1987. évi 2. törvényerejű rendelet

a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény módosításáról

1. § A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőt megillető jogkört,

első fokon a fővárosi, megyei munkavédelmi és munkaügyi felügyelő,

másodfokon az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség gyakorolja."

2. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára