1989. évi 22. törvényerejű rendelet

a Magyar Gazdasági Kamaráról szóló 1985. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § A Magyar Gazdasági Kamaráról szóló 1985. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 3. §-ának (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki és a jelenlegi a)-f) pontok jelölése b)-g)-re változik:

(A Kamara további feladatai alapszabályának megfelelően:)

"(1) a) koordinálja tagszervezetei és tagozatai tevékenységét;"

2. § A tvr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A Kamarának tagjai lehetnek gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685. § c)) - ideértve a gazdasági társaságokat is - intézetek, intézmények, egyesületek és egyéni cégek."

3. § A tvr. 10. §-ának jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik, és egyidejűleg a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Kamara testületei jogi személyiséggel rendelkezhetnek."

4. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a tvr. 5. § (1) bekezdés a) pontjának utolsó bekezdésében és b) pontjának (1) bekezdésében a "vállalati" szövegrész hatályát veszti.

Dr. Straub F. Brúnó s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság ülnöki Tanácsának titkára