4/1989. (IV. 24.) KVM rendelet

a vízilétesítmények tervezésére vonatkozó jogosultság részletes feltételeiről szóló 6/1988. (IX. 24.) KVM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A vízilétesítmények tervezésére vonatkozó jogosultság részletes feltételeiről szóló 6/1988. (IX. 24.) KVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, valamint a 3. számú melléklete hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 1989. május 1-jén lép hatályba.

Maróthy László s. k.,

környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter