6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól[1]

Az egyes minisztertanácsi rendeletek egyesülési joggal kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló 41/1989. (V. 7.) MT rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a Legfelsőbb Bíróság elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[2] A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 4. §-ában meghatározott szervezet esetében 2015. január 1-jéig a civil és az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának és az országos névjegyzéknek a vezetésére, a nyilvántartásba és a névjegyzékbe történő bejegyzésre, a nyilvántartásban és a névjegyzékben foglalt adatok módosítására, a nyilvántartásból és a névjegyzékből való törlésre a kérelmek adatai és a bíróságnál rendelkezésre álló adatokalapján a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2012. július 23-án hatályos 99. §-a szerinti adattartalommal kerül sor.

2. §[3] (1)[4] A szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet kezdőiratként a polgári nemperes ügyek törvényszéki lajstromába (a továbbiakban: Pk lajstrom) kell bejegyezni. Erre a célra a polgári nemperes ügyek járásbírósági lajstromának nyomtatványát kell használni. Az ügyek számozását a lajstromban 60 001-gyel kell kezdeni.

(2)[5] Az iratok között zárt borítékban kell elhelyezni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint nem nyilvános adatokat tartalmazó iratot, és azt az iratok megtekintésekor az iratból ki kell emelni. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell elektronikus nyilvántartás esetén is.

(3)[6]

3. §[7]

4. §[8]

5. §[9] Ha a bíróság a bejegyzett adat megváltozásának bejegyzését rendeli el, a változást a nyilvántartásba a következő sorszám alatt kell bejegyezni úgy, hogy "T" betű jelzi a bejegyzett adat törlését, "Ú" betű jelzi az új adat nyilvántartásba bejegyzését és "V" betű jelzi a nyilvántartásba bejegyzett adat változását.

6. § (1)[10]

(2)[11] A szervezet tevékenységének felfüggesztését elrendelő bírósági határozatot a következő sorszám alatt - ügyszámának és keltének feltüntetésével - kell a nyilvántartásba bejegyezni.

(3)[12] A szervezet megszűnését a társadalmi szervezet neve mellé írt "M" betűvel kell jelezni.

7. §[13] (1) A bíróság - az OBH közreműködésével - az országos névjegyzék útján úgy tesz eleget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében, és ezzel összefüggésben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 100. § (5) bekezdés f) pontjában meghatározott rendelkezéseknek, hogy az országos névjegyzék részeként, a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi a végelszámolás megindítását elrendelő végzést és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott határozatokat, hirdetményeket, egyéb iratokat (a továbbiakban együtt e §-ban: irat).

(2) Az OBH az iratok fogadására informatikai felületet alakít ki, s kizárólag az ezen keresztül érkezett iratokat fogadja.

(3) A bíróság az iratokat az OBH által az iratok fogadására kialakított informatikai felületére küldi meg.

(4) A bíróság feladata, hogy a honlapon történő megtekintéssel, a közzétételt követő egy munkanapon belül meggyőződjön az irat változtatás nélküli közzétételéről. Ha az irat közzétételére nem változtatás nélkül került sor, erről az OBH-t haladéktalanul, rövid úton értesíti; egyúttal - szükség esetén - az iratot ismételten megküldi az OBH részére.

(5) Az OBH és a bíróság az iratokat elektronikus úton őrzi.

(6) Az e §-ban írt feladatok teljesítése az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egység vagy személy, és a bírósági iroda (a továbbiakban: iroda) feladata.

(7) Az irat kezelője az e §-ban írt teendők elvégzésére irodai utasítást ad. Az iroda az egyes teendők elvégzése előtt az iratot az irat intézőjének irodai utasítás adása céljából bemutatja, ha az ügy csak irodai utasításra intézhető tovább.

(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni abban az esetben is, ha jogszabály alapján a civil szervezetet nyilvántartó bíróságnak a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt kell közzétennie.

8. §[14] A Pk lajstrom vezetésére egyebekben a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet az irányadó.

8/A. §[15] E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. §-át a módosító rendelet 2. §-ának hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelethez[16]

2. melléklet 6/1989. (VI. 8.) IM rendelethez[17]

3. számú melléklet a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelethez[18]

4. számú melléklet a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelethez[19]

5. számú melléklet a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelethez[20]

Lábjegyzetek:

[1] A 41/1989. (V. 7.) MT rendeletet 48/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

[2] Módosította a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[3] Szerkezetét módosította a 35/2004. (XI. 22.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[4] Módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[5] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[9] Megállapította a 15/2002. (VIII. 30.) IM rendelet 3. § -a. Hatályos 2003.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[11] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[12] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[13] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[14] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[16] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék