1/1990. (I. 4.) MT rendelet

a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról

1. §

A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Minisztertanács a Magyar Televízió (a továbbiakban: MTV) és a Magyar Rádió (a továbbiakban: MR) felügyeletével összefüggő egyes feladatok ellátására Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre."

2. §

Az R. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Bizottság feladata:

a) biztosítja a műsorok egyenlő elbírálását, a televíziós és a rádiós közintézmények függetlenségét és pártatlanságát, támogatja a produkciók szabad versenyét;

b) érvényesíti a kommunikáció szabadságát, az eltérő eszmei áramlatok és vélemények kifejezését;

c) elősegíti a nemzeti audiovizuális alkotás és gyártás fejlesztését, a magyar nyelves kultúra, valamint az egyetemes kulturális értékek védelmét ós bemutatását;

d) javaslatot tesz az MTV és az MR szervezeti tagozódásának elveire, vezetőinek kinevezésére.

(2) A Bizottság tevékenységéről beszámol a Miniszter tanácsnak."

3. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Bizottság a hazai társadalmi, politikai szervezeteket és a kormányt képviselő tagokból áll, akiket Minisztertanács elnöke nevez ki. A Bizottság működésével összefüggő koordinációs feladatokat a kormányt kép viselő bizottsági tag látja el.

(2) A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van, döntéseit - ha másként nem határoz - egyszerű szótöbbséggel hozza. Működési rendjét maga határozza meg."

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló - többször módosított - 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat

- a következő új 3. ponttal egészül ki:

"Az MR élén elnök, az MTV élén elnökség áll. Az MR elnökét és az MTV élén álló elnökség elnökét, valamint tagjait a Minisztertanács nevezi ki.";

- 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A MR és az MTV a Minisztertanács felügyelete alatt áll. A Minisztertanács e jogát - ha e határozat másként nem rendelkezik - külön jogszabályban meghatározott kérdésekben az e célra létrehozott testület útján; egyébként az ezzel megbízott tagja által gyakorolja, aki jóváhagyja a MR és az MTV szervezeti és működési szabályzatát."

b) A Pozsgay Imre államminiszter feladatáról és hatásköréről szóló - többször módosított - 60/1988. (VII. 22.) MT rendelet a következő új 2. §-sal egészül ki:

"Az államminiszter a Minisztertanács nevében ellátja az MR és az MTV felügyeletével kapcsolatos azon feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe."

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke