1989. évi LVI. törvény

a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás az irányadó a szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátáskor [Btk. 48. § (3) bek.] is."

2. § A Bv. tvr. 70. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közügyektől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a kitiltás tartamába be kell számítani a következő időket is:)

"c) a feltételes szabadságon töltött időt, ha a bíróság azt nem szüntette meg."

3. §[2]

4. § A Bv. tvr. 96. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pártfogolt köteles)

"a) a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat jogerőre emelkedése, illetve a szabadságvesztésből szabadulása után a jogszabályban meghatározott időben az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon és a hivatásos pártfogónál jelentkezni."

5. §[3]

6. § A Bv. tvr. 98. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Btk. 82. §-ában meghatározott pártfogói felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság, illetve a próbaidő tartamával."

7. § A Bv. tvr. 102. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"102. § (1) A pártfogó felügyelet az ezt elrendelő határozat jogerőre emelkedésével, illetőleg a szabadságvesztésből vagy a javítóintézetből szabadulás napjával kezdődik.

(2) A pártfogó felügyelet megszűnik, ha

a) a tartama letelt,

b) a bíróság a 99. § alapján megszünteti,

c) a pártfogó felügyelet tartama alatt szabadságvesztés végrehajtását veszik foganatba, a Btk. 89. §-ának (5) bekezdésében szabályozott eset kivételével."

8. § A Bv. tvr. 127. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre módosul.

"(3) felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az őrizet és az előzetes letartóztatás rendőrségi fogdában való végrehajtásának részletes szabályait - az igazságügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - meghatározza."

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Bv. tvr. 12. §-a, 70. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 90. és 91. §-a a hatályát veszti.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Jakab Róbertné s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] Az Országgyűlés a törvényt az 1989. december 18-ai ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XXXII. törvény 51. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1993.04.15.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XXXII. törvény 51. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1993.04.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére