17/1987. (XII. 31.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet

az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet módosításáról

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

(1) Az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH számú együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Alapot a fakitermelési költségek terhére az erdőfenntartási járulék befizetésével kell képezni. A járulékot az Alap számláját kezelő pénzintézetnél (a továbbiakban: Bank) vezetett központi számlára kell befizetni."

(2) A R. 3. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Alapba történő tárgyévi erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettséget valamennyi erdőgazdálkodó szervezetre az erdőfelügyelőség az éves fakitermelési tervben, illetve póttervben előírt bruttó fatérfogat alapján és a természeti feltételek különbségeinek figyelembevételével határozatban állapítja meg. Az erdőfenntartási járulék számítási alapját a MÉM a Pénzügyminisztériummal (a továbbiakban: PM) és az Országos Tervhivatallal (a továbbiakban: OT) egyetértésben határozza meg.

(3) Ha az éves tényleges fakitermelés mennyisége meghaladja a fakitermelési tervben szereplő és az erdőfenntartási járulék kivetés alapját képező mennyiséget, a különbözet mértékéig az év végi leszámoláskor pótjárulékot kell kivetni.

(4) Ha a fakitermelési terv végrehajtásának elmaradása nem az erdőgazdálkodó szervezetnek felróható okból következik be, az erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettsége alól - az elmaradás mértékéig - az erdőfelügyelőség felmentést adhat."

(3) A R. 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Valamennyi erdőgazdálkodó szervezetnek az Alapba kell befizetni az erdők más célra történt igénybevétele miatt az erdőért kapott kártalanítás összegét vagy ellenértékét, amelyet az erdőgazdálkodó szervezet kérelmére a MEM az erdőgazdálkodás fejlesztésének céljára visszajuttat."

2. §

A R. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdőművelési munkákat - az árszabályozás körébe nem tartozó - elszámoló árak alapján kell elszámolni, amelyeket az 1. számú melléklet tartalmaz.

(2) Az egyedi kalkulációk alapján elszámolásra kerülő munkák és teljesítmények körét és az elszámolás módját a 2. számú melléklet szabályozza.

(3) A tényleges ráfordítások alapján elszámolható (nem elszámoló áras) munkákat - bármely forrásból - csak az erdőfelügyelőség által évente előzetesen jóváhagyott költségvetés alapján, az engedélyezett összegen belül lehet kifizetni."

3. §

A R. 7. § a) pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Erdőfelújításnál csak akkor kell részletes tervet készíteni, ha a hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási tervből (a továbbiakban: erdőterv) hiányzik az erdősítés célállományú előírása."

4. §

A R. 8. §-ának (2) bekezdésében a "köbméterenként 700 Ft" szövegrész helyébe "köbméterenként 1000 Ft" szövegrész; a (4) bekezdésben a "hektáronként 4000 Ft-nak" szövegrész helyébe "hektáronként 5000 Ft-nak" szövegrész; a (6) bekezdésben a "hektáronként 1000 Ft-nak" szövegrész helyébe "hektáronként 3000 Ft-nak" szövegrész lép.

5. §

A R. 1. és 2. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

6. §

E rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba; egyidejűleg a R-ben szereplő egységár és díj kifizetés elszámoló ár és díj kifejezésre módosul.

Váncsa Jenő s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Dr. Villányi Miklós s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 17/1987. (XII. 31.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelethez

1. A R. 1. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Erdőművelési egységárak és díjak

I. Kivitelezési tervdokumentáció díjszabása

Célcsoportos beruházásból erdősítés-tervezési díjat csak az alábbi tervezésekért és csak akkor lehet kifizetni, ha a tervezésre az erdőfelügyelőség adott megbízást, vagy a tervezési megbízást előzetesen engedélyezte:

- Zöldövezeti telepítés és útkísérő ligetes fásítás (200 méterenkénti részletes sémával) tervezéséért 300 Ft/ha

- Különleges rendeltetésű, parkszerű, nem elszámoló áras tervezéséért

10 ha feletti területre 1200 Ft/ha

2-10 ha közötti területre 1800 Ft/ha

2 ha alatti területre 2200 Ft/ha

úgy, hogy a 10 ha feletti területre elszámolható legkisebb tervezési díj 18 000 Ft,

a 2-10 ha közötti területekre 4500 Ft.

II. Erdősítési elszámoló árak

1. Erdőfelújítási elszámoló árak

Az erdőfelújítási elszámoló árak célállomány-típus és technológia szerint differenciáltak.

a) Mageredetű erdőfelújítások

Ezer Ft/ha

A tuskózott területekért az első kivitel átvételekor további - fizikai talaj féleség szerint differenciálva - pénzösszeg számolható el:

homok talajon 16 ezer Ft/ha

vályog talajon 20 ezer Ft ha

anyag talajon 24 ezer Ft/ha

Mélylazított, mélyforgatott területekért 10 ezer Ft ha, meredek 10° feletti lejtésű, ill. géppel nem járható lejtőkön hektáronként legalább 3500 m hosszúságú padkakészítésért 15 ezer Ft ha számolható el az elszámoló áron felül. Mélyforgatás csak előzetes termőhelyfeltárás után, az erre alkalmas genetikai talajtípusokon végezhető.

b) Állománykiegészítő alátelepítés

Egy hektár állománykiegészítő alátelepít és 0.4 ha egyéb kemény lombos erdőfelújítással egyenértékű.

c) Sarjeredetű erdőfelújítás

Ft/ha

Akác, szürke nyár fafajoknál a gyökérsarjfelújítás, az égernél a tuskósarjaztatás számolható el. Akácnál a szakszerűen elvégzett gyökérszaggatásért elszámolható a mélylazítás költsége.

Akácállományok csak azokon a területeken újíthatók fel gyökérsarjaztatással, melyeknél mageredetű, illetve első sarjról származó jó vagy közepes állományok kerültek véghasználatra.

2. Erdőtelepítési elszámoló árak

a) Összefüggő telepítés

Ezer Ft /ha

Meredek 10° feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább 3500 m hosszúságú padkakészítésért 15 ezer Ft/ha számolható el az elszámoló áron felül.

A szegélyként vagy foltokban telepített 10 000 db cserje egy ha egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.

B) Egyedi telepítés

Ft/db

Egyedi telepítést suhánggal, sorfával vagy szoliter cserjével kell végezni. A szoliter cserje 2-3 éves, iskolázott ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. Az elszámoló árak csak a telepítés, ápolás és védekezés költségeit tartalmazzák, az ültetési anyag termelői árát külön el lehet számolni. Az egyedi telepítés elszámoló árait csak akkor szabad alkalmazni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdőfelügyelőség állapítja meg. Az ültetési elszámoló árat és anyagárat csak az eredményes telepítés (megmaradt egyedek) után lehet elszámolni.

3. Az elszámoló árak alkalmazásánál

- tölgy és bükk elszámoló árával számolható el: kocsányos-kocsánytalan tölgy, szelid gesztenye és bükk, továbbá az erdőfelügyelőség engedélye alapján a jó növekedésű magyar- és magaskőris, valamint vöröstölgy,

- akác elszámoló árával számolható el: akác, lepényfa (gledicsia),

- egyéb kemény lombos fafajok elszámoló árával számolható el: vöröstölgy, hegyi juhar, korai juhar, hegyi-mezei szil, magaskőris, fekete dió, nagylevelű, kislevelű ezüsthárs, gyertyán, ezüstfa és erdőtelepítésnél a cser,

- a nemes nyár elszámoló árával számolható el a minősített, illetve engedélyezett euramerikai vagy leuce szekcióba tartozó nemesített fajtával, valamint a nemesített fűzfajtákkal történő erdősítés,

- az egyéb lágy lombos fafajok elszámoló árával számolható el valamennyi fel nem sorolt nyár és fűzféle, valamint a mézgás éger és nyír,

- a fenyő elszámoló árával számolható el valamennyi fenyő fafajú erdősítés,

- fásított legelők átalakítása erdőfelújítást pótló telepítésként elszámolható a talaj előkészítés többlet költségeinek fedezése mellett.

a) Elszámolás szempontjából egy erdőrészietet legfeljebb két részre lehet bontani. Ha az erdősítési tervben előírt fő fafaj elegy aránya eléri vagy meghaladja a 70%-ot, a teljes erdőrészietet a legnagyobb elegyaránnyal képviselt fafaj elszámoló árával kell elszámolni. Ha az elegy fafajok aránya meghaladja a 30%-ot, de nem haladja meg az 50%-ot, a részerdőrészietet a legnagyobb aránnyal jelenlevő elegy fafaj, a fennmaradó részt a legnagyobb elegy aránnyal képviselt fő-fafaj elszámoló árával kell elszámolni. Csak az a főfafajú csemete vehető számításba, amelynek vezérhajtása a mellékfafajok fölé nyúlik, és a további fejlődésének nincs akadálya.

b) Az elegy fafajokat csak akkor szabad elszámoló árral elszámolni, ha arányuk nem haladja meg az 50%-os mértéket és a fő fafaj fejlődését nem veszélyeztetik.

4. Minőségi díj számolható el az elszámoló áron felül a következő erdősítési munkákért:

- 7000 Ft pénzösszeg számolható el hektáronként az L, II. fatermési osztályon a magról történt természetes tölgy és bükk befejezett erdőfelújításért, ha a mesterséges pótlás halmozott területe a befejezettként átvett terület 30%-át nem haladja meg és m2-ként legalább 5 db csemete, életképes újulat állapítható meg;

- 7000 Ft pénzösszeg számolható el hektáronként az államilag minősített és szaporításra ideiglenesen engedélyezett, vegetatív úton előállított tölgy, akác és fenyő szaporítóanyag felhasználásával az I., II. fatermési osztályú termőhelyen végzett erdősítésért;

- 7000 Ft pénzösszeg számolható el hektáronként az igazoltan magtermelő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az L, II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdősítésért.

Az utóbbi két esetben a kifizetés feltétele, hogy a felárban részesített szaporítóanyag az első kivitel átvételekor az erdőrészletben egyenletes elosztásban, a főfajra megadott törzsszám legalább 70%-os mértékéig jelen legyen és ennek növekedése, valamint minősége kifogástalan. Amennyiben a befejezett erdősítés átvételekor ezen mérték nincs meg, a felárat vissza kell fizetni.

III. Erdőfenntartási munkák elszámoló árai

1. Befejezett erdősítések ápolásának elszámoló árai

- Természetes mag, sarj újulatokban 6000 Ft/ha

- Mesterséges erdőfelújításokban 4300 Ft/ha

- Erdőtelepítésekben 3500 Ft/ha

- Nyárasokban (hálózattól függetlenül) 3000 Ft/ha

2. Tisztítási elszámoló árak

- Természetes sarjeredetű fiatalosokban 4300 Ft/ha

- Természetes mageredetű fiatalosokban 6000 Ft/ha

- Mesterséges lomb erdősítésekben 4300 Ft/ha

- Nyárasokban (nemes) 3000 Ft/ha

- Fenyőerdősítésekben

- 2 m-nél kisebb sortávolság esetén 5000 Ft/ha

- 2 m-nél nagyobb sortávolság esetén 3800 Ft/ha

a) A fenyőtisztításokból kikerülő tisztítási anyag megsemmisítéséért 4000 Ft/ha.

b) A tisztítási elszámoló árakat mind a mechanikai, mind a vegyszeres úton szakszerűen végrehajtott törzsszámcsökkentés esetén el lehet számolni,

3. Minőségi törzsnevelést szolgáló nyesés elszámoló árai

- Fenyő állományokban 3000 Ft/ha

- Lombos állományokban 2000 Ft/ha

4. Törzskiválasztó gyérítések elszámoló ára

Akác, cser és fenyő állományokban 1300 Ft/ha, kocsányos, kocsánytalan tölgy, bükk állományokban 1600 Ft/ha.

Egyszer lehet gyérítést elszámolni akác, cser, fenyő, kétszer kocsányos és kocsánytalan tölgy, bükk és ezek elegyes állományaiban, ha a fő-faj(ok) életképes törzsszáma a modelltáblázatban előírt törzsszámnak legalább az 50%-át eléri.

Az elszámoló ár magában foglalja a jelölés (szükség esetén a "V" fák jelölése) és a tőtől való elválasztás költségeit.

5. A fenyőknél a nevelővágás során gyökérrontó gomba elleni védekezésért 1500 Ft/ha számolható el.

IV. Erdőszerkezet átalakítása

Ft/ha

A szerkezetátalakítás többletköltsége a véghasználat előtti erdőszerkezet fafaj és eredet szerinti visszaállításához, illetve az átalakítással helyette létrehozott értékesebb faállomány kialakításához szükséges költség közötti különbség.

A véghasználat előtti állományt eredet szerint az erdőtervi leírás alapján kell megosztani. A többletköltség 1. pont alatti hányadát az átalakítás első évében lehet elszámolni és nem kell levonni a K-1 jelű leszámolás végösszegéből. A 2. pont alatti összegeket a befejezéskor lehet elszámolni és le kell vonni a K-1 jelű leszámolás végösszegéből. A sarjeredetű tölgyes és bükkös erdőrészletek mageredetű, azonos fafajú átalakításakor az 1. pont alatti összeget nem lehet elszámolni. A meghiúsult erdőszerkezet átalakítás többletköltségét a célcsoportos állami beruházás központi tartalékszámlájára kell visszafizettetni."

2. A R. 2. számú mellékletének B) rész VI. fejezet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Célcsoportos állami beruházás elszámolása A célcsoportos állami beruházásból végzett erdőtelepítési munkák éves elszámolásánál, ha a műszaki irányelvek alapján megállapított érték a nyitó állományhoz képest visszaesett (a leszámolás végösszege negatív előjelű), a beruházó az eredményvisszaesésből eredő különbözetet, valamint a gazdálkodási okból megváltozott rendeltetésű célcsoportos beruházásokra történő támogatásokat köteles visszafizetni a célcsoportos állami beruházás központi tartalékszámlájára."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére