1989. évi LII. törvény

az illetékekről szóló 1986. évi I. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az illetékekről szóló 1986. évi I. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény vagy végrehajtási rendelete másként nem rendelkezik - 100 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték)."

(2) Az Itv. 21. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az első fokon eljárt államigazgatási hatóság határozata elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény vagy végrehajtási rendelete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 50 forint, de legalább 200 forint."

2. § Az Itv. a következő címmel és 21/A-21/C. §-okkal egészül ki:

"Az útlevél és egyéb útiokmány kiadásával, valamint a ki- és bevándorlással kapcsolatos eljárás illetéke

21/A. § (1) Az útlevél kiadásával, érvényességi idejének meghosszabbításával, valamint területi érvényességének kiterjesztésével kapcsolatos eljárás illetéke 500 forint.

(2) Rendszeres külföldre utazással járó munkakör ellátásához a munkáltató által a dolgozó részére kért második magánútlevél kiadásával, érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatos eljárás illetéke 500 forint.

(3) A kishatárforgalomban szükséges egyszeri vagy többszöri határátlépési engedély, illetve kiutazási engedély illetéke 100 forint.

21/B. § (1) A kivándorlási szándék bejelentése alapján a kivándorlási jogosultság megállapítása céljából kezdeményezett eljárás illetéke 200 forint, a kivándorlásra jogosultság útlevélbe történő bejegyzésének illetéke 800 forint.

(2) A bevándorlás engedélyezése iránt kezdeményezett eljárás illetéke 1000 forint a bevándorlási engedély érvényességének meghosszabbítása 500 forint.

(3) A bevándorolt külföldi részére állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 300 forint.

21/C. § (1) Az útlevélbe történő idegen nyelvű bejegyzésért - a 21/A.-21/B. §-ban meghatározott illetéken felül - 200 forint illetéket kell fizetni.

(2) a) Az útlevélhatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 300 forint,

b) A kivándorlást, a bevándorlást elutasító, továbbá a kivándorlási jogosultság bejegyzését, a bevándorlási engedélyt, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolványt visszavonó határozat elleni fellebbezés illeték-e 500 forint.

(3) Az útlevél és egyéb útiokmány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke átalányban nem fizethető.

(4) Illetékmentes:

a) a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevél, valamint az ilyen útlevél érvényességének a meghosszabbítása,

b) a határátlépési igazolvány."

3. § Az Itv. a következő címmel és 30/B. §-sal egészül ki: "Az útlevéllel, a ki- és bevándorlással kapcsolatos nem peres eljárás illetéke

30/B. § A külföldre utazásról és az útlevélről, valamint a ki- és bevándorlásról szóló külön törvényekben meghatározott államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti polgári nem peres eljárás illetéke 1000 forint."

4. § Az Itv. 52. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A meghatározott időre kikötött haszonélvezet, használat joga esetében a jog értéke az egy évi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor szerinti többszörösét, egyéb használati jog esetében pedig a húszszorosát nem haladhatja meg."

5. § (1) Ez a törvény - a (3) bekezdés kivételével - 1990. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetőleg kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Itv. 32. §-a (7) bekezdésében az (5) bekezdésre történő hivatkozás (6) bekezdésre változik.

(3) Az Itv. 65. §-a (1) bekezdésének második mondata e törvény kihirdetése napján veszti hatályát azzal, hogy az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott pénzügy miniszteri rendelet érintett rendelkezései 1990. december 31-ig alkalmazhatók.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Jakab Róbertné s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az. Országgyűlés az. 1989. december 18-ai ülésén fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére