1990. évi XI. törvény

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény módosításáról[1]

1. § A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: St.) 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik:

"3. § (1) A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével."

2. § A St. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Időszaki lapot természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága alapíthat."

3. § Az St. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Helyi jellegű, önálló rádió- vagy televízióműsort készítő stúdiót (a továbbiakban: helyi stúdió) természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága is alapíthat; a helyi stúdió alapítójára az időszaki lap alapítójára és kiadójára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell."

4. § Az St. III. fejezetének első alcíme helyébe a következő cím lép:

"Az engedélyezés, a nyilvántartásba vétel"

5. § Az St. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik. A bejelentés alapján az időszaki lapot nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel előtt az időszaki lap nem terjeszthető."

6. § Az St. 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételt meg kell tagadni, ha a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezedésében foglalt tilalmakba ütközik.

(2)[2]

7. § Az St. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az engedélyt vissza kell vonni, illetőleg az időszaki lapot törölni kell a nyilvántartásból, ha az engedély megtagadásának, illetőleg a nyilvántartásba vétel megtagadásának lenne helye; az engedélyt vissza lehet vonni, ha annak előírásait nem tartották meg.

(2) A bíróság - kérelemre - felülvizsgálja a sajtótermék előállítása és nyilvános közlése iránti kérelmet, illetőleg a nyilvántartásba vételt elutasító, valamint az engedélyt visszavonó, továbbá a nyilvántartásból való törlést elrendelő határozatot.

(3) Az ügyész indítványára a bíróság megtiltja annak a sajtóterméknek vagy sajtóterméknek nem minősülő iratnak a nyilvános közlését, amely a 3. § (1) bekezdésébe, valamint a 12. § (2) bekezdésébe ütközik. Az ilyen sajtótermék vagy irat nyilvános közlését az ügyész azonnal felfüggesztheti. Az ügyész nyilvános közlést felfüggesztő határozata a bíróság érdemi határozatának a jogerőre emelkedésével veszti hatályát."

8. §[3]

9. §[4]

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés meghízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. január 31 -ei ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § b) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § b) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § b) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.