1987. évi 15. törvényerejű rendelet

az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény módosításáról

1. § Az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törvény hatálya az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenységekre, valamint a lakosságnak és a környezetnek az ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelmére terjed ki."

2. § A Tv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hatósági engedély szükséges

a) radioaktív anyag birtoklásához, előállításához, termeléséhez, forgalomba hozatalához, tárolásához, szállításához, felhasználásához és átalakításához,

b) radioaktív anyag és hulladék elhelyezéséhez,

c) nukleáris létesítmények és az a) és b) pontban felsorolt tevékenységet szolgáló létesítmény, vagy berendezés létesítéséhez, üzembehelyezéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, javításához és megszüntetéséhez,

d) ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításához, üzemeltetéséhez, javításához, átalakításához és megszüntetéséhez."

3. § A Tv. 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) Ha az atomenergia alkalmazásának következtében a lakosság várható sugárterhelése és a környezet radioaktív szennyezettségének a mértéke meghaladja az erre az esetre megállapított határértéket, a megfelelő intézkedések megtételéről a Minisztertanács gondoskodik."

4. § Ez a törvényerejű rendelet 1987. október 1-jén lép hatályba.

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára