5/1988. (VI. 15.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben - az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom.

1. §

Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakértő a szakértői díjra, a szakközreműködő és a segédszemélyzet (7. §) pedig a munkadíjra vonatkozó igényét - nem állandó igazságügyi szakértő esetében külön-külön díjjegyzékkel - a szakvélemény beterjesztésekor, legkésőbb azonban a szakértő működésének befejezésétől számított tizenöt napon belül köteles a kirendelő szervnél érvényesíteni. A szakértői díjjegyzékben a munkadíjat és a költségeket külön kell részletezni."

2. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakértő költségként számíthatja fel a szakvélemény elkészítése során az utazással, illetőleg a kiküldetéssel, a fényképezéssel, a fénymásolással és a jogszabályban rögzített mértékű egyéb költséggel járó szükséges és igazolt készkiadásait. A nem állandó szakértőt a szakvélemény elkészítésével összefüggésben felmerült -nem igazolható - más, jogszabályban meg nem jelölt készkiadásának fedezésére költségtérítés illeti meg, amelynek összege szakvéleményenként egységesen hatvan forint."

(2) Az R. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben jelenlegi (2), (3) és (4) bekezdésének számozása (3), (4) és (5) bekezdésre változik:

"(2) A szakvéleménnyel kapcsolatos fényképmelléklet költsége (felvétellei és kidolgozással együtt) darabonként, normál fekete-fehér kép esetében tizenöt forint, színes, mikro- és különleges kép esetében harminc forint, a fénymásolat költsége pedig oldalanként hat forint. Az ezt meghaladó összegű költségtérítésnek csak a kész-kiadás igazolása esetén van helye."

3. §

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkadíjat a szakközreműködő és a segédszemélyzet részére külön-külön kell megállapítani és utalványozni."

4. §

Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A költségátalány

- vérvétel alapján történő vér-, szérum- és enzimtulajdonságok vizsgálata esetében - tizennégy, illetve több csoporttulajdonság meghatározásával - személyenként kettőezer-kettőszázötven forint;

- meghatározott vér-, szérum- és enzimtulajdonságokra vonatkozó újabb vérvétel alapján történő ismételt vizsgálat esetében - vagy tizennégynél kevesebb csoporttulajdonság vizsgálatakor - személyenként és csoporttulajdonságonként százhuszonöt forint;

- vérből vagy lépből történő HLA-antigének meghatározása esetén személyenként ezerkettőszázötven forint;

- vér-, szérum-, enzim- és fehérvérsejt-tulajdonságok meghatározása biológiai anyagmaradványokból (foltokból) - bűnjel-tárgyanként és tulajdonságonként - kettőszázötven forint."

5. §

Az R. I., II. és IV. számú mellékletei helyébe e rendelet I., II. és III. számú mellékletei lépnek.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 7. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti.

Dr. Borics Gyula s. k.,

igazságügyi minisztériumi államtitkár

I. számú melléklet az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelethez

II. számú melléklet az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelethez

III. számú melléklet az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelethez

Tartalomjegyzék