1989. évi XXXVII. törvény

a közkegyelem gyakorlásáról[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság kikiáltása alkalmából közkegyelmet gyakorol a következők szerint:

Végrehajtási kegyelem

1. § (1) A három évet meg nem haladó szabadságvesztés, illetőleg a szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka végrehajtása alól mentesül

a) a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt elítélt,

b) a teherben lévő nő,

c) az az anya, aki tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekével él,

d) az ötvenötödik életévét betöltött nő és a hatvanadik életévét betöltött férfi,

e) aki életveszélyes vagy gyógyíthatatlan súlyos betegségben szenved.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt elítélt határozott ideig tartó szabadságvesztése a három évet meghaladja, a büntetésének tartama a felére csökken.

2. § Mentesülnek a büntetés végrehajtása alól az 1. § (1) bekezdésében felsorolt azok az elítéltek is, akikkel szemben a bíróság a kiszabott javító-nevelő munka, illetve szigorított javító-nevelő munka büntetést utóbb szabadságvesztésre változtatta át.

3. § Mentesülnek valamennyi büntetés és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól azok is, akiket - kémkedés kivételével - állam elleni bűncselekmény (az 1961. évi V. törvény IX. fejezete, illetve az 1978. évi IV. törvény X. fejezete) vagy közösség megsértése miatt ítéltek el.

4. § A tiltott határátlépés (1961. évi V. törvény 203. §, 1978. évi IV. törvény 217. §), a hazatérés megtagadása (1961. évi V. törvény 205. §), külföldre utazás és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása (1978. évi IV. törvény 217. §) miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személy a 6. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás nélkül mentesül a büntetés végrehajtása és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

Eljárási kegyelem

5. § (1) Az 1989. október 23-a előtt elkövetett bűncselekmények miatt büntetőeljárás nem indítható, illetőleg nem folytatható gondatlanságból elkövetett bűncselekmény esetén, valamint az 1. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott személy ellen, ha a bíróság előreláthatóan nem szabna ki három évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést.

(2) Az (1) bekezdés alapján megszüntetett büntetőeljárást folytatni kell, ha azt a terhelt az eljárást megszüntető határozat közlésétől számított nyolc nap alatt kéri.

Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól

6. § (1) Mentesülnek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, akiket szándékos bűncselekmény miatt egy évet meg nem haladó végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, feltéve, hogy büntetésüket e törvény hatálybalépéséig kitöltötték, vagy büntetésük végrehajthatósága eddig az időpontig megszűnt.

(2) Mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt mindaddig nem mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, amíg a mellékbüntetések végrehajtása be nem fejeződött, vagy végrehajthatóságuk meg nem szűnt.

Kizáró körülmények

7. § Az 1-6. §-ban meghatározott kegyelem nem terjed ki arra,

a)[2] aki visszaeső (1978. évi IV. törvény 137. § 12., 13. és 14. pont),

b) akit

1.[3] emberölés bűntette [1978. évi IV. törvény 166. § (1)-(3) bekezdés],

2.[4] erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette (1978. évi IV. törvény 167. §),

3.[5] szándékos testi sértés bűntette [1978. évi IV. törvény 170. § (2)-(5) bekezdés],

4.[6] foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette [1978. évi IV. törvény 171. § (3) bekezdés],

5.[7] kényszerítés bűntette (1978. évi IV. törvény 174. §),

6.[8] személyi szabadság megsértésének vétsége vagy bűntette (1978. évi IV. törvény 175. §),

7.[9] közlekedés biztonsága elleni bűntett [1978. évi IV. törvény 184. § (1)-(2) bekezdés],

8.[10] ittas járművezetés bűntette [1978. évi IV. törvény 188. § (2)-(3) bekezdés],

9.[11] kiskorú veszélyeztetésének bűntette (1978. évi IV. törvény 195. §),

10.[12] erőszakos közösülés bűntette (1978. évi IV. törvény 197. §),

11.[13] szemérem elleni erőszak bűntette (1978. évi IV. törvény 198. §),

12.[14] természet elleni erőszakos fajtalanság bűntette (1978. évi IV. törvény 200. §),

13.[15] hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétsége (1978. évi IV. törvény 226. §),

14.[16] kényszervallatás bűntette (1978. évi IV. törvény 227. §),

15.[17] hivatalos személy elleni erőszak bűntette vagy vétsége (1978. évi IV. törvény 229. §),

16.[18] közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette vagy vétsége (1978. évi IV. törvény 230. §),

17.[19] hivatalos személy támogatója elleni erőszak bűntette vagy vétsége (1978. évi IV. törvény 231. §),

18.[20] közveszélyokozás bűntette [1978. évi IV. törvény 259. § (1)-(3) és (5) bekezdés],

19.[21] közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette [1978. évi IV. törvény 260. § (1)-(2) bekezdés],

20.[22] terrorcselekmény bűntette [1978. évi IV. törvény 261. § (1)-(3) bekezdés],

21.[23] légi jármű hatalomba kerítésének bűntette (1978. évi IV. törvény 262. §),

22.[24] garázdaság bűntette [1978. évi IV. törvény 271. § (2) bekezdés],

23.[25] lopás bűntette [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bek. d) pontja],

24.[26] rablás bűntette (1978. évi IV. törvény 321. §),

25.[27] kifosztás bűntette (1978. évi IV. törvény 322. §),

26.[28] zsarolás bűntette (1978. évi IV. törvény 323. §)

miatt ítéltek el, vagy ilyen bűncselekmény miatt kell ellene büntetőeljárást indítani, illetőleg folytatni;

c) akivel szemben a bíróság összbüntetést szabott ki, ha az összbüntetésbe foglalt büntetések bármelyikét a b) pontban felsorolt valamely bűncselekmény miatt szabták ki.

8. § Nem terjed ki a mentesítés azokra a 6. § (1) bekezdése alá eső elítéltekre, akikkel szemben a bíróság összbüntetést szabott ki és az összbüntetés mértéke az ott meghatározott időtartamot meghaladja.

9. § A kegyelem hatályát veszti azzal szemben, akit az e törvény hatálybalépését követő három éven belül elkövetett szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre, vagy szigorított javító-nevelő munkára ítélnek.

10. § Mentesülnek a végrehajtás alól azok, akiket szabálysértés miatt elzárással sújtottak.

11. § Az 1-4. §-ban szabályozott végrehajtási kegyelem alkalmazhatóságát az elítélt kérelmére a büntetésvégrehajtási bíró felülvizsgálja.

Záró rendelkezések

12. §[29] E törvény a kihirdetés napján lép hatályba, végrehajtásáról az igazságügyminiszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész gondoskodik.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 1989. október 30-ai ülésén fogadta el.

[2] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § a) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[3] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[4] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[5] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[6] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[7] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[8] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[9] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[10] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[11] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[12] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[13] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[14] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[15] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[16] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[17] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[18] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[19] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[20] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[21] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[22] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[23] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[24] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[25] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[26] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[27] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[28] Módosította a 2012. évi CCXXIII. törvény 253. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[29] Végrehajtására lásd az 5/1989. Legf.Ü. utasítást.

Tartalomjegyzék