11/1987. (XI. 6.) KM rendelet

a használaton kívüli közúti gépjárművek, illetőleg azok fődarabjainak bontása során kinyert alkatrészek minősítésének és újrahasznosításának műszaki követelményrendszeréről szóló 4/1985. (IV. 26.) KM rendelet módosításáról

A belkereskedelmi miniszterrel, az ipari miniszterrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A használaton kívüli közúti gépjárművek, illetőleg azok fődarabjainak bontása során kinyert alkatrészek minősítésének és újrahasznosításának műszaki követelményrendszeréről szóló 4/1985. (IV. 26.) KM rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú és 2. számú mellélete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 4/1985. (IV. 26.) KM, valamint az azt módosító 11/1987. (XI. 6.) KM rendelethez

Kiépítési feltételek

Fedett gépjárműbontó-állás, a továbbhasznosításra kinyert alkatrészek tárolására fedett alkatrészraktár és a tevékenység végzéséhez szükséges szakműhely.

Felszereltségi feltételek

A végezni kívánt tevékenység-fokozatok függvényében a gépjárművek össze- és szétszereléséhez alkalmas szerszámok, célszerszámok, felépítmény és fődarabemelők, anyagmozgató gépek.

A kiszerelt egységek és alkatrészeik tisztításához mosóberendezés, valamint a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minősítéséhez szükséges berendezések.

Közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek, szerkezeti egységek minősítése

A kiszerelt alkatrészt a 2. számú mellékletben közölt, az alkatrészre vonatkozó vizsgálati előírás alapján kell minősíteni. Több alkatrészből álló szerkezeti egységet épség és rendeltetésszerű működőképesség szempontjából - a szerkezeti egységre vonatkozó vizsgálati előírás alapján - egészében kell minősíteni.

A 2. számú mellékletben szereplő alkatrészek, szerkezeti egységek vizsgálatához típusonként.

- a gyártómű előírásait figyelembe véve - minősítési utasítást kell készíteni.

A vizsgálatokhoz szükséges eszközöket a 2. számú melléklet "vizsgálat eszköze" rovata tartalmazza.

A szerkezeti egységekre vonatkozó tételes vizsgálati előíráson túlmenően a minősítés általános szempontjai a következők:

- "Beépíthető", ha a szerkezeti egység ép, hiánytalan, rendeltetésszerűen működik, és teljesíti a gyártómű által előírt működési jellemző értékeket.

- "Javítható" minősítéssel hozható forgalomba, ha a szerkezeti egység jellegénél fogva javítható, de nem működik a gyártómű előírásainak megfelelően, vagy a járműbontó nem végez működésvizsgálatot.

- "Selejt", ha a szerkezeti egység háza törött, repedt, korrózió folytán erősen károsodott; csak szétbontva, alkatrészként hasznosítható.

A bontásból kikerült alkatrészek közül a következőket vizsgálat nélkül kell selejtezni:

- szétszerelt folyadékfék-szerkezet gumielemei,

- merev csővezetékek és tömlők légfékhez,

- csőkötés elemek légfékhez,

- szétszerelt légfékszelepek gumialkatrészei,

- csavarkötések biztosítóelemei,

- fékpofán levő fékbetét, ha vastagsága nem éri el a gyári méret 70%-át, vagy fékfolyadékkal, illetve zsírral szennyezett.

A vizsgálat alapján a minősített alkatrészt színjelzéssel kell ellátni:

A 2. számú mellékletben az R-rel jelölt selejt minősítésű alkatrészt roncsolással további felhasználásra alkalmatlanná kell tenni.

A *, **-gal jelölt előírásokban foglalt kötelmek a beépítést végzőt terhelik.

A bontó, illetőleg értékesítő szervezet kötele3 az általa forgalomba hozott szerkezeti egységre vonatkozó *-gal vagy **-gal jelölt előírást a beépítést végző tudomására hozni és a számlán feltüntetni (pl.: bélyegzővel).

2. számú melléklet a 4/1985. (IV. 26.) KM, valamint az azt módosító 11/1987. (XI. 6.) KM rendelethez

Tartalomjegyzék