezdése előtt az áramszolgáltató hozzájárulását megszerezni és az előírt műszaki feltételek megtartásáról gondoskodni.

(2) Ha a kivitelezést nem az áramszolgáltató végezte, a műszaki átadás, átvételi eljáráson az áramszolgáltatónak - mint leendő üzemeltetőnek - részt kell vennie. Az üzembehelyezést csak az áramszolgáltató hajthatja végre.

12. § E rendelet szerint létesített elosztóhálózatot az áramszolgáltató veszi fel állóeszközei közé (aktiválja) és gondoskodik üzemeltetéséről.

13. § Ez a rendelet 1966. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Lévárdi Ferenc s. k.,

nehézipari miniszter

Tartalomjegyzék