56/1986. (XII. 10.) MT rendelet

az állami biztosításfelügyeletről

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény (Ápt.) 34/B. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

(1) A biztosító intézetek (Ápt. 33. §. a továbbiakban: biztosító) és a biztosítási tevékenység felügyeletét a pénzügyminiszter az Állami Biztosításfelügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) útján gyakorolja.

(2) A Felügyelet hatásköre a belföldi székhelyű biztosítókra, továbbá a belföldön folytatott biztosítási tevékenységre terjed ki.

(3) Abban a kérdésben, hogy valamely tevékenység biztosítási tevékenységnek minősül-e, a Felügyelet állásfoglalása az irányadó.

2. §

(1) A biztosító létesítéséhez, tevékenységi körének meghatározásához és módosításához szükséges engedélyt [Ápt. 34. § (6) bekezdés] a Felügyelettől kell kérni.

(2) Biztosítási tevékenység a Felügyelet engedélyével végezhető.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelem tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

3. §

(1) A Felügyelet az engedélyt biztosítási ágazatonként elkülönítve (életbiztosítás, egyéb személybiztosítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás, viszontbiztosítás) adja meg.

(2) Az engedély részlegesen - területileg vagy meghatározott biztosítási üzletágra korlátozottan - is megadható.

(3) Ha a biztosítási tevékenység folytatását a biztosító az engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nem kezdi el vagy azt engedély nélkül szünetelteti, az engedély visszavonható.

4. §

(1) Az engedély megadása csak akkor tagadható meg, ha

a) a kérelem nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásoknak;

b) az alaptőke nem éri el a művelni kívánt biztosítási ágazat mindegyikére nézve az első üzleti évre tervezett biztosítási állomány díjbevételének 20%-át, de legalább egymilliárd forintot, biztosító szövetkezet és biztosító egyesület esetében a külön jogszabályban meghatározott összeget;

c) a kérelmező nem rendelkezik a biztosítási tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

(2) Az alaptőke összetételét - a jogszabályok keretei között -, a befizetés módját és idejét, valamint a viszontbiztosítási kötelezettséget a Felügyelet megállapíthatja.

5. §

A Felügyelet engedélye szükséges:

a) a biztosító alapító okiratának (alapszabálynak), a biztosítási szabályzatoknak és a díjkalkulációnk a módosításához;

b) valamely üzletág állományának más biztosítóra történő átruházásához;

c) külföldön fiók vagy képviselet megnyitásához, illetőleg megszüntetéséhez;

d) az engedélyezett biztosítási tevékenység szüneteltetéséhez.

6. §

(1) A biztonságos működés érdekében a Felügyeletnek be kell jelenteni - a pénzügyminiszter által megállapított - szakmai, pénzügyi és tárgyi feltételeknek az engedélytől eltérő lényeges változásait. A pénzügyminiszter további bejelentési kötelezettséget is megállapíthat.

(2) A biztosítási tartalékokat és felhasználásuk módját a pénzügyminiszter állapítja meg.

7. §

(1) A Felügyelet meghatározott szabályzatok alkalmazását vagy egyes kikötések érvényesítését kötelezően előírhatja, és ilyeneket ajánló jelleggel is közzétehet.

(2) A Felügyelet a biztosító intézetek tájékoztatási kötelezettségét előírhatja.

8. §

(1) A Felügyelet folyamatosan ellenőrzi, hogy a biztosítási tevékenység megfelel-e a jogszabályoknak, az engedélyeknek, továbbá a szabályzatoknak, valamint a biztosítottak anyagi biztonságának.

(2) A Felügyelet jogosult a biztosítási tevékenységet érintő adatok, beszámolók, bizonylatok, vizsgálati anyagok bekérésére, illetőleg az azokba való betekintésre.

9. §

(1) A Felügyelet a biztosítási kötelezettségek teljesítése, a biztosítottak anyagi biztonságának megóvása, valamint a biztosítási tevékenység törvényes működése céljából a következő intézkedéseket teheti:

a) előírhatja a biztosítási szabályzat vágy a díjkalkuláció módosítását, illetőleg új biztosítási szabályzat, kalkuláció meghatározott határidőn belüli benyújtását;

b) meghatározott időre megtilthatja, illetőleg korlátozhatja az üzletvitel folytatását a biztosítási tevékenység egészére vagy egyes üzletágaira kiterjedően;

c) kezdeményezheti vezetőállású dolgozónak a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásától való felmentését, és a szakszerű működés biztosítására meghatározott időre megbízottat jelölhet;

d) a biztosítási tevékenységre adott engedélyt (2. §) visszavonhatja.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alapján az engedély csak akkor vonható vissza, ha a biztosító

a) a jogszabályi előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megsérti;

b) a Felügyelet előírásainak ismétlődően, felszólítás ellenére nem tesz eleget.

10. §

A Felügyelet első fokú államigazgatási szervként jár el.

11. §

A pénzügyminisztert a biztosítási tevékenység fejlesztésében, felügyeleti feladatainak ellátásában a biztosítók és a biztosítottak képviselőit tömörítő Országos Biztosítási Tanács segíti. Ennek részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

12. §

Ez a rendelet 1987. január 1. napján lép hatályba.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Melléklet az 56/1986. (XII. 10.) MT rendelethez

1. A rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

- az alapító okirat (alapszabály) tervezetét;

- az üzletpolitikai tervet;

- az alkalmazni kívánt biztosítási szabályzatokat;

- a díjkalkulációkat

2. Az üzletpolitikai tervnek tartalmaznia kell a biztosító által művelni kívánt üzletágakat, a működési területét, az arra vonatkozó adatokat, hogy a tevékenység folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, továbbá induló vagyonának részletezését, a várható éves díjbevételt és a nyereségtervet

3. Életbiztosítás esetén a biztosítónak - az üzletpolitikai tervhez csatolva - elő kell terjesztenie az életbiztosítási díj kiszámításának és a díjtartalék képzésének módjára vonatkozó elveket is. Ezekhez csatolni kell az alapul vett valószínűségi táblázatokat, különösen a halálozási, baleseti, betegségi táblázatokat.

4. A biztosítási szabályzat tartalmazza azokat a szerződési feltételeket, amelyek az egyes biztosítási ágazatokban a biztosító által megkötött valamennyi szerződés alapjául szolgálnak. Ezen belül különösen

- a biztosítási esemény (események) meghatározását;

- azt az időtartamot, amely alatt a biztosítási esemény bekövetkezését be kell jelenteni;

- a biztosító szolgáltatásainak terjedelmét és teljesítésük módját, illetőleg idejét;

- a biztosító mentesülésének részletes feltételeit;

- a díjfizetés elmaradásának vagy késedelmes teljesítésének következményeit, ideértve a szerződés megszűnésének vagy a biztosító szolgáltatása korlátozásának részletes szabályait is;

- életbiztosításnál a visszavásárlási összeg és egyéb maradékjogok megállapításának módját

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére