Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1/1990. (I. 4.) MT rendelet

a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról

1. §

A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Minisztertanács a Magyar Televízió (a továbbiakban: MTV) és a Magyar Rádió (a továbbiakban: MR) felügyeletével összefüggő egyes feladatok ellátására Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre."

2. §

Az R. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Bizottság feladata:

a) biztosítja a műsorok egyenlő elbírálását, a televíziós és a rádiós közintézmények függetlenségét és pártatlanságát, támogatja a produkciók szabad versenyét;

b) érvényesíti a kommunikáció szabadságát, az eltérő eszmei áramlatok és vélemények kifejezését;

c) elősegíti a nemzeti audiovizuális alkotás és gyártás fejlesztését, a magyar nyelves kultúra, valamint az egyetemes kulturális értékek védelmét ós bemutatását;

d) javaslatot tesz az MTV és az MR szervezeti tagozódásának elveire, vezetőinek kinevezésére.

(2) A Bizottság tevékenységéről beszámol a Miniszter tanácsnak."

3. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Bizottság a hazai társadalmi, politikai szervezeteket és a kormányt képviselő tagokból áll, akiket Minisztertanács elnöke nevez ki. A Bizottság működésével összefüggő koordinációs feladatokat a kormányt kép viselő bizottsági tag látja el.

(2) A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van, döntéseit - ha másként nem határoz - egyszerű szótöbbséggel hozza. Működési rendjét maga határozza meg."

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló - többször módosított - 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat

- a következő új 3. ponttal egészül ki:

"Az MR élén elnök, az MTV élén elnökség áll. Az MR elnökét és az MTV élén álló elnökség elnökét, valamint tagjait a Minisztertanács nevezi ki.";

- 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A MR és az MTV a Minisztertanács felügyelete alatt áll. A Minisztertanács e jogát - ha e határozat másként nem rendelkezik - külön jogszabályban meghatározott kérdésekben az e célra létrehozott testület útján; egyébként az ezzel megbízott tagja által gyakorolja, aki jóváhagyja a MR és az MTV szervezeti és működési szabályzatát."

b) A Pozsgay Imre államminiszter feladatáról és hatásköréről szóló - többször módosított - 60/1988. (VII. 22.) MT rendelet a következő új 2. §-sal egészül ki:

"Az államminiszter a Minisztertanács nevében ellátja az MR és az MTV felügyeletével kapcsolatos azon feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe."

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke