1/1988. (V. 12.) KVM rendelet

a vízgazdálkodási társulatok anyagi érdekeltségi rendszeréről

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, valamint a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben - a következőket rendelem:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vízgazdálkodási társulatokra (a továbbiakban: társulat) terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazásában

a) dolgozó: a társulattal munkaviszonyban álló, nem magasabb vezető állású dolgozó;

b) magasabb vezető állású dolgozó: az ügyvezető igazgató, a főmérnök és a főkönyvelő.

Az anyagi érdekeltségi rendszer összetevői

2. §

A társulat a közfeladatainak eredményes ellátását és jövedelmező működését a munkabéren és a jogszabályban meghatározott egyéb díjazáson felül

a) prémium,

b) jutalom és

c) év végi részesedés fizetésével ösztönözheti.

A prémium

3. §

(1) A prémium kitűzésével ösztönözhető feladatokat a társulat taggyűlése határozza meg.

(2) A prémiumra fordítható keret nagyságát, felosztási rendjét és kifizetésének feltételeit, valamint azokat a munkaköröket, amelyekben prémiumfeladat kitűzhető - a magasabb vezető állású munkakörök kivételével - a kollektív szerződésben kell meghatározni.

4. §

(1) Az egyéni prémiumfeladat és a prémium megállapítása, továbbá a teljesítés igazolása, illetőleg a prémium csökkentése vagy megvonása a dolgozó esetében az ügyvezető igazgató, a magasabb vezető állású dolgozó esetében az intéző bizottság hatáskörébe tartozik.

(2) A dolgozóval és a magasabb vezető állású dolgozóval írásban kell közölni:

a) a feladat teljesítésének megkezdése előtt a prémiumfeladatot, a prémium összegét (mértékét), a teljesítés határidejét és egyéb feltételeit, a prémiumcsökkentés vagy megvonás eseteit, valamint az értékelés módját;

b) az értékelés során a feladat teljesítését, a prémium összegét, továbbá a prémium csökkentését vagy megvonását és ennek okát.

A magasabb vezető állású dolgozó prémiumának külön szabályai

5. §

(1) A magasabb vezető állású dolgozó részére évente kifizethető prémium a tárgyévben kifizetett alapbér 100%-át nem haladhatja meg.

(2) A 4. § (2) bekezdésében foglaltakat a magasabb vezető állású dolgozóval a tárgyév március 31-ig, évközi megválasztás (kinevezés) esetén az azt követő 30 napon belül kell közölni.

(3) A magasabb vezető állású dolgozó prémiuma csökkenthető vagy megvonható akkor is, ha a társulat - hibás működése következtében -az alapfeladatát alkotó közcélú beruházási vagy fenntartási tervét nem teljesítette.

(4) Nem fizethető prémium a magasabb vezető állású dolgozó részére, ha nem megfelelő munkavégzés miatt állásából felmentik.

6. §

(1) A magasabb vezető állású dolgozó prémiumának forrása az adózott nyereség.

(2) Ha az adózott nyereség a kitűzött prémium összegét nem fedezi, a kifizetés csak a rendelkezésre álló összeg erejéig - a kitűzött prémiumok arányában és az előlegek beszámításával - teljesíthető.

7. §

(1) A magasabb vezető állású dolgozó részére az éves prémium terhére - az időarányos teljesítés figyelembevételével - év közben egy alkalommal előleg fizethető.

(2) Az adózott nyereség által nem fedezett prémiumelőleget a következő évben kifizetendő prémium összegéből le kell vonni.

(3) A prémiumelőleget a munkaviszony megszűnése esetén az időarányos teljesítéssel nem fedezett részében, továbbá a nem megfelelő munkavégzés miatti felmentés esetén teljes egészében vissza kell fizetni.

A jutalom

8. §

(1) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy tartósan jó munkát végző dolgozót a társulat ügyvezető igazgatója jutalomban részesítheti.

(2) A magasabb vezető állású dolgozó részére

a) az állami kitüntetéssel,

b) az országos érdekképviseleti szerv által adományozott díjjal és

c) az országos munkaversenyben elért helyezéssel

járó díjazáson felül jutalom nem fizethető.

Év végi részesedés

9. §

(1) Az adózott nyereség terhére - a taggyűlés által meghatározott mértékben - év végi részesedés fizethető.

(2) Az év végi részesedés fizetésének szabályait - a dolgozóra és a magasabb vezető állású dolgozóra nézve azonos feltételekkel - a kollektív szerződésben kell meghatározni.

Hatálybalépés

10. §

(1) Ez a rendelet 1988. május 15. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a vízgazdálkodási társulatok anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1981. (VÉ 2.) OVH utasítás, valamint az azt módosító 7/1983. (VÉ 9.) OVH és 7/1985. (VÉ 12.) OVH utasítás hatályát veszti.

(2) Az 5. § (2) bekezdésének első fordulatában foglalt határidő 1988. évben május 31. napja.

Maróthy László s. k.,

környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter

Tartalomjegyzék