13/1989. (XII. 30.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek költségtérítéses rendszerű üzemeltetéséről szóló 16/1987. (XII. 27.) KM rendelet módosításáról

A pénzügyminiszterrel, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A közúti járművek költségtérítéses rendszerű üzemeltetéséről szóló 5/1988. (VII. 1.) KM rendelettel módosított 16/1987. (XII. 27.) KM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségtérítés)

"b) az új és használt fenntartási anyag- és alkatrész, továbbá tüzelő- és kenőanyag"

(költségének fedezetére szolgál.)

2. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 1990. január 15-én lép hatályba.

(2) A mellékletben foglaltak először az 1989. évi adó elszámolásánál alkalmazhatók.

Derzsi András s. k.,

közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter

Melléklet a 13/1989. (XII. 30.) KöHÉM rendelethez

Gépjárművek költségtérítéses üzemeltetésének normatívái:

Gépjármű pótkocsik költségtérítéses üzemeltetésének költségnormatívái:

Tartalomjegyzék