97/1987. (XII. 31.) MT rendelet

a gazdasági munkaközösségekről szóló 28/1981. (IX. 9.) MT rendelet módosításáról

Az 1981. évi 15. törvényerejű rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

A gazdasági munkaközösségekről szóló 28/1981. (IX. 9.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Magánszemélyek - ideértve a kisiparosokat is - az (1)-(2) bekezdésben meghatározott olyan tevékenységeket, amelyek folytatásához egyébként hatósági engedély (iparjogosítvány, működési engedély stb.) szükséges - társas formában - csak munkaközösségben vagy jogi személyek részvételével működő korlátolt felelősségű társaságban végezhetnek. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a kisiparosok alkalmi munkaközösségeire."

2. §

Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkaközösség legfeljebb 30 alkalmazottat foglalkoztathat."

3. §

Az R. 19. §-a a következő szöveggel egészül ki:

"A bejelentéshez mellékelni kell a megszűnés alapjául szolgáló okiratot."

4. §

Ez a rendelet 1988. január hó 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke