10/1987. (IV. 3.) PM rendelet

a korlátolt felelősségű társaságokról szóló 1930. évi V. törvény egyes rendelkezéseiben meghatározott értékek forint értékéről, illetőleg a részvénytársaság alaptőkéjének és a részvények névértékének legkisebb mértékéről

A gazdasági társulásokra vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló 1986. évi 34. tvr. (a továbbiakban: Tvr.) 2. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

Az 1930. évi V. törvény

- 17. §-ában meghatározott legkisebb törzstőke összegének forint értéke: ötszázezer forint, a legkisebb törzsbetét forint értéke pedig százezer forint;

- 13. §-ának 3. bekezdésében a törzstőke készpénzben biztosítandó legkisebb összegének forint értéke: ötszázezer forint;

- 38. §-ában az egy szavazatra jogosító érték forint értéke ötezer forint;

- 66. §-ában meghatározott törzstőke összeg forint értéke hétmillió-ötszázezer forint;

- 79. §-ában annak a legkisebb összegnek a forint értéke, amelyre a törzstőke leszállítható: ötszázezer forint, de leszállítás esetén a törzsbetétek megmaradó része nem lehet kevesebb, mint százezer forint.

2. §

A részvénytársaság alaptőkéjének legalább ötmillió forintot kell kitennie, a részvények névértéke pedig nem lehet kisebb tízezer forintnál.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a Tvr. hatálybalépése után alakuló korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok tekintetében kell alkalmazni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

pénzügyminiszter