1973. évi III. törvény

a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről

Az Országgyűlés az Alkotmány 39. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Minisztertanács tagjainak, valamint az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről a következő törvényt alkotja:

A minisztertanácsi tagság és az államtitkári tisztség keletkezése és megszűnése

1. § (1) Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsának javaslatára választja meg, menti fel, illetőleg hívja vissza

a) a Minisztertanács elnökét,

b) a Minisztertanács elnökhelyetteseit és tagjait.

(2) A Minisztertanács elnökének, elnökhelyettesének és tagjának (a továbbiakban együtt: a Minisztertanács tagjainak) megbízatása - a 2. §-ban foglaltakon kívül - az új Minisztertanács megválasztásáig tart.

2. §[1] (1) A Minisztertanács tagjainak megbízatása megszűnik:

a) lemondásával,

b) felmentésével,

c) visszahívással,

d) a bizalom megvonásával,

e) a Minisztertanács tagjának halálával.

(2) Ha az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban említett módon a Minisztertanács megbízatása szűnik meg, az új Minisztertanács megválasztásáig a Minisztertanács tagjai hivatalban maradnak.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett módon szűnik meg a miniszter megbízatása, az új miniszter megválasztásáig feladatait az államtitkár látja el. Több államtitkár esetén a feladatokat ellátó államtitkárt a Minisztertanács jelöli ki.

3. § Ha az Országgyűlés nem ülésezik, a Minisztertanács tagjait a Népköztársaság Elnöki Tanácsa választja meg, menti fel, illetőleg hívja vissza.

4. §[2]

A Minisztertanács tagjai és az államtitkárok jogai

5. § (1) A Minisztertanács tagjai és az államtitkárok az Alkotmány rendelkezései alapján, az Országgyűlés, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács által meghatározott rendben vesznek részt az Országgyűlésnek és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának munkájában, továbbá

a) a Minisztertanács által meghatározott módon vesznek részt a Minisztertanács testületi munkájában,

b) a Minisztertanács által megállapított módon vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, irányítják az alájuk rendelt szerveket, illetőleg állami felügyeletet gyakorolnak a külön jogszabályokban meghatározott szervek tevékenysége felett.

(2) A miniszterek a vezetésük alatt álló államigazgatási ágat, az alájuk rendelt szervek munkáját, valamint az összkormányzati tevékenységet érintő kérdésekben javaslatokat terjeszthetnek a Minisztertanács elé, és részt vesznek a döntések meghozatalában.

(3)[3]

6. § (1) A Minisztertanács tagjait a testületi döntések meghozatalában egyenlő szavazati jog illeti meg. A döntéseket szavazattöbbséggel hozzák; szavazategyenlőség esetén a Minisztertanács elnöke dönt.

(2)[4]

7. § (1) A Minisztertanács előterjesztéseit az Országgyűlésen - a Minisztertanács határozata szerint - a Minisztertanács elnöke, elnökhelyettese, tagja, vagy államtitkár terjeszti elő.

(2) A Népköztársaság Elnöki Tanácsához benyújtott előterjesztés előadóját a Minisztertanács jelöli ki.

8. §[5]

A Minisztertanács tagjainak és az államtitkároknak felelőssége

9. § A Minisztertanács tagjai és az államtitkárok a Minisztertanácsnak, továbbá az Országgyűlésnek, illetőleg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának felelősek.

10. § (1) A Minisztertanács tagjai felelősek

a) a törvények és más jogszabályok végrehajtásáért,

b) a Minisztertanács testületi működéséért,

c) a feladatkörükbe tartozó államigazgatási ágak vezetéséért és az alájuk rendelt szervek irányításáért.

(2) Az országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár felelősségére az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak az irányadók.

(3) A minisztériumi államtitkár felelősséggel tartozik a minisztériumot vezető miniszternek is.

11. § Minden olyan tevékenység, vagy magatartás, amely ellentétben áll a társadalom érdekeivel, összeférhetetlen a minisztertanácsi tagsággal, illetőleg az államtitkári tisztséggel.

12. § A Minisztertanács tagjainak, illetőleg az államtitkároknak büntetőjogi, polgári jogi, munkajogi és államigazgatási jogi felelősségére az erre vonatkozó törvények az irányadók.

Záró rendelkezések

13. § Felhatalmazást kap a Minisztertanács elnöke, hogy a Minisztertanács tagjainak és az államtitkároknak munkaviszonyával összefüggő kérdéseket - a Munka Törvénykönyve általános rendelkezéseinek figyelembevételével - szabályozza.

14. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az államtitkári tisztségről szóló 1968. évi 5. törvényerejű rendelet.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1989. évi IX. törvény 1. § -a. Hatályos 1989.05.26.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XXXIII. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.05.22.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XXXIII. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.05.22.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XXXIII. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.05.22.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XXXIII. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.05.22.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére