1989. évi IX. törvény

a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről szóló 1973. évi III. törvény módosításáról[1]

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről szóló 1973. évi III. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Tv. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Minisztertanács tagjainak megbízatása megszűnik:

a) lemondásával,

b) felmentésével,

c) visszahívással,

d) a bizalom megvonásával,

e) a Minisztertanács tagjának halálával.

(2) Ha az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban említett módon a Minisztertanács megbízatása szűnik meg, az új Minisztertanács megválasztásáig a Minisztertanács tagjai hivatalban maradnak.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett módon szűnik meg a miniszter megbízatása, az új miniszter megválasztásáig feladatait az államtitkár látja el. Több államtitkár esetén a feladatokat ellátó államtitkárt a Minisztertanács jelöli ki."

2. § A Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A minisztert - akadályoztatása esetén - az Országgyűlés ülésén az államtitkár vagy az e tekintetben teljes felhatalmazással rendelkező miniszterhelyettes helyettesíti."

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Balogh László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Karvaliis Ferenc s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A törvényi az Országgyűlés az 1989. május 10-i ülésén fogadta el.