1989. évi XXXV. törvény

a köztársasági elnök választásáról[1]

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 37. §-ának (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök első alkalommal történő választására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

1. § (1) Köztársasági elnököt - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - a választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek jelölhetnek, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: pártok). Két vagy több párt közösen is jelölhet.

(2) A jelöléshez legalább ötvenezer választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás szükséges. Az ajánlóív mintáját e törvény melléklete tartalmazza.

(3) A jelölést az ajánló aláírásokkal együtt az Országos Választási Bizottságnál kell benyújtani.

(4) A jelöléshez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogy

a) választójoga van,

b) a jelölést elfogadja,

c) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a köztársasági elnöki megbízatással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond.

(5) Az Országos Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölést nyilvántartásba vesz.

2. § (1) Köztársasági elnök az a jelölt lesz, aki az első választási fordulóban megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét, feltéve, hogy a választópolgároknak több mint a kétharmada szavazott.

(2) Második választási fordulót kell tartani, ha az első választási fordulóban a választópolgároknak több mint a kétharmada nem szavazott, vagy több mint a kétharmada szavazott ugyan, de egyik jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét. A második választási fordulóban az a jelölt indulhat, aki az első választási fordulóban az érvényes szavazatok legalább tizenöt százalékát megszerezte. Köztársasági elnök az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a választópolgároknak több mint a fele szavazott.

(3) Ha a második választási fordulóban sem választottak köztársasági elnököt, az Országgyűlés új választást tűz ki.

3. § A szavazólap - ábécé sorrendben - tartalmazza a jelöltek nevét és az őket jelölő pártok megnevezését, illetőleg a független jelölés tényét.

4. § A jelöltekre - az illetékes helyi tanács végrehajtó bizottsága titkárának igazolásával - szavazhat az a választópolgár is, aki állandó lakóhelyétől a választás napján távol van.

5. § (1) A területi választási bizottság

a) dönt a választás előkészítésével kapcsolatos, valamint a szavazatszedő bizottság határozata elleni kifogásról,

b) közreműködik a szavazás eredményének összesítésében.

(2) A választás eredményét az Országos Választási Bizottság állapítja meg és átadja a köztársasági elnök megbízólevelét.

6. § (1) A köztársasági elnök választására az e törvény 1-5. §-ában foglalt eltérésekkel az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A köztársasági elnök választására az Országgyűlés az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben meghatározottaktól eltérő határidőket, határnapokat állapíthat meg.

(3) A köztársasági elnök választását az Országgyűlés tűzi ki.

7. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Melléklet

Ajánlóív az 1. § (2) bekezdéséhez

Az ajánlóív minden oldala a következőket tartalmazza:
AJÁNLÓÍV
köztársasági elnök jelöléséhez
Az 19 ......... évi ........................ hónap ........ napra kitűzött köztársasági elnök választásra
............................ (név) jelölését támogatom
Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem. Tudomásom van róla, hogy aláírásommal csak egy jelöltet
támogathatok.
SorszámOlvasható névSajátkezű aláírásÁllandó lakcímSzemélyi szám
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
............................................................................................................................
50.............................................................................................................................
.........................................................
az aláírást gyűjtő neve, sajátkezű
aláírása, állandó lakcíme, személyi
száma

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1989. október 20-ai ülésén fogadta el.

Tartalomjegyzék