69/1987. (XII. 7.) MT rendelet

a gazdasági bírságról szóló 32/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról

A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló 1984. évi IV. törvény 22. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

A gazdasági bírságról szóló 32/1984. (X. 31.) MT rendelet 11. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló 1984. évi IV. törvény 22. §-ában meghatározott eseteken kívül gazdasági bírságot kell kiszabni arra, aki:)

"g) a versenytárgyalásra vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek a megszegésével súlyosan sérti a verseny tisztaságához fűződő érdekeket, vagy nem tesz eleget a versenytárgyalás megtartására vonatkozó kötelezettségének."

2. §

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően meghirdetett versenytárgyalásokra kell alkalmazni.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke