1986. évi 34. törvényerejű rendelet

a gazdasági társulásokra vonatkozó egyes rendelkezésekről

1. § A gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. számú törvényerejű rendelet 49. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő (3)-(4) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(6) bekezdés számozása (5)-(7) bekezdésre változik:

"(3) Belföldi jogi személyek részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot hozhatnak létre. E társaságok létrehozására, szervezetére és annak működésére, továbbá megszűnésére a reájuk vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit, egyebekben - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A kizárólag belföldi jogi személyek által létrehozott részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság határozatainak a jogszabályok és az alapszabály, illetőleg a társasági szerződés rendelkezéseivel való összhangjának felülvizsgálatára a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a mellékletben megjelölt jogszabályok ott felsorolt rendelkezései hatályukat vesztik.

(2) E törvényerejű rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kereskedelmi társaság formában alapított állami vállalatok működését.

(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a korlátolt felelősségű társaságokról és a csendes társaságokról szóló 1930. évi V. törvény 17-18., 38., 66., 79 és 106. §-ában meghatározott értékek helyett azok forint értékét, illetőleg a részvénytársaság alaptőkéjének és a részvények névértékének legkisebb mértékét megállapítsa.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Melléklet az 1986. évi 34. számú törvényerejű rendelethez

A törvényerejű rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi XXXVII. számú törvény 4. §-a, 10-13. §-a, 14. §-ából az "és a szövetkezetek" szövegrész, 15. §-a, 17. §-a, 29. §-a, 61. §-ának 1. pontja és a 3. pontból az "és" szövegrész 64-121. §-a, 159. §-ának utolsó mondata, 184. §-ának utolsó mondata, 221. §-a;

b) a korlátolt felelősségű társaságokról és a csendes társaságokról szóló 1930. évi V. törvény 5. §-a, 18. §-a 3. pontjának második mondata, 54. §-ának első bekezdéséből a "szövetkezetnél" szövegrész, 66. §-ának első bekezdéséből az "amely mérleget közzétenni köteles [56. § (2) bekezdése]; továbbá olyan társaság" szövegrész, 70. §-ának harmadik bekezdése, 73. §-a második bekezdésének első mondata és hatodik bekezdése, 81. §-ának utolsó mondata, 82. §-a 3. pontjának szövegéből a 16. §-ra történő utalás, 83. §-ának második bekezdése, 108. §-ának második és harmadik bekezdése, 114. §-a;

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 91. §-a és az előtte levő cím;

d) az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT számú rendelet 52. §-a;

e) a külföldi részvétellel működő gazdasági társulásokról szóló 28/1972. (X. 3.) PM számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdéséből a "közkereseti társaságként" szövegrész és 14. §-ának (2) bekezdéséből az "és a közkereseti társaságra" szövegrész;

f) az 1947. évi január hó 1. napjával készítendő forintmérlegről szóló 1790/1947. M. E. számú rendelet 15-37. §-ai és a 49-61. §-ai, valamint a rendelet kiegészítése tárgyában kiadott 6780/1947. M. E. számú rendelet 9. és 13. §-a.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére