15/1989. (VI. 8.) MM rendelet

a Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM rendelet módosításáról

A Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Országos Árhivatal elnökével és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

A Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 2/1988. (II. 2.) MM rendelettel módosított 7/1981. (V. 12.) MM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet mellékleiének megfelelően módosul.

2. §

Ez a rendelet 1989. július 1-jén lép hatályba.

Knopp András s. k.,

művelődési minisztériumi államtitkár

Melléklet a 15/1989. (VI. 8.) MM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Kulturális járulék alá eső
termékek és szolgáltatások
A járulék
mértéke
A járulék befizetésének módja
A járulék
esedékes
A járulék fizetésére
kötelezett
"11. Belföldi kiadású táncze-
nei, operett és magyar nó-
ta műfajú hanglemez,
CD, fólia, hangos levele-
zőlap, műsoros hangsza-
lag (kazetta)
Forgalmazásra átadott
mennyiség után az ál-
talános forgalmi adót
nem tartalmazó ter-
melői ár 8%-a
Negyedévenként utó-
lag, a negyedével köve-
tő hó 15. napjáig
A felelős kiadó
Külföldi kiadású, táncze-
nei, operett és magyar nó-
ta műfajú hanglemez,
CD, fólia, hangos levele-
zőlap, műsoros hangsza-
lag (kazetta)
Importált mennyiség
után a beszerzési ár
- nem rubel elszá-
molású import cselén
a vámmal és a vámke-
zelési   díjjal növelt
vámérték,
- rubel elszámolású
behozatalnál a határ-
paritásos érték 8%-a
Negyedévenként utó-
lag, a beszerzés ne-
gyedévét követő hő 15.
napjáig
Az első belföldi forgal-
mazó
 

Tartalomjegyzék