1986. évi 3. törvényerejű rendelet

a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény módosításáról

1. § A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem magyar állampolgár, valamint ismeretlen elkövető által az országhatár átlépésekor elkövetett vagy ott felderített vám- és devizaszabálysértés miatt első fokon a határvámhivatal jár el."

2. § Az Sztv. 51. §-ának (4) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A szabálysértési hatóság a kifogást tárgyalás tartása nélkül is elutasíthatja, ha az elkövető a szabálysértés beismerése mellett csak a pénzbírság elengedését vagy mérséklését kéri, és meghallgatására nem tart igényt."

3. § Az Sztv. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szabálysértési hatóság tárgyalást tart, ha az ügy tárgyalás nélkül (51. §) nem intézhető el."

4. § Az Sztv. 61. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(5) Az elkövető és a tanú elővezetésével felmerülő költséget - az eljárás megszüntetése esetén is - az elővezetett viseli."

5. § Az Sztv. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"101. § Az a gondozásra kötelezett alkoholista, kábítószer élvező vagy gyógyszert kóros mértékben fogyasztó, aki a kötelező gondozás és gyógykezelés alól kivonja magát,

ötezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

6. § Az Sztv. 108/F. §-ának (1) bekezdése és e § címe helyébe a következő rendelkezés, illetőleg cím lép:

"Minőség tanúsítási kötelezettség megszegése

108/F. § (1) Aki a termék minőségének tanúsítását elmulasztja, illetőleg a vásárlási tájékoztató adására vonatkozó kötelességét megszegi, vagy a minőséget tanúsító okiratban a termék minőségéről valótlan adatot tanúsít,

ötezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

7. § Az Sztv. 113/A. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre változik:

"(3) Aki jövedékkel való visszaélés bűncselekménye (Btk. 311. §) vagy az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges feltételeket biztosítja,

tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

8. § Az Sztv. 116/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság tízezer forintra változik.

9. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1986. március 1-től kell alkalmazni.

(2) E törvényerejű rendelet hatálybalépésével

egyidejűleg

az Sztv. 34. §-ában a 35. §-ra való utalás 35-36. §-ra módosul,

az Sztv. 108/H. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti.

(3) E törvényerejű rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben a korábbi eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának, titkára